141272. lajstromszámú szabadalom • Amplitudóhatároló berendezés, amely legalább két egymásután kapcsolt erősítő csövet tartalmaz, amelyek között galvános csatolás áll fenn

Megjelent 1952. évi május hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS • 141272. SZÁM. 21 a4 , 21—35. OSZTÁLY. — R-8059. ALAPSZÁM. Aniplitudóhatároló berendezés, amely legalább két egymásután kapcsolt erősítő csövet tartal­maz, amelyek között galvános csatolás áll fenn. ' Radio Corporation of America cég, New-York, (U. S. A.) mint Crosby Murray Grimshaw, Riverhead N.Y.-i lakos jogutóda. A bejelentés napja: 1941, január 17. .Váltófeszültség amplitúdójának határolására (korlátozására) ismeretes annak a körülmény­nek kihasználása, hogy valamely erősítőcső anódaárama a rácsfeszültség meghatározott ne­gatív értékénél nulla le! sz, úgyhogy ennél na­gyobb negatív rácsfeszültségamplitudők hatás­talanok. Hogy a rácsváltófeszültség pozitív amplitúdóit is határolják, a cső mögé galvános csatolás útján második erősítőcsövet (ú. n. egyenáramú erősítőt) kapcsolnak. A határo­landó feszültség pozitív amplitúdói a második cső récsán negatív előjellel lépnek fel és ott a leírt módon határolódnak. E berendezésben fel­lépő hátrányok ugyanazok, ' mint valamely egyenáramú erősítő hátrányai, és onnan ered­nek, hogy a második cső rácskörében járulékos telepet kell alkalmazni, amely megakadályozza, hogy az első cső anódafeszültsége a második csőre nézve nagy pozitív rácselőfeszüHséget jelentsen. Egy további berendezésnél, amely a negatív amplitúdók határolásánál ugyanezt az elvet használja fel, azonban csak egyetlen csövet tartalmaz, a pozitív amplitúdó úgy határolódik, hogy a csőhöz túlságosan kis anódafes,zültséget vezetnek, úgyhogy meghatározott amplitúdónál az anódaáram telített és majdnem semmit sem változik. C berendezés hátránya az, hogy nagy pozitív amplitúdóknál az anódaáram kissé mégis nö.vekszik vagy csökken, míg nagyobb negatív amplitúdóknál az anódaáram nulla marad, úgyhogy a pozitív amplitúdók határo­lása és a negatív amplitúdók határolása között nem kívánatos aszimmetria lép fel. A találmány olyanfajta be-rendezésre vonat­kozik, amely két egymásután kapcsolt, egy­mással galvánoisan csatolt csövet tartalmaz, amelynél azonban az említett hátrányok nem lépnek fel. A találmány értelmében ezt úgy érjük el, hogy a galvános csatolást a két cső katódavezetékeiben fekvő közös impedancia szolgáltatja. A találmányt a rajzok kapcsán részleteseb­ben ismertetjük. A rajzokon az 1., 2., 4. és 6. ábrák a találmány szerinti be­rendezés különböző kiviteli alakjait mutatják, a 3., 5. és 7. ábrák pedig egy sorozat görbét ábrázolnak, amelyek a találmány szerinti be­rendezés működési módját megvilágítják. Az 1. ábra a találmány olyan kiviteli példá­ját mutatja, amelynél két Ti és T2 erősítőcső (trióda) közös burkolatban van elhelyezve. A T1 és To triódák különálló csövek is lehetnek. Az 1. ábrán bemutatott határolóberendezés be­menökörét az 1 csatolókondenzátor és egyik oldalán földelt 2 levezetőellenállás alkotja, ame­lyeknek csatlakozási pontja a T, trióda 12 vezérlőrácsával van összekötve. A T, illetőleg T2 trióda egymással összekötött 11 és 21 kató­dája és a föld közé a 3 csatolóellenállás van iktatva. A Ti cső 13 anódája megfelelő anóda­feszültségforrás +B pozitív kapcsával van összekötve. A T2 cső 23 anódája az 5 csatoló­ellenállás útján ugyancsak a +B kapoccsal van összekötve. A T2 cső 22 rácsa földelt. A 4-B kapocs és a föld közé a 4 földelőkondenzátor van iktatva. A kimenőfeszültség a két 7 és 8 vezeték között lép fel; a 8 vezeték földelt, míg a 7 vezeték a 6 kondenzátoron át a 23 anódá­val van összekötve. A TL és T 2 csövek anódárama a 3 ellenállá­son át áramlik és abban feszültségesést idéz elő, amely a 12 és 22 rácsoknak negatív előfeszült­séget szolgáltat. Ha a 12 rácsra pozitív feszült­ségamplitudó jut, a T, cső anódaárama növek­szik, úgyhogy a feszültségesés a 3 ellenállás mentén nő. Ez a növekedés a 22 rácson negatív íeszüTtségamplitudóként jelenik meg; a" 12 és 22 rácsok tehát ellenfázisban vannak. A nega­tív feszültségamplitudók a 12 rácson úgy ha­tárolódnak, hogy meghatározott negatív rács­feszültségnél a Tj cső anódaárama nulla lesz; hasonlóképen határolódnak a 12 rácsra jutó pozitív feszültségamplitudók a 22 rácson, ame-

Next

/
Thumbnails
Contents