141246. lajstromszámú szabadalom • Trágyaszóró sorvető gép

Megjelent 1952. évi május hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141246. SZÁM. 45 b. 27—34. OSZTÁLY. — G-10358. ALAPSZÁM. Trágyaszóró sorbavető gép. A/S Gyro Skive Jernsl0beri & Maskinfabrik cég. Skive (Dánia). A bejelentés napja: 1947. december 29. Dániai elsőbbsége: 1946. augusztus 26. (A 41.700/1948. Ip. M. sz. rendelet 1. §-a alapján.) A találmány olyan trágyaszóró sorbavető gé­pekre vonatkozik, amelyek lényegében kereke­ken hordott vetőtartányból állanak. A vetőtar­tálynak több fenéknyílása van, amelyekbe füg­gőleges tengelyek körül forgatható és a tartány egyik külső oldalán túlnyúló továbhítószervek vannak szerelve. Uÿen trágyaszóró gépeknek a haladási irány­ra merőlegesen aránylag nagy a szélességük. Ezért csak nehezen lehet a vetőtartályt olyan mereven megszerkeszteni, hogy a vetőanyag súlyát észrevehető lehajlás nélkül hordja. Amel­lett az ilyenfajta ismert vetőgépekre jellemző, hogy a járókerekek a vetőtartály két ellentétes végén, tehát egymástól nagy távolságra van­nak elrendezve. Ez a nagy keréktávolság egyenlőtlen terepen való haladásnál a vetögép és az* azt vontató jármű közötti kapcsolószer­vekben erős lökéseket okoz, aminek következ­tében a trágyaszóró sorbavető gép előtt haladó járműben, amelyhez a trágyaszóró sorbavető gép kapcsolva van, heves, rázkódtatásszerű ter­helések lépnek fel. Ehhez járul még, hogy a szóbanforgó rend­szerű ismert trágyaszóró sorbavető gépeknél a vetőtartány súlya a két kerékre van elosztva, míg az a pont, ahol a trágyaszóró sorbavető gép a vontató járműhöz vagy traktorhoz van kapcsolva, aránylag kis mértékben van meg­terhelve. A vontatójármű egyenlőtlen terepen való haladásnál irányváltoztatásoknak van foly­ton alávetve, amely irányváltozások ismét a vontatójárművön rázkódtatásszerű terheléseket idéznek elő. A találmány célja ezen hátrányok kiküszöbö­lése és ezért a vetőtartály a találmány értelmé­ben kétkerekű kereten van olymódon elrendez­ve. hogy a súlypontja és amellett a vevőtartály teljes egészében a kerekek előtt foglal helyet, következésképen a kerekek közötti távolság ki­sebb lehet, mint a vetőtartály teljes hossza. A vetőtartály súlya következésképen egyformán oszlik meg a kerekek és a keretnek a vetőtar­tály előtt lévő és a vontatójárműre támaszkodó pontja között és a trágyaszóró sorbavető g a kisebb keréktáv következtében simábban fut. Az ismert trágyaszóró sorbavető gépek másik hátránya, hogy a használati helyére vagy on­nan vissza való szállításánál nehézségek lépnek fel. A trágyaszóró sorbavető gépnek ugyanis az előrehaladási irányára harántirányban- igen te­kintélyes a hossza, és ennek következtében az utakon, amerre szállítják, túlnagy helyet foglal el és ez a rendes forgalom számára nagyon kényelmetlen. Ez a hátrány a találmány szerint kiküszöbölhető, vagy lényegesen csökkenthető azzal, hogy a vevötartályt hosszirányban részre osztjuk, míg a továbbítószerveket és egyéb, a vetőművelet végrehajtására szolgáló mozgó alkatrészeket a járókerekek egyikével vagy másikával hajtjuk meg aszerint, hogy a vetőtartálynak az egyik vagy másik reléhez tar­toznak. A vetőtartály két része a kereten víz­szintes síkban elforgathatóan van elrendezve, úgyhogy egyik helyzetéből, amelyben hossz­iránya a keréktengellyel párhuzamos, másik helyzetébe, amelyben a hossziránya a kerék­tengelyre merőleges, átforgatható és ez előnyö­sen oly módon történik, hogy \a tartály mind­két része a két kerék között foglal helyet. Ezen­felül a vetötartály a kereten úgy van elhely ez­ve, hogv az az oldala, amelyen a továbbim­­szervek a tartályon túlnyúlnak, a szokásos trá­gyaszóró sorbavető gépeknél alkalmazón épí­tési módtól eltérően, előre vannak irányítva. Ilyen elrendezés mellett a vetötartály mögött dobogót lehet alkalmas módon kiképezni, amely a szóbanforgó vetőanyagot tartalmazó zsáko­kat hordja, vagy a szórást vezérlő személy számára állóhelyet biztosit. A mellékelt rajz a találmány példaképen \ett megoldási alakját tünteti fel. Az 1. ábra az üzemhelyzetben lévő, traktorral kapcsolt, trá,rvasz(>ró sorbavető gép fölülnéze­­te, a 2. ábra az 1. ábrához taratozó oldalnézet.-1 - a lényegében háromszög-alakú keret. -2-, -2- a két járókerék és -3- a keret elölfekvő

Next

/
Thumbnails
Contents