141231. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagymolekulájú egyenesláncú vegyületek ömledékéből font mesterséges rostok hűtésére

ORSZAQOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141231. SZÁM. 29 a, 6—7. OSZTÁLY. — E-6288. ALAPSZÁM, Eljárás és berendezés nagymolekulájű egyenes láncú vegyületek ömledékéből font mesterséges rostok hűtésére. Elite, sdruzené továrny puncoch, národni podnik, Varnsdorf, Csehszlovákia és Závody pre chemicku vyrobu, národni podnik, Bratislava, Csehszlovákia, mint Zmatlik Josef Varnsdorf, Stáry Miroslav Zilina, Dr. Pnikava Jan Praha és Piller Bohumil Varnsdorf jogutódai. A bejelentés napja: 1949. május 31. Ismertes, hogy nagymölekuiájú, egyenesláncú vegyületek ömledékéből rostokat, szalagokat és egyéb alakzatokat viszonylag hűvös közeg­ben fonnak, miközben a terméket egyidejűleg vagy utólagosan vízzel vagy hidroxiltartalmú. nem oldóhatású más közeggel hozzák össze. Ezzel az eljárással az utókezelést, különösen a molekuláknak hidegnyujtás útján való irányítá­sa^ megkönnyítik. Ügy találtuk, hogy megömlesztett nagymö­lekuiájú egyenesláncú vegyületekből font ros­tok hűtése előnyösen foganatosítható úgy, hogy a rostokat a fonőfuvóka közelében függőleges irányú, hidroxiltartalmú. nem oldóhatású kö­zeg, például víz áramának tesszük ki, miköz­ben az áramlás sebességét kisebbre választjuk, mint amekkora a lehúzott rost sebessége. Az eljárás foganatosításához előnyösen hasz­nálható oly berendezés, amelyben: meghajlított csatorna van elrendezve. Ebben a csatornában áramoltatjuk az említett nem oldóhatású, hid­roxiltartalmú közeget, például vizet, mimellett a csatorna a fonófuvóikából jövő rosthoz vagy rostnyalábhoz úgy közelíthető, hogy a lehúzott rost illetőleg rostnyaláb a folyadékkal a csa­torna egy függőleges szakaszán azonos irány­ban1 halad. A csatornát úgy hajlítjuk meg, hogy az törés nélkül megy át a függőleges sza­kaszba, majd pedig a függőleges irányból is­mét kitér és végül is elvezetőcsatornába tor­kol. A folyadék áramlási irányát tekintve a csa­tornát határoló falak által bezárt szög kezdet­ben célszerűen nagyobb, majd később csökken. A lehúzott rost vagy rostnyaláb iránya e művelet, közben nem változik meg, azonban a rostokon mérsékelt fékezőhatás érvényesül, mi­vel a folyadék 'kisebb sebesség-gel áramlik, mint amekkora a rost illetőleg fostnyaláb sebessége. Ennek következtében a rost a fonőfuvóka mö­göt önsúlya következtében nem nyúlik meg nem engedhető mértékben, bár ezen a helyen, külö­nösen nagy lehúzósebességeik mellett még kép­lékeny állapotban van. Ennek következtében a találmány szerinti eljárásnál a lehúzás sebes­sége és így az egész fonóberendezés teljesít­ménye nagy mértékben fokozható, anélkül, hogy a fonálíiter nem kívánatos változásától kellene tartanunk. Egyidejűleg a fonálíiter fo­-kozott állandósítását azzal érjük ely hogy a képlékeny állapotban lévő rostszakasz hossza kicsiny, úgy hogy a levegő áramlásában, vala­mint a hőmérsékletben! beálló változások a fo­nalat csak kisebb mértékben befolyásolhatják. A leírt művelet közben a rost felületén ele­gendő folyadékot ragad magával, még akkor is, ha a folyadékkal való érintkezési szakasz rövid illetőleg az érintkezés időtartama kicsiny. ,A kellő mértékbeii nedvesített rost térfogatának állandóságát ilymódon biztosítjuk és a további kezelés közben czirányban nehézségűk már nem jelentkeznek. A találmány szerinti eljárás foganatosítására alkalmas berendezés két . példakénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel. Az !. ábra a fonóberendezés hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábrabeli berendezésben használt csatorna három különböző helyen: vett kereszt­metszetét szemlélteti. A 3. ábra egy további kiviteli alak távlati képe. Az 1 fonófuvókából, amelyet például meg­ömlesztett polimerizált 6-kaprolaktámmal táp­lálunk, a 2 rostnyalábot sajtoljuk ki, amelyet például percenként 400 m sebességgel, nem irányított állapotban húzunk le. A 3 csatorna-

Next

/
Thumbnails
Contents