141190. lajstromszámú szabadalom • Textilipari gépekhez való szárnyasorsó

ORSZÁGOS TALÁLMÁNY! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141190. SZÁM. 25 b, //—23. OSZTÁLY. — Do-48. ALAPSZÁM. Textilipari gépekhez való szárnyasorsó. Dobson & Barlow Limited cég, Bolton és Hartley Walter Radcliffe (Nagybritannia). A bejelentés napja: 1949. október 28. Nagybritanniai elsőbbsége: 1949. május 28. A találmány szárnyas sodróeszköz, úgyne­vezett flyer orsó textilipari gépekhez, tehát elő­íonatot vagy más anyagot feldolgozó fonó­gépekhez és különösképen olyan szárnyas orsó, amelynél a szárakat felsőrészükön kereszttag erősíti össze, amely központos hajtóhüvelyhez van erősítve. A hajtóhüvely felső részén egy vagy több oldalsó nyílás van és a gép mellső szállító görgőiről érkező szálas anyag ennek a hüvelynek a középső nyílásán halad át, majd pedig, az említett oldalsó nyílások egyikén át a szárny egyik szárának felső részére jut. Ez­után az anyag a szárban vagy körülötte ha­ladva lefelé mozog és végül közvetlenül a szár alsó részén lévő szemen yagy nyíláson átha­ladva ,vagy egy sugárirányú, elfordítható szo­rítókar fölött, továbbá ennek végén lévő sze­men áthaladva, a hajtótengelyen lévő csévére ikerül. Eze&iél a szárnyas fonóknál, a szárny, orsó és cséve szokásos elrendezésénél a mellső szál­iítógörgőkről jövő előfonat vagy szál sodrásá­nál és csévélésénél, gyakran azt tapasztalták, hogy az előfonat vagy szál sodrása annak hossza mentén, tehát az említett utolsó vagy mellső szállítógörgő és cséve között úgy oszlik el, hogy a szállítógörgő és a szárny ágyiazó­vagy tartÓTésze között a sodrás előtere, az elő­fönatnak vagy más sodrandó anyagnak ez a része nem elég erős és nehezen birja el azt a feszültséget, amelynek munka közben ki van téve. Ilyen módon az előfonatnak e1 részén gya­koriak a szakadások, miáltal hulladék keletke­zik, a gépet pedig le kell állítani, hogy a ke­zelő az elszakadt részeket összeköthesse. To­vábbi hátrány, hogy a szálak nagy része ezen az említett szakaszon, tehát a görgők és a szárny között, hajlamos az elválásra, vagyis arra, hogy az előfonatot elhagyja és ezek az elváló szálak összegyűlnek a gépen, miáltal aránylag gyakran van szükség a gép uszítá­sára, a pehely vagy száUerakódások eltávolí­tása végett. A találmány célja az említett hátrányok ki­küszöbölése vagy legalábbis jelentékeny csök­kentése, a szárnyas fonóialkatrész szerkezeti javítása révén. Lehetővé teszi a találmány a fonás és a csévélés műveletének javítását és ezzel az egész munkamenet megjavítását is. Azt találtuk, hogy az említett hátrányok lé­nyegében véve kiküszöbölhetők a szárnyas orsó olyan javításával, amely biztosítja, hogy a teljes sodrat nagyobb része jusson az elő-­fonatra, a mellső szállítógörgő és a szárnyas orsó fölső része közötti darabon, de anélkül, hogy ezzel a teljes sodrás mennyisége meg­változna. A tapasztalat megmutatta, hogy ez a javítás a szállítógörgő és a szárnyas orsó felső része között az anyagot megerősíti, mi­által a szakadások ritkábbá válnak, sőt gya­korlatilag el is maradnak és emellett az egyes elemi szálak jobban kapcsolódnak egymással, tehát elkerüljük a szálak kiválását és az emlí­tett, hátrányos pehelylerakódást. Az említett cél elérése végett a szárnyas orsó tartó vagy, ágyazó részében lévő központos furaton vagy furatban, átmérő irányban egy­mással szemben horogból, pálcából, huzalból, karikából vagy más efféléből levő eszközt al­kalmazunk, amelyen át vagy amely alatt az előfonat elhalad, mielőtt az átvezetésére váló szokásos nyílások egyikén áthaladna. Ilyen módon az előfonat említett részén, tehát a szárnyas orsó előtt, a teljes sodrásból nagyobb rész jut az előfonatra. A találmányt annak példaképpeni kivitfeli alakját ábrázoló csatolt rajzzal kapcsolatosan ismertetjük részletesebben. Az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett szárnyas orsó elölnézete, a 2. ábra pedig oldal­nézet részben metsztve. A 3. ábra az 1. ábrán szaggatott vonalakkal feltüntetett betét nézete, a 4. ábra pedig az 1. ábrához hasonló előlnézet egy része, de módo­sított kiviteli alaikban. Végül az 5. ábra a szárnyas fonóorsó felső részének a 4. ábra síkjára merőleges metszetét mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents