141084. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alaktárgyak, különösen szigetelőlemezek előállítására, szulfit-cellulóz-szennylúg felhasználásával

Megjelent 1952. évi március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141084. SZÁM. 39 b. 16—27. OSZTÁLY. H-12558. ALAPSZÁM. 1 ' '•"•' •'• "— —^^m ——~ •»» Eljárás alaktárgyak, különösen szigetelő lemezek előállítására szulfit-cellulóz-szennylúg fel­használásával. Dr. Hölzer Tibor vegyész, Zürich. Pótszabadalom a 139917. sz. törzsszabadalomhoz kiválasztott rész a H-12401. aíapsz. törzsbejelentésből. A bejelentés napja: 1947. augusztus 16. Svájci elsőbbsége: 1946. május 21. (A 41.700/1948. Jp. M. sz. rendelet 1. §-a alapján.) A törzsszabadialom eljárásra vonatkozik alak­tárgyak előállítására proteinekkel kicsapott szulfitcellulóz szennylúg felhasználásával, mely­nek lényege az, hogy a prpteines szulfit-szenny­lúgot állati fehérjékkel kezeljük és a kiváló lig­noglutint, kicsapátó szerrel, közvetlenül hordo­zókra, kötőanyagként kicsapjuk, majd a kapott terrlékből alaktesteket formázunk. A formázás pl. formákba öntés, hideg- vagy melegsajtolás útján történhet, míg hordozóként aprított hántolási forgácsot, kőlisztet, parafa­lisztet, fűrészport használunk, cement és víz­üveg esetleges hozzáadása mellett. Míg az .ezekkel az anyagokkal előállított ter­mékek különösen építési célokra alkalmas, ki­váló kemény lemezeket szolgáltatnak, azt ta­láltuk, hogy szerkezet és minőség tekintetében, különösen szigetelőlemezek előállításánál, tete­mes javítások érhetők el, ha hordozóként cel­lulőztartalmú rostanyagot, pl. faköszörületet, cellulózt, vagy selejtpapírt, külön-külön vagy egymással keverve használunk. Kitűnt továbbá, hogy formaldehidnfk vagy formaldehidképző anyagoknak, a kicsapás előtt, a masszához adásával a1 minőség tovább javul, amikoris a formaldehid a gyártott formates­tekre keményítő hatást fejt ki. Felaprított hántolási forgácsnak más köze­gekkel való együttes alkalmazása sok esetben ajánlatos. Egyébként ugyanazokkal az adalékokkal dol­gozhatunk, mint a törzsszabadalom szerinti el­járásnál. „ Az előállításnál például a következőképen járunk el: 500 súlyrész faköszörületet, cellulózt, selejt­papírt, gyaluforgácsot stb. 2000—4000 súlyrész 6° Bé sűrűségű szulfitcellulóz-szennylúg és 20—33 súlyrész csontenyv alkotta eleggyel % összehozunk és az alkatrészek egyenletes el­oszlásáig keverünk. A keveréket, 40—80 súly­rész kénsavval (1:1), 3—4 pH savanyúsági fokig megsavanyítjuk és 30—90 percig tovább­keverjük. A kicsapást 20—30 C°-on foganatosít­juk. Á folyadékot azután leöntjük vagy szitára szivattyúzzuk, a vizet lecsöpögtetjük és a masszát 80—120 C°-on, 15—60 -kg/cm* nyo­mással sajtoljuk. A masszához, a kötőanyag ki­csapása előtt, 10—26 súlyrész formaldehidet is hozzáadhatunk. Ha csontenyv vagy zselatin helyett kazeint óhaj tunk használni, akkor a kötőanyagot, lúgos közegben, CaO-val yagy MgO-val, 30—80 C°­oti' csapjuk ki. Szabadalmi igénypontok: 1. A 139.917. számú törzsszabadalom (Alap­szám: H-12401) szerinti eljárás további kikép­zése, azzal jellemezve, hogy — különösen szi­getelőlemezek előállításánál — hordozóként cel­lulóztartalmú anyagot használunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy a masszához, a kötőanyagok kicsapatása előtt, formaldehidet vagy formaldehidképző anyagokat adunk. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy hordozóként faköszörületet használunk. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy hordozóként cellulózt használunk.' 5. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy hordozóiként selejtpapírt használunk. 6. Az 1.—5. igénypontok bármelyike szerinti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy a hordozó felaprított hántolási forgácsot tar­talmaz.

Next

/
Thumbnails
Contents