141072. lajstromszámú szabadalom • Műfogkorona fémháló-vázra épített műanyag-előrésszel

orszáKs találmányi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 141.072. SZÁM. f 30. b. 10-17. OSZTÁLY - T-7543. ALAPSZÁM. Műfogkorona fémháló-vázra épített műauyag előrésszel Tassy József fogtechnikus, Budapest és Dr. Hegedűs Zoltán fogorvos, Budapest. A bejelentés napja: 1948. évi szeptember hó 20. • Tudvalévő, hogy a műfogkoronák sorában egyfelől teljesen fémből, másfelől porcelánból ké­szült koronákat alkalmaztak. Ezek a műfogkoro­nák a két végletet képviselték. Nevezetesen a tel­jesen fémből készült koronáknál a hamisfogjelleg teljes mértékben szembetűnt és azok nem voltak tetszetősek, bár tartósság szempontjából kifogás­talanok voltak. A porcelánból készült műfogkoro­nák pedig azzal a hátránnyal jártak, hogy híd­­tartókoronákul nem voltak alkalmazhatók, csak egyes fogak készítésére voltak alkalmasak és végül törékenységük folytán gyakori kicserélést is igényeltek. A fogászat haladásával mindig meg volt az a törekvésünk, hogy újabb megoldásokat és anya­gokat alkalmazzunk, melyek a természetes fogak­kal teljesen egyenlő hatást keltsenek. Ennek foly­tán a fogászatban is tért hódítottak a műanyagok, melyek közül az- „akrylátok“ alkalmasak műfogak és műfogkoronák készítésére. Ezen anyagok fejlő­désével egy olyan anyaghoz jutott a fogászat, amely könnyű feldolgozhatóságánál fogva, rugal­masságával, jó színezési lehetőségével az egész világon kezdi kiszorítani a fémből vagy porcelán­ból készült műfogakat és műfogkoronákat. Hát­ránya a fémmel és a porcelánnal szemben rágó­felületének aránylag rövid idő alatt bekövetkező kopása. A találmányunk ezen segít olyképpen, hogy a koronáknál a (d) rágófelületet fémből alkal­mazzuk, úgy hogy a fémkorona mellső oldalát ki­vágjuk (ablakos korona) és ezt (e) fémhálóval látjuk el, majd ezt a fémhálót a természetes fog­nak megfelelő színű (f) műanyaggal töltjük ki. Eltekintve attól, hogy ezt az eljárást már ed­­digelé is alkalmazták, de fémhálóváz nélkül és így a műanyag megfelelő tartás hiányában a mű­­fogkoronából kiesett a rágással fellépő terhelés következtében. E koronaféleségek hibáinak és előnyeinek egybevetésével szerkesztettük meg müfogkoronán­­kat, mely ugyanolyan erősségű horgonylatot ad, mint egy fémkorona, legnagyobb mértékben kí­méli a pillérfog anyagát, szépészeti szempontból tökéletes, törési és kioldódási veszélye nincs. Megoldásunkat az építészetből vettük. Ha egy falat akarunk építeni, hogy az tartós legyen, leg­alább 20—25 cm vastagságúra építjük és anyaga rendszerint égetett tégla, melynek keménysége biztosítja a fal erősségét, ha azonban kevésbé ellenálló anyagból készítjük a falat és fémhálót építünk bele, ezáltal a kisebb keménységű anya­got ellenállóbbá tesszük és ennek következtében vastagságát is. csökkenteni tudjuk. A találmány szerinti műfogkoronát az jellemzi, hogy a fog lecsiszolásánál harántirányban a fog­hús alá kb. 1 mm-es vállat csiszolunk és a váll mélységének megfelelően a fog elejét is lecsiszol­juk. A fog többi részénél ugyanúgy csiszolunk, mint egy egyszerű fém borító koronánál, majd a szokásos módon mintát veszünk. A minta alapján készítjük el a fog eredeti alakjának megfelelően ifi egmin tázott fémkoronát, melynek az elülső részét kivágjuk, csak a fog (b) nyaki részénél kb. l mm széles ívet hagyunk, (ab­lakos korona), mely a fent említett váll középső részére esik. Az így elkészített fémkoronát puha mintázó­viasszal megtöltjük és a lecsiszolt fogra felhelyez­zük, majd gipszlenyomatba vesszük. A gipszlenyomatot fogászati cementtel vagy kemény gipsszel kiöntjük, miáltal megkapjuk a lecsiszolt fog eredeti alakját. ' A találmány továbbképzése szerint a kivágott fémkorona elülső részére készítjük a (e) fém­hálót, mely tulajdonképpen a leglényegesebb része találmányunknak, mivel ez biztosítja a műanyag tökéletes tartását. < ki ablakos korona mellső részére a nyaki ív­ről egymástól kb. 2—3 mm-re függőlegesen, a rá­góélig párhuzamosan vezetve kb. 0,25 mm átmé­rőjű fémhuzalt forrasztunk vagy hegesztünk, ugyanígy vízszintesen is a korona jobb és bal szé­léig, majd a találkozási pontokat összeforrasztva (e) fémhálót kapunk. Ezt a fémhálót készíthetjük 0,25 mm vastagságú lemezből sajtolás, kivágás út­ján és ez a megoldás előnyösebb is, mert a talál­kozási pontoknál a fémháló nem lesz vastagabb 0,25 mm-nél. E méretek, meghatározását a gyakor­lat igazolja. A továbbiakban a találmány szerinti hálóval ellátott fémkoronát a kemény gipszből készített

Next

/
Thumbnails
Contents