141003. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szemüvegek előállítására

Megjelent 1952. évi február h& 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141003. SZÁM. « 42 h. 26—37. OSZTÁLY. — O-2059. ALAPSZÁM. Eljárás szemüvegek előállítására. OKULA, Factories for spectacles and optical instruments, National Corporation cég, Chomutov (Csehszlovákia) és Dolezal Karel mérnök, Praha, előbbi mint utóbbinak jogutóda. A bejelentés napja: 1949. május 11. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1948. november 19. Szemüvegeket fémből, celluloidból vagy más mesterséges masszából való foglalatokkal vagy szalagsávokból alakítanak ki, amelyeiknek az üveg alakjának megfelelő alakot adnak, vagy a szemüveg egész középrészét lemezekből vág­ják ki, vagy freccsentés, avagy sajtolás utján állítják elő, amikor is az üvegfoglalatoknak ugyancsak pontosan a beléjük illesztendő üve­gek alakját adják. Ha tehát a szemüvegek középrészének sajto­lására vagy freccsentésére elkészítenek egy drága, formát, akkor a szemüvegek középrészé­nek alakját nem változtathatják, holott ez az alak nagyon is alá van vetve a divat változá­sainak. A találmány oly eljárás szemüvegek előállí­tására, amely szerint a foglalatokat melegen képlékeny (masszából állítjuk elő és azokba a foglalatok eredetileg készült alakjától eltérő alakú üvegeket illesztünk be. Ez eljárás céljaira alkalmasak különféle polyamidlok, amelyekből vagy csupán a fogla­latokat, vagy a teljes középrészeket, esetleg a középrészeket! az oldalrészekkel együtt egy formába való sajtolással vagy freccseritéssel állíthatjuk elő. Ha megfelelő képlékenységű és rugalmasságú anyagot választunk, akkor olyan hőmérsékletre való mérsékelt melegítéssel, ame­lyen az anyag rugalmasságát még megtartja, elérhetjük, hogy a foglalatok alakja alkalmaz­kodjék a beléjük illesztett üvegek alakjához, még akkor is, ha az utóbbi a foglalatok eredeti alakjától lényegesen eltér. Ily módon a forma előállítása sokkal egyszerűbb lesz és egyetlen formát használhatunk különféle, az eredeti alaktól esetleg nagyon különböző, végső alakú foglalatok előállítására. A rajzon szemüvegek középrészei különféle alakú foglalatokkal láthatók. Az 1. ábra kerek foglalatokat, a 2. ábra ú. m pillangó-foglalato­kat, a 3. ábra felül lapos foglalatokat tüntet fel. Gyakorlatilag egyenlő kerületű üvegek felté­telezésével a, feltüntetett, egymástól lényegesen különböző alakokhoz egyetlen formát használ­hatunk. Ha kellő rugalmasságú anyagot, p. o. szuperpoliamidot alkalmazunk, akkor, ameny­nyiben a nyereg közelében lévő részek görbü­leti sugara nem túlságosan különbözik az oldal­részek felerősítésének helye közelében lévő ré­szek görbületi sugarától, aránylag gyenge me­legítés is elegendő az üvegeknek a szokásos módon való beillesztésére. Ha azonban az emlí­tett görbületi sugarak. egymástól lényegesen különböznek, akkor magasabb hőmérsékletre kell melegítenünk, hogy az anyag könnyebben, rugalmasságának elvesztése nélkül idomuljon az üveg1 eltérő alakjához, A foglalat ekkor min­denütt szorosan simul a beillesztett üveghez és azt szilárdan közrefogja. Ily módon jelentősen csökken a forma elő­állításának költsége, a forma főbb részei 'így­szerű műhelyi módszerekkel elkészíthetők és egyetlen forma használatával bármilyen alakú foglalattal készíthetünk szemüvegeket. Az „üvegek" szó a leírásban és a következő igénypontokban úgy értelmezendő, hogy nem­csak optikai üvegből készült lencsékre, hanem más masszákból készült betétekre is vonatko­zik, aminőket például nap ellen védő szemüve­gekben vagy ipari védőszemüvegekben alkal­maznak. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás szemüvegek előállítására, melyre az jellemző, hogy melegen képlékeny anyagú foglalatokba azoknak eredetileg készült alak­jától eltérő alakú üvegeket illesztünk be. 2. Az 1. igénypontban jellemzett eljárás kivi-

Next

/
Thumbnails
Contents