140985. lajstromszámú szabadalom • Födém-elem és ezen födém-elem felhasználásával készült födém

Megjelent 1952. évi január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140985. SZÁM. • 37 a. 1—3. OSZTÁLY. — B-17013. ALAPSZÁM. Födém-elem és ezen födém-elem felhasználásával készült födém. Barta József oki, mérnök, Budapest. SÍ A bejelentés napja: 1949, március 29. A találmány tárgya födém-elem és ezen födém-elem felhasználásával készült födém. A találmány célja oly födém előállítása, amely aláducolás nélkül készíthető és a födém önsúlya az ismert födémekénél kisebb. A találmány tárgya födém-elem, jellemezve égetett agyagból vagy héj-betonból való, egy­máshoz a homlokfalaiknál csatlakozó oly U-keresztmetszetű vályúkkal, amelyek szárainak felső szakaszai egymással párhuzamosak, a száraknak az U-alak középrészével szomszédos szkaszai egymáshoz viszonyítva széthajlanak és a vályú belső terében előfeszített acélhúr vagy acélhúrok vannak a vályú üregét kitöltő betonba ágyazva. A találmány továbbá födém, jellemezve a szomszédos födém-elemek vályúi fölé helyezett, nyomó-igénybevételek felvételére alkalmas anyagból, pl. égetett agyagból, könnyű beton­ból való oly áthidalásokkal, amelyek alsó lap­jaiban a födémelemek U-alakú vályúi szárai felső szélével' egyenlő szélességű bevágások vannak, az áthidalásnak a bevágásokkal szom­szédos oldalfalai fölül lejtősen lemetszettek és az áthidalásofcna'k a bevágásokra merőleges egyik vagy mindkét végfala lejtősen lemetszett. A födém-elemek fölötit, alulról fölfelé széle­sedő csaortnákat és a szomszédos áthidalások- -nak a bevágásokra merőleges végfalai közötti, alulról felfelé szélesedő csatornákat, egyetlen összefüggő rácsot alkotó betonváz tölti ki, amely egyrészt a födém-elemek belső üregét kitöltő betonnal és az abból kiemelkedő vas­szálakkal köt, másrészt az áthidalásokat szere­lési helyzeteikben rögzíti. A mellékelt -rajz a találmány szerinti födém­elem és ezen födém-elemekből előállított födém példaképén vett megoldási alakjait szemlélteti. Az 1. és 2. ábrák a födém-elem két példaképen vett megoldási alakjának- függélyes metszetei és részben végnézetei: A e 3. ábra az 1. ábra szerinti födém-elemekből készült födém függélyes metszete. A 4. ábra a 3. ábra A—B vonala mentén vett metszet. Az 5: ábra a 3. ábrához tartozó fölülnézet. A 6. és 7. ábrák a 2. ábra szerinti födém-ele­mekből készült nagy teherbírású födém két vál­tozatának metszetei. Az 1. ábra szerinti födém-elem oly U-kereszt­metszetű, égetett agyagból való -1- vályúkból áll, amelyeknél az U-alak szárai az U-alak talprésze felé széthajlanak. Az -1- vályúk al­kotta csatorna belső terét kitöltő -3- betonba, az U-alak talprésze közelében, az előfeszített -2- acélhúrok és ezek fölött az előfeszített -17-acélhúr vannak beágyazva.. A rajzon látható megoldástól eltérően, egynél több -17- acélhúr is alkalmazható. A -2, 17- előfeszített acélhúrok mindenkori elrendezése a sztatikái követelmé­nyeknek megfelel. A -3- betonba továbbá a for­dított U-alakú -4- drótszálak (kengyelek) van­nak részben beágyazva. A -4- drőtszálaknak a • födém-elemből kiemelkedő részei két szerepet töltenek be,* egyrészt — mint ez a 3. ábrán látható, — a födém-elem és a kész födém felső része közötit kötés biztonságát fokozzák és a nyírőerőket veszik fel, másrészt a födém-elemek szállítását megkönnyítik. A 2. ábra szerinti födém-elem az 1. ábra szerinti födém-elemtől abban tér el, hogy az -1- vályúk üregén belül, az -1- vályúk belső falában, az -5- hosszhullámok vannak kiala­kítva. Az -5- hosszhullámok az -1- vályúk és a -3- beton közötti tapadási felületet növelik. Az -5- hosszhullámok, —• a rajzon látható meg­oldástól eltérően, — az -1- vályú belső falának csak egy részében lehetnek kialakítva. Az -5-nosszhullámok helyett rovátkák is alkalmazha­tók. Az 1. vagy 2. ábrán látható födém-elemet (előgyártmányt) a gyárból az építkezés helyére szállítjuk és ugyanúgy, mint az ismert vas­gerendákat, állandó tengelytávolságban^ a két főfal-egyenen vagy kiváltógerendákon felfek­tetjük (3. ábra). Az állandó keresztmetszetű födém-elem előfeszített vasalását úgy méretez-

Next

/
Thumbnails
Contents