140941. lajstromszámú szabadalom • Tár biztonsági beretvapengékhez

Megjelent 1952. évi január hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140941. SZÁM. 69. 20—21. OSZTÁLY. — G-10317. ALAPSZÁM. Tár biztonsági borotvapengékhez. Gillette Safety Razor Company cég, Boston, mint Stampleman Sámuel Chaim igazgató, cohasseti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1947. október 10. A. E. Á.-beli elsőbbsége: 1943. június 28. (A 620/1940. M. E. sz. rendelet és az ezt kiegészítő rendeletek alapján.} A találmány olyan fajtájú biztonsági borot­vákkal kapcsolatos, melyeknél együttműködő pengebefogó tagok vékony, hajlékony pengét tartanak és fognak be eltávolíthatóan, borotváló helyzetben. Egy vonatkozásban a találmány vékony, élesre köszörült pengének ilyen bo­rotvakészülékbe, a penge élének károsodása és a használó megvágásának veszélye nélkül való beetetésére alkalmas, tökéletesített társzerke­zetben van. Más vonatkozásban^ a találmány olyan pengetárban van, amelynek olyan etető­szánja van, mely etető-szán egy vagy több, az etető-szánnal megragadott penge élével együtt kinyúló, előreugró taggal vagy tagokkal van ellátva, melyek az etető-szán mozgása folya­mán a penge-élhez képest védő helyzetben vannak tartva. N Biztonsági borotváknak az eddig megszer­kesztett pengetárakkal való használatakor a használó néha a borotvafejet egyik kezével megfogta, miközben másik kezével a tárat be­helyezte és a pengét borotváló helyzetébe tolta. Jlyen körülmények között a pengének a sapka­rész körvonalain túlnyúló élei a használó uj­jait könnyen bevághatták. *A jelen találmány egyik célja e veszély elkerülése és a mozgó penge-él védőtag útján való megvédése, amíg a penge a borotválkozási helyzet felé való hosszirányú mozgását be nem fejezte. Ugyan­ez a védőtag természetesen! a penge élét magát is védi és megakadályozza, hogy az a borotva bármely részével, vagy valamely idegen test-' tel való érintkezés révén eltompuljon. A védőtag az etető-szán nyúlványainaik alak­ját veheti fel és célszerűen, ahogy az ábrázolva van, járulékos • feladata lehet, hogy a tárat a biztonsági borotvafejhez képest megfelelő hely­zetbe beállítsa, amikor a kettőt összehozzuk avégett, hogy a borotvafejet új pengével lás­suk el. A találmány szerinti tár újszerű eszközöket is tartalmaz ammak megakadályozására vagy hátráltatására, hogy az etető-szán mozgatása közben egynél több penge mozogjon ki a tár rekeszéből. Ennek az eredménynek az elérésére alkalmas, célszerű szerkezet pengebeállító bor­dából áll, amely renidesen rugóhatás alatt a tár teteje felé szorul, de arra képes, hogy az etető­mozgás alatt engedjeai és a szán etető-mozgá­sának befejezése után újból a pengetartó hely­zetébe csappanjon vissza. A találmány ezen és egyéb jellegzetességei a találmány célszerű, magyarázat céljából vá­lasztott és a mellékelt rajzokon szemléltetett ki­viteli példáját ismertető, következő leírás alap­ján érthetők meg és értékelhetők jobban. A rajzon az 1. és 2. ábra a tár különböző szögek alatt .nézett távlati képe, a 3. ábra a biztonsági borotvával penge-beada­golás végett egyesített tár távlati képe, a •4. ábra a tár részeit szétszedve, távlati kép­ben szemlélteti, végül az 5. ábra a 3. ábra szerinti képnek megfelelő nagyított léptékű metszet. ., A mellékelt rajzon szemléitetet biztonsági borotva a Gillete^rendszerű biztonsági borotvák egyike és a tár ábrázolt különleges kiviteli alakja e biztonsági borotvába kétélű peíigék beadagolására alkalmas. Megjegyzendő azon­ban, hogy ez a választás csupán bemutatás cél­jából történt és hogy a találmány nincs korlá­tozva sem ehhez, sem másmilyen adott tipusú biztonsági borotvákhoz való alkalmazásra. A tárnak lényegében! téglatestalakú fémle­mezből készült -10- rekesze van, melynek tete­jén vagy fedőfalán -11- hosszanti hasíték van. A fenék kétrétű, vastagságú, egy -12- lapos fe­nékdarab folytán, melynek körvonala a ház fe­nekével egybeesik és amelynek egyik végén felfelé hajlított -13- pereme van. Ez a -13- pe­rem a rekesz végfalát alkotja és eléggé távolra esik a rekesz tetejének élétől, hogy az 5. ábrán látható penge-kivezető hasítékot alkosson. A

Next

/
Thumbnails
Contents