140920. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fiziológiailag értékes új szerves ezüstkészítmények előállítására

Megjelent 1951. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ADALM1 LEÍRÁS 140920. SZÁM. 12 q. 1—13. OSZTÁLY. — Z-2757. ALAPSZÁM. Eljárás fiziológiailag értékes űj szerves ezüstkészítmények előállítására. Zilahy Ferenc vegyészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1949. február 7, Ismeretesek már gyógyászati célokra alkal­mas különféle nehézfém-készítmények. A reu­más betegségek gyógykezelésében az ilyen fémkészítmények igen jelentős szerephez jutot­tak. Az arany, a réz jó hatása ezeknél a bete­geiknél közismert, azonban toxicitásuk folytán alkalmazásuk körültekintő óvatosságot igényel. Ezüst-készítményeket antireumatikumokként eddig nem használtak, emellett az ezüst kelle­metlen és veszedelmes mellékhatásokat okoz­hat. Ezek között a legfontosabb és legsúlyo­sabb az argirózis. E többé-kevésbbé súlyos toxikus jelenségek mellett, mind az eddig ismeretes nehézfémké­szítmények, mint pedig a fémmentes szerves antireumatikumok csak időleges, átmeneti ja­vulást tesznek lehetővé a reumás megbetege­déseknél, nem pedig teljes gyógyulást. Van­nak azonban a reumának olyan területei, ahol ezeké az ismeretes antireumatikuniiok még a kezdeti stádiumban lévő betegséget sem képe­sek gyógyítani. Azt találtam, hogy a p-helyzetű amino-cso­portján H2 N-CS-csoporttal helyettesített szul­fanilsavnak, illetve p-aminobenzolszulfamidnak, vagy ciklusos, illetve heterociklusos származé­kainak ezüstvegyületekkel alkotott komplexei, amellett, hogy az irodalomban eddlig nem is­mertetett új vegyületek, minden eddiginél lé­nyegesen erélyesebb hatású antireumatikumok, toxicitásuk gyakorlatilag elhanyagolható, a re­mis betegségeket kórházi és gyakorlati meg­figyeléseim szerint recidiva mentesen gyógyít­ják és a legsúlyosabb esetekben, mint pl. a Bechterew-féle betegséggel szemben is rendkí-H2 N-< HCl "\ —S02 —NH 2 + NH 4 SCN vül hatásosak. Ezek az új ezüstkomplexek tehát még ott is képesek gyógyítani, ahol az eddig ismert antireumatikumok már nem segíthetnek. A találmány szerinti új vegyületek mind in­jekciós, mind perorális alkalmazásra használ­hatók. Minthogy a polartritisek gyakori kísérő jelensége a rossz vivőér, a perorálisan adható ezüstkészítményeknek különös jelentőségük van, ami annál inkább meglepő, mert a nehézfém készítmények általában csak imjiciálásra alkal­masak. , A találmány szerinti új ezüstkomplex készít­mények előállítása simán lefolyó reakcióban történik, viszonylag magas kitermelés mellett. A leegáltalánosabban úgy állíthatók elő ezek a vegyületek, hogy a kívánt szulfanilsav,' il­letve p-aminobenzolszulfamid-származékot ön­magában ismeretes módon, a megfelelő p-tio­karbiminoszulfonsav, illetve szulfamid-szárma­zékká alakítjuk át, majd a kapott vegyületet va­lamely komplex létesítésére alkalmsa ezüstve­gyülettel reagáltatjuk. p-aminobenzolszulfosav származékokként használhatjuk e sav sóit, magát a helyettesi tét­len szulfamidot, de jól használhatók ennek cik­lusos vagy heterociklusos, ezekben a gyűrűk­ben helyettesitett vagy helyettesítetlen szárma­zékai is, mint pl. a p-aminobenzolszulfo-alfa­piridün, p-aiminobenzolszulio-tiazol, stb. Komplex létesítésére alkalmas ezüstvegyüle­tekként előnyösen a vízben oldható ezüstvegyü­letek jönnek figyelembe, mint pl ezüstnitrát. ezüstfluorid, ezüstcitrát, ezüsttartarát, stb. A reakció a kövekezőképen folyik le: ->H2 N HSCN /" ^>_S02 —NH 2 -4- NH4 C1 ->­H2 N--CS—HN< V-S02—NH 2 AgN0 3 H 2 N— CS—NH-<( , ^>—S02—NH 2 A találmány szerint előállítható' új ezüst­komplexek közül példaképen megemlítem a p-tiokarbiminobenzolszulfamid-ezüstnitrátot, a p-tiokarbiminobenzolszulfosavaskálium-ezüstnit-AgN03 rátot, a p-tiokarbiminobenzolszulfojalfa-piridin­amid-ezüstnitrátot, a p-tiokarbiminobenzolszul­fotiazol-ezüstnitrátot, stb. A találmány szerinti új ezüstkomplexek kö-

Next

/
Thumbnails
Contents