140906. lajstromszámú szabadalom • Rekesztőréteges elektródarendszer, kiváltképpen egyenirányító, melyben az elektródák legalábbis egyike megszakított akként, hogy több elkülönített cella létesül

}Mg$^bü9m2étátámátá&tifoöi&5één-ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140906. SZÁM. 21 g. 1—16. OSZTÁLY. — P-10624. ALAPSZÁM. Rekesztőréteges elektródarendszer, kiváltképen egyenirányító, melyben az elektródák legalábbis egyike megszakított akként, hogy több elkülönített cella létesül. N..V. Philips Gloeilampenfabrieken cég Eindhoven-ban (Németalföld). A bejelentés napja: 1943. március 26. Németalföldi elsőbbsége: 1942. március 28. A találmány rekesztőréteges elektródarend­szer, kiváltképpen egyenirányító, melyben az elektródák legalább is egyike megszakított ak­ként, hogy több elkülönített cella létesül, me­lyeknél a megszakítás folytán adódó elektróda­részek valamennyien e részeket egymástól el­szigetelő rekesztőrétegen nyugszanak. Javasolták már tartószerven elrendezett, re­kesztőréteges elektródarendszer megosztását több cellára. Ilyen rendszert ismertet a 873526. számú francia szabadalom leírása, mely szerint a tartószerven félvezetőelektróda vari elhe­lyezve rajta nyugvó rekesztőréteggel és egy­mástól elkülönített több réteg, amelyek j övezető ötvözeteikből állanak, fel van freccsentve. Ezek az Ötvözetrétegek a félvezető közös elektródá­val elkülönített cellákat alkotnak, amelyek a külső csatlakozás számára külön-külön áram­bevezetőkkel vannak ellátva. Az ilyen felépítés előnye azokban az esetekben mutatkozik, ame­lyekben az egyenlrányítóleimezek előállításánál valamelyik lemez egyetlen helyén bármely ok­ból az elektródák között rövidzárlat adódik. Ha a rendszert az imént megadott módon; több Cellára osztottuk, úgy csak az a cella kénysze­rül arra, hogy nem diolgozhatik, amelyben a rű­vidzáriati hely fellépett, ennélfogva tehát a többi cellát az egyenirányításra hasznosíthat­hatjuk. Itt tehát a sérült cellát nem csatlakoz­tatjuk az egészhez, azaz más szavakkal, az illető cella elektródáját al másik cella megfelelő elektródájával nem kötjük össze. Az említett szabadalom olyan felépítést ismertet, amelynél az árambevezetők alakja huzal vagy sáv1 és ez cserélhető. A találmány célja a jelzett felépítés egysze­rűsítése. A találmány szerinti felépítés'kapcsán akként járunk el, hogy az előállítás során eset­leg keletkezett rövidzárlati helyek esetében azok a cellák, amelyekben az említett rövidzárlatok helytfoglalnak, az egyenirányításban nem vesz­nek részt. Lemondtunk azonban arról, hogy a cellák egyénileg kapcsolódjanak le, ha a to­vábbi üzem folyamán valamelyik cellában rö­vidzárlat adódnék. Számos esetben elégséges ugyanis, ha csupán az első helyen említett kö­vetelményt elégítjük ki. A találmányt az jelemzi, hogy a megszakí­tott elektróda részeit; egymással összekötő, ve­zetőanyagú réteg a rekesztőrétegtől járulékos szigetelőanyagréteg révén van elkülönítve. A találmány szerinti szerkezeti elrendezés előnye mindenekelőtt abban van, hogy az elektródaré­szeket vagy -cellákat összekötő szervek hely­szükséglete minimális. Ezek az összekötőszer­vek ugyanis az egyenirányítólemezből nem nyúlnak ki, mert közvetlenül a rekesztőrétegben fekszenek. Az ilyen lemez vastagsági mérete tehát igen kicsiny. Ha az egye.nirányítóceUákat előállításuk után villamosan külön formáljuk, ami a írekesztőréteg tulajdonságait javítja, úgy az a körülmény mu­tatkozik, hogy a rekesztőréteg csupán ama he­lyei tesznek jobbtulajdonságokra szert, mely helyeken az ellenelektróda nyugszik. A re­kesztőréteg nem borított részei eredéi tulajdon­ságaikat megtartják. Ha már most ezeken a rekesztőréteges cellákon összekötőszerveket al­kalmazunk, úgy ezek helyileg kicsiny egyen­irányítókat alkotnak, amelyek rekesztő tulaj­donságai a már képezett celláknál adódó re­kesztő tulajdonságnál rosszabbak, úgyhogy itt az átütés veszélye nagyobb. Ezt a hátrányt azonban a találmány kiküszöböli, mert az összekötőszervet a rekesztőrétegtől járulékos szigetelőréteg különíti el. A maga részéről a rekesztőrétegeni nyugvó szigetelőréteg az összekötőszervek számára olyan alátámasztást biztosít, hogy, az össze­kötőszerveknek maguknak nem kell elegendő mechanikai szilárdsággal rendelkezniök ahhoz, hogy önhordásra képesek legyenek. így tehát

Next

/
Thumbnails
Contents