140875. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés sör, ásványvíz és hasonló folyadékok palackozására

Megjelent 1951. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140875. SZÁM. 64 b. 9—19. OSZTÁLY. - S-20619. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés sör, ásványvíz és hasonló folyadékok palaokozására. Jan Staller főigazgató, Brno, (Csehszlovákia). A bejetentés napja: 1947. október 30. A palacksör jó eltarthatóságára nézve tud­valevőleg igen fontos az, hogy oxidálódását megakadályozzuk, amire különösen ott van al­kalom, ahol a sört fröcskölés és habzás közben levegőbuborékok járják át. Hasonló az eset néhány olyan ásványvízfajtánál, melyek minő­sége romlik akkor, ha levegővel telítődik. A mostani palackozóeljárások és berendezések az oxidálódás elkerülésének feltételét csak kor­látozott mértékben teljesítették, mert alkalma­zásuk során a palackozáskor a folyadéksugár ütközése és szétfröcskölődése s következőleg a levegővel való átkeverödés sohasem volt telje­sen elkerülhető. , A találmány ezzel szemben lehetővé teszi azt, hogy sört, ásványvizet és hasonlókat anélkül, hogy letöltés közben levegő járná át őket, pa­lackozhassunk s így az italok.eltarthatóságára a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosíthas­suk. A találmány lényege az, hogy olyan palac­kokat alkalmazunk, melyek a palack belső nyo­mása által szelepfészkéhez szorított szeleptest­tel, vagy más alkalmas módon záródnak s a palackozási műveletet úgy hajtjuk végre, hogy a folyadék szintje a fenekével felfelé fordított helyzetű palackban nyugodtan emelkedik, mi­közben a palack levegő-, illetőleg gáztartalma a palack belsejébe, közel a fenékhez, bevezetett csövön át eltávozhat. A rajzban a találmány szerinti berendezés ki­viteli példájának vázlatos ábrázolását láthat­juk. Az 1. és 2. ábra as palackozó berendezés hosszmetszete, két különböző állásban, míg a 3., 4. és 5. ábra három különböző munkahelyzet részletrajzai. A magában véve ismert módon -2-, belsejé­ben fekvő -2- szelepgolyóval elzárható -1- pa­lack töltéskor lefelé fordított szájnyílással nyugszik a -3- töltőszelence -4- tömítőbetétjén. A -24- töltőtér -12- .zárószervvel ellátott cső­vezeték révén van kapcsolatban -11- készlet­tartály folyadéktöltőrészével, melynek folya­dékszintje az -1- palack fenekéhez képest ma­gasabban fekszik. Az -1- palackot a -4- tömítő­gyűrűhöz -25- eltolható, bármiféle kivitelű tar­tószerv szorítja. Az -1- palack gáztartalmának elvezetésére való az. -5-, -8- függélyes irányban eltolható gázcső, mely -26- hajlékony tömlő révén áll kapcsolatban a -11- készlettartály -10- gázterébe nyúló -9- felszálló csővel. Az -5-csőnek az -1- palackba benyúló végén -6-oldalnyílásai vannak. A -24- töltőtér lefelé hen­gerré szélesedik, melyben -14- dugattyú van vezetve. Ennek -15- csőalakú dugattyúrúdja van, mely a -3- töltőfej -16- vezetékében el­csúsztathatóan van vezetve. Mind az -5-, du­gattyúrúdnak, mind a -16- vezetéknek jobbfelol -17- hosszanti hasítéka van, s ezen keresztül megy ä -8- cső, amely az -5- gázvezetőcső folytatása és merev Összeköttetésben Van a -7-vezérlőfejjel. A -3- töltőfej vezetékében -20-, -21-, -23- fo­kozatos rögzítőhelyek vannak, s ezek a -18- és. -22- kilinccsel együttműködnek, mely utóbbiak a -15- dugattyúrúdhöz tartoznak és a -7- ve­zérlőfej vezérli őket. A -18- kilincsnek -19-fóga is van. Az -5- gázcsövet tömítve vezetjük a -14- dugattyúban és olyan mélyen betolhat­juk, hogy a -6- oldalsó csőnyílások elzáródhat­nak. * Töltéskor az -1- üres palackot fordított hely­zetben, szájával a -4- tömítőgyűrűre tesszük fel és -25- tartó segélyével rögzítjük helyzeté­ben. Az -5- gázcsövet emiellett annyira süly-Iyesztjük, hogy oldalnyílásait a -14- dugattyú zárja el. Erre az -5- csövet annyira feltoljuk, hogy felső végével a palack fenekéhez ütköz­zék s ez a mozgatás a -2- eizárógolyónak az -5--cső oldalán való elhelyezkedését idézi elő. Már a felfelé való tolás elején szabaddá, lesznek a -6- nyílások, és a -10- térnek összenyomott gáztartalma a -9-, : 26-, -8-, -5- vezetéken át gyorsan behatoli az'-l- palack belsejébe, úgy­hogy a nyomás kiegyenlítődik. A -13- csap nyitása után, a közlekedő csövek törvénye sze­rint, kezd a folyadék beáramlani a -11- készlet­tartályból az -1- palackba, miközben a folya­dék szintje a palackban nyugodtan emelkedik, s ezalatt a palack gáztartalma, mely túlnyomó-

Next

/
Thumbnails
Contents