140870. lajstromszámú szabadalom • Nyomás alatt álló terek elzárására való membrán

Megjelent 1951. évi december hó 1-éri. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140870. SZÁM. 47 f. 19—20. OSZTÁLY. •— W-7630. ALAPSZÁM. Nyomás alatt álló terek elzárására való membrán. Verwaltungsgesellschaft der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon cég, Zürich-Oerlikon. A bejelentés napja: 1947. május 17. Svájci elsőbbsége: 1946. május 21. A találmány nyomás alatt álló terek elzárá­sára való membrán. A találmány a magában véve ismert, önmagában tömítő peremes tömí­tés és az ugyancsak ismert, mozgó elzárófal­ként működő membrán kombinációja. Erre a célra eddigelé főleg dugattyúkat hasz­náltak, pl. nyugvó vagy együttmozgó peremes tömítéssel, de másrészt használtak membráno­kat is, melyeket tömítés és megerősítés végett karimák közé kellett szorítani. Azonban a mozgó falakon alkalmazott pere­mes tömítések súrlódást okoznak, ami legtöbb­ször hátrányos. A befogott vagy beszorított peremű membránoknál azonban, átlyukasztott membránoknál a belső perem befogásánál is, a deformálható anyag kihajlításával, illetve össze­lapulása folytán a peremnél létesített szorító­erő idővel csökken, miáltal a tömítőhatás meg­szűnik és a tömítés szivárgásokra ad! lehetősé­get. Emellett a membránanyag összelapulása, vagyis vékonyodása és kilazulása a membrán mozgathatóságát befolyásolhatja és így műkö­dési zavarokat okozhat. Érzékeny és tartós használatra való készü­lékek számára a peremes tömítések és membrá­nok leírt viselkedése nagyon, hátrányos. Meg­kísérelték a hátrányokat vastagított peremű memránok alkalmazásával megszüntetni, de ez a kísérlet nem járt kielégítő eredménnyel. Emellett mivel a membránokat főleg szabályozó szervekben, pl, nyomásszabályozókban, vagy vezérlő szervekben, pl. mechanikai erősítőknél vagy nyomóközeggel működő, fékberendezések­nél, főleg járműveiken vagy szivattyúkon stb. szokták alkalmazni, ezért a membrán kialakítása és üzembiztos tömítése döntő fontosságú. Az alkalmazási körülmények nagy részénél a tér­nek membránnal létesített tömítése csak átme­netileg kell hogy működjön, mert a térben csak rövid! ideig van nyomás. Az egész többi idő alatt a találmány szerint lehetővé válik az, hogy a membrán anyagát kíméljük, ami külö­nösen bizonyos érzékenyebb műanyagok' alkal­mazásánál előnyös és ennekfolytán a membrán élettartama lényegesen növekszik. A találmány célja tehát az említett hátrá­nyoktól mentes membránok létesítése. A talál­mány lényege, hogy a nyomás alatt álló terek elzárására való membránt legalább egy oly peremmel látjuk el, amely az eltömítendő terek között előálló nyomáskülönbség hatása alatt önműködően legalább egy zárófelülethez szorul. A csatolt rajz a találmány szerinti membrán néhány példaképem kiviteli alakját és azok be­fogását szemlélteti. Az 1. ábra egy tömör membrán és befogá­sának keresztmetszete. A 2. ábra az 1. ábra szerinti membrán két külső peremmel és fog­lalatként működő támasztógyűrűvel, kereszt­metszetben. A 3. ábra lyukasztott membránt mutat belső és külső peremekkel, a 4. ábra pedig ugyan­ilyen membránt két belső és egy külső perem­mel szemléltet. Az 5. ábra hasonló membrán metszete két külső és egy belső peremmel, végül pedig a 6. ábra két külső és két belső peremű membránt mutat. A membrán legegyszerűbb alakját az 1. ábra szemlélteti. Az -1- membrántányér szélén a -2- peremmel van ellátva. Ez a perem a -4-tok vagy ház kiesztergált -3- mélyedésébe nyúl és a membránt tengelyirányban az -5- felületek tartják. Valamely nyomóközeg beáramlásakor a perem alakját változtatja, kidbmborodik, vagyis sugárirányban rugalmasan enged és á tömítőfelületek egyikéhez szorul. Ha emellett a tok -a- terében a -b- térhez viszonyítva túl­nyomás áll elő, akkor a -2- perem a toknak vele szemben lévő -6- felületéhez vagy falához szorul. Ha viszont a -b- térben van túlnyomás, akkor a -2- perem a -7- falhoz szorul, úgyhogy ilymódon mind a két irányú nyomásnál önmű­ködően létrejön a tömítés a membrán által el­választott két tér (között. A 2. ábra szerinti kivitelnél az -la- memb­ránnak két -8- és -9- pereme van, melyek, kö-

Next

/
Thumbnails
Contents