140867. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges rostoknak, szálaknak és fonalaknak nagy molekulájú mesterséges egyenesláncú polimerekből és polikondenzátumokból való előállítására

Megjelent 1951. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ÍRÁS 140867. SZÁM. 29 -b. OSZTÁLY. — Z-2779«. ALAPSZÁM. \ Eljárás mesterséges rostoknak, szálaknak és fonalaknak.nagymolekulájú mesterséges egyenes­láncú polimerekből és polikondienzátumokból való előállítására. Závody pre chemicku vyrobu, národny podnik, Bratislava és ELITE, sdruzené továrny puncoch, národni podnik, Varnsdorf Csehszlovákia, mint Piller Bohumil, Varnsdorf, Ing. Dr. Pinkává Jan, Zilina, Ing. Stary Miroslav, Zilina és Zmatlik Josef, Varns­dorf (valamennyien Csehszlovákiában) jogutódai. A bejelentés napja: 1949. június 23. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1948. június 25. Bizonyos ipari célokra szükséges, hogy mes­terséges, egyenesláncú polimereikből és poli­kondenzátumokból előállított rostoknak, szálak­nak és fonalaknak fonóesz-közzd járulékos sod­ratot adjunk. Ilymódon az ilyen termékeknek méterenként például 800 sodratot adva a fonál szilárdsága, rugalmassága és tartóssága lénye­gesen fokozható. Az ilyen túlsodlrott fonalak egyes tulajdonságai azonban a járulékos sod­rás következtében úgy változnak meg, hogy utólagos kezelésük nehézkessé válik. Így pél­dául az ilyen fonál hajlamos hurkok képzésére, ha a fonál feszültsége csökken. Ez esetben az elemi szálak vagy rostok kuszálódnak, ami pél­dául kötőgépen a tűk törését okozhatja. Ha igen nagy, például méterenként 1500— 2000 sodra'tszámmal dolgozunk, a fenti hátrá­nyok még akkor sem küszöbölhetők ki teljesen, ha a fonalakat előzetesen hidrofil kolloidokkal és gyantákkal kezeljük, úgyhogy ily nagy sod­ratszámok eddig nem voltak megvalósíthatók. Ügy találtuk, hogy e hátrányok kiküszöböl­hetők, ha az említett nagy sodratszámú szálak, rostok és fonalak egész kezelését a sodrástól az újbóli felcsévélésig perforált fémlemezből készült fonóorsón foganatosítjuk anélkül, hogy a szálat, rostot vagy fonalat a kezelés közben arról eltávolítanók vagy átcsévélnők. A keze­lés lényegileg abban van, hogy az anyagot hid­rofil kolloiddal vagy diszperzióval vagy oldat­tal, vagy hidrofil gyantával impregnáljuk, to­vábbá abban, hogy a sodratot vegyi anyaggal vagy győzöléssel rögzítjük, fényét tompítjuk, festjük, lágyítjuk, stb. Mint hidrofil gyantát elő­nyösen hidantoin (C3H4N2O2)-formaldehid kon­denzációs termékeit alkalmazzuk. Megállapítot­tuk, hogy a fonalaknak a csévékre, illetőleg fo­nóorsókra való szoros felcsévélése sem akadá­lyozza meg a kezelő fürdőknek a belső fonál­rétegekhez való hatolását, sőt e fürdlők vi­szonylag rövid idő alatt az egész csévén átha­tolnak, úgyhogy a fonálnak motring alakjába való átvitele, vagy más orsóra való átcsévélése abból a célból, hogy az anyagot a Cottpn-féle harisnyakötő- vagy más fajta gépen való fel­dolgozásra előkészítsük, feleslegessé válik. Ily­módon mindazok a nehézségek kiküszöbölhe­tők, amelyek eddig nagy sodratszámmal cér­názott rostok, szálak vagy fonalak feldolgozá­sánál felmerültek, amilyenek például az erős sodrat okozta hurokképződés keresztcsévék vagy motringok előállításánál. Az- új eljárással egyben a sodrat jo^b állékonyságát is elérjük, mert a szál vagy fonál szorosabban van kife­szítve, mint a keresztcsévén. Az anyagot is jobban kíméljük, miután a leírt módon két vagy több munkafolyamatot is kiküszöböltünk. A rendkívül nagy, például méterenként 1500— 2000 vagy még több sodrat alkalmazása nagy előnyt biztosít, mert az ilyen szokatlanul nagy sodratszám nagy rugalmasságot, szilárdságot, tömöttséget és gyűrődéssel szembeni ellenállást biztosít, például durva felszínű bőrrel való érintkezés alkalmával. Az ilyen mértékben cér­názott fonálból készült harisnya tetszetősebb külsejű és hordásban kellemesebb. Fényes fo­nálból készült cikkek, amelyek egyébként ne­hezen volnának eladhatók, a nagy sodratszám következtében fényességükből veszítenek, sőt természetes selyemhez hasonló tompa fényt vesznek fel. így a találmány szerinti eljárás kü­lönösen alkalmas poliamidokból vagy poliure­tánokból készült fonalak előállítására, amelyek hosszú vagy rövidl harisnyák előállítására hasz­nálhatók fel.

Next

/
Thumbnails
Contents