140865. lajstromszámú szabadalom • Tömeggyártmányként előállítható üveggel berakott vázból és acélbetonból készült foglalókeretből álló, fényátbocsátó építőelemek, valamint eljárás és berendezés azok előállítására

Megjelent 1951. évi december hő 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140865. SZÁM. • 37 c. OSZTÁLY. — Sch,-6648. ALAPSZÁM. Tömeggyártmányként előállítható, üveggel berakott vázból és acélbetonból készült foglaló­keretből álló, fényátbocsátó építőelemek, valamint eljárás és berendezés azok előállítására. Scherzi Gustav építész, Salzburg (Ausztria). A bejelentés napja: 1948. február 25. Ausztriai elsőbbsége: 1947. íebruár 26. A magasépítésben az üvegtetőnkhöz, felülvilá­gítókhoz és ablakokhoz néhány évtized óta úgynevezett üvegvasbetont (üvegacélbetont) al­kalmaznak, mely üveggel bevont vázból és acélbetonból készült foglalókeretből áll. Az adott méretekkel készült építőelemeket a hely­színen, kézimunkával, keretek segítségével ál­lítják elő, amelyek megfelelően elosztva az egymást keresztező bordák és foglalókeretek héjazatát alkotják, mimellett a foglalókereteket a bordákkal együtt formálják és a bordák ke­resztirányban haladó fegyverzeteinek lehor­gonyzásához mint támasztékok, továbbá víz elleni szegélytömítésként szolgálnak. A váz nyílásaiba sajtolt üvegtösteket helyeznek és azokat beöntik. Ezeket az üvegtesteket a szi­lárdsági számításba bevonják úgy, hogy »azo­kat megfelelő vastagsággal, pusztán áttetsző kivitelben készítik. Sztatikái szempontból any­nyiban van szerepük, amennyiben a nyomott övben feküsznek és nyomóerőket visznek át a bordákra. Az ilyen építőelemeknél az acélbe­tonnak az a hátránya, hogy a beton húzószi­lárdsága aránytalanul kisebb, mint az acél­fegyverzet megengedett húzóigénybevétele, kü­lönösen nagymértékben jelentkezik. Terhelés­kor a betonban keletkező repedések és alakvál­tozások következtében az üvegtest felfekvő fe­lülete egyenetlen. Ezért az üvegtestek könnyen kilazulnak vagy Mtöredeznek, de legalább is tömítetlenekké válnak. Ezeket a meghibásodá­sokat az időjárás befolyása csak növeli úgy, hogy az építőelemek végül is törnek és pusz­tulnak. A találmány a fent körülírt építőelemekre, valamint azok előállítási módjára és az előállí­táshoz szükséges berendezésre yonatkozik. A találmány célja a fenti hátrányok kiküszöbö­lése, továbbá az ily építőelmek alkalmazási te­rületének növelése, súlycsökkentés mellett azok olcsóbb, egyszerűbb és kifogástalan kivitelű tömeggyártása. A találmány értelmében ezt azzal érjük el, hogy. legalábbis a váz részei előfeszített acél­huzalokkal vannak fegyverezve és a foglaló­keret, valamint a váz betontestei egymástól függetlenül vannak elrendezve és egymássál csak mechanikus úton vannak összekötve. Az építőelemek előállításakor célszerű, ha a fog­lalókeretet a fegyverző huzalok készítésekor feszítőkeretként használjuk fel. A különösen födémszerkezetekben sok eset­ben alkalmazott, előfeszített fegyverzőhuzalok­kal készült acélbeton előnyei a találmány sze­rinti építőelemnél jelentős mértékben érvénye­sülnek, mert a váz egyes nádjainak alakálló­sága az épület tartósságának előfeltétele. Az előfeszített fegyverzettel készült váz rugalmas és az acélbetonból, valamint üvegből készült összetett test az igénybevételeknek lényegesen nagyobb mértékben áll ellent, mint az ismert üvegacélbeton. Ennek következtében a vázban elrendezett üvegtestek gyengébbre méretezhe­tők, ami a fényátbocsátó képességet növeli. Mivel a bordák fokozott szilárdságuk következ­tében karcsúbbra készíthetők, azoknak a felü­letegységre eső száma növelhető anélkül, hogy emiatt a fényátbocsátáshoz rendelkezésre álló felületet csökkenteni kellene. A bordák számá­nak növelése együtt jár az üvegtestek méret­csökkenésével úgy, hogy ezek kisebb falvas­tagsággal készíthetők és így fényátbocsátó ké­pességük megfelelően nagyobb. Az épület olyan részein, amelyeken csak tisztogatás végett jár­nak vagy falakon és ablakokban vágott lapos üveg alkalmazható. Ilymódon teljesen átlátszó épületrészek készíthetők és azok költségei lé­nyegesen kisebbek az eddig ismert szerkezete­kénél, nemcsak az előállítás egyszerűbb volta miatt, hanem a súlycsökkenés, a könnyebb szál­líthatóság és az alépítmény, például fedélszék kisebb terhelése következtében. A rajzban a találmány példakénti kiviteli alakjait tüntettük fel. Az 1. ábra egy épületszerkezeti elemet1 és az ahhoz csatlakozó részeket függőleges metszet­ben tünteti fel.

Next

/
Thumbnails
Contents