140864. lajstromszámú szabadalom • Villamos gép

Megjelent 1951. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140864. SZÁM. 21 d2 . 48-55. OSZTÁLY. — G-10498. ALAPSZÁM. Villamos gép. Geyer Franz oki. gépészmérnök, Haag am Hausruck, Felső-Ausztria. i A bejelentés napja: 1949. április 7. Ausztriai elsőbbsége: 1948. április 7. Villamos gépek és transzformátorok alapjá­ban véve mindig egészben vagy legalább rész­legesen vasban záródó mágneses körből, illető­leg körökből állanak, melyek legalább egy áramtól átjárt tekerccsel vannak ellátva. Mind a készsúlyt, mind pedig az előállítási költsége­ket tekintve a használati értéket előnyösen be­folyásoló jelentős anyag-megtakarítást lehet elérni, ha a tekercs a vasban futó erővonal­hosszra mértékadó tekercskeresztmetszetben csökkentett vezetőkeresztmetszet mellett a le­hető legtömötíebb csomagolásban készül. Oly villamos gép, melynek vezetője a tekercs egy menetének kerülete mentén különböző ke-. resztmetszetű, a 9903. számú, Wait néven még­adott osztrák szabadalomban van ismertetve. E szabadalmi leírás értelmében a megoldandó fel­adat lényegében egyenáramú villamos gép for­fórészének kerülete mentén a fajlagos áram­terhelés növelése. E szabadalmi leírás azonban a melegveszteség levezetésének döntő kérdését teljesen megoldatlanul hagyja.. Ehhez járul még az a teljesen téves utalás, hogy a horonyveze­tők keresztmetszetcsökkeritésével járó ellen­állásnövekedés a tekercsfejre eső vezetők ke­resztmetszetének növelésével kiegyenlíthető. A Hermes néven megadott 223.637. számú svájci szabadalom leírása ebben a vonatko­zásban a méretezés szabályaként 10—4%-ra való keresztmetszetcsökkentést javasol és a melegveszteség levezetésének kérdését például hűtőzászlókra vagy hűtőcsatornákra mint já­rulékos segédeszközökre vonatkozó teljesen általános utalásokkal intézi el. Az alapgondolat gyakorlatilag használható kiértékelésének mindenekelőtt a melegelyezetés kérdésére kell megfelelnie, ami az egyes veze­tők hosszirányú hővezetése számára csak a hő­ellenállások sorozatába — a szükséges hőfok­esésbe — iktatott járulékos tag alkalmazásával és ennek megfelelő méretezéssel oldható1 meg. A csökkentett keresztmetszetű vezetők körze­tében szabaddá váló veszteségmelegnek köz­vetlenül, vagyis az egyes vezetőkre közelítőleg harántirányban való elvezetésével csak igen szűk: határok között lehet számolni, minthogy - különben a hűtőközeg számára ebben a körzet­ben is keringési terekről kellene gondoskodni, amelyek a vezetőkeresztmetszetek csökkenté­sének hatását a térkihasználási tényező csök­kentése folytán nagyon gyengítenék. Az előbbiekben említett járulékos tagnak a hőellenállások sorozatában való megtűrése, vagyis a tekercs látszólag előnytelenebb elren­dezése módot nyújt a tekercsnek a csökkentett vezetőkeresztmétszetű körzetben lehetőleg tö­mötten való csomagolására, ugyanekkor a tér­kihasználási tényezőt mindössze a szigetelés biztonságának követelménye határozza meg, vagyis megválasztását nem befolyásolja a köz­vetlen melegelvezetésnek, ill. a hűtőközeg kö­röztetésének szempontja. Ez az elrendezés tehát gyakorlatilag előnyös. Ilymódon a vezető gyen­gítetlen keresztmetszetére vonatkoztatva a tö­mötten tekercselt körzetben oly látszólagos tér­kihasználási tényező érhető el, amelynek értéke az eddig szokásos értékekhez viszonyítva igen nagy, — körülbelül 3—4 — lehet. A hosszirányban való hővezetéssel, illetőleg az ehhez szükséges hőfokeséssel kapcsolatos lehetőségekről az idézett svájci szabadalmi le­írásból tájékozódhatunk. E forrás értelmében a korszerű villamos gépek nagymértékben ki­használt szerkezeti anyagainál, például szoká­sos 4 A/mm2 áramsűrűség esetén, az 1. ábra szerinti módon létesített 4:100 arányú kereszt­metszetcsökkentésnek már ja hosszirányban való hővezetés első centiméterén 30° C hőfok­esés felel meg, ami már a megengedhető érté­kek körzetének határán van, 5 cm vezetőhossz esetén viszont a hőfokesés már 750° C. Az ezen az alapon való méretezés tehát eset­leg megfelelő lehet példlául törpekészülékekhez vagy -rölékhez, azonban villamos gépek és transzformátorok közepes teljesítménykörzeté­ben is már teljesen, csődöt mond. E méretezési

Next

/
Thumbnails
Contents