140863. lajstromszámú szabadalom • Ház

* fiegjeisiu uf&fr. evi »rajus TO IO^U. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140863. SZÁM. 37 a. 6. OSZTÁLY. — G-10450. ALAPSZÁM. Ház. Grün Rudolf mérnök, Salzburg. A bejelentés napja: 1948. október 20. Ausztriai elsőbbsége: 1947. október 21. A találmány tárgya ház, különösen lakóház, lejtős tetőfelületekkel. Szokásos az, hogy a külső falak felső homlokfelületén a ház körül futó zárt betonkoszorút ágyaznak, melyen oly tetőgerendák vannak elrendezve, amelyek össze vannak kötve a legfelső emelet födémének tar­tásába, szolgáló viszonylag nehéz gerendákkal és a tetőszéknek szarufáival. A találmány a legfelső emelet födémé, vala­mint a tetőszék szerkezetének egyszerűsítését, továbbá a tetőfelületek közötti tér kedvező ki­használását célozza. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a legfelső emelet részben belenyúlik e térbe és ez emelet födémét vízszin­tes deszkák hordják, melyek az egymással szemben fekvő tető-szarufákat oly pontokon kötik össze, melyek e szarufák alsó végei fölött feküsznek. A ház külső falain felfekvő beton­koszorú előnyösen kivágásokkal van ellátva a tető-szarufák alsó végeinek befogadására. Mint az alanti leírásból kitűnik, ilymódon a legfelső emelet részére oly födémet kapunk, melynek szembenfekvő oldalai párhuzamosan haladnak a rézsútos tetőfelületekkel, miáltal a ház külső falai és a tető által körülzárt tér' különösen ked­vezően van kihasználva. Fölöslegessé várnak továbbá a legfelső emelet födémének szokásos nehéz gerendái, valamint a betonkoszorún ágya­zott tetőgerendák, úgyhogy jelentékenyen csök­ken a tetőszéknek súlya és a tetőszék anyag­felhasználása. A csatolt rajzon a találmány tárgya példa­képen felvett kiviteli alakjában függőleges met­szetben van feltüntetve. A külső falakon, melyek pl. téglafalazatból, üregestéglából, vagy hasonlóból állanak, egy zárt, tehát a ház körül futó vasvázas betonból készült -2-'koszorú van elrendezve. A -2- ko­szorú hosszirányban futó sarkos -3- kivágással van ellátva, melyben a -4- betőszarufák alsó végei vannak ágyazva. Ilyen hosszirányban futó -3- kivágás helyett, lehet csupán helyi «ki­vágásokat is alkalmazni azokon a helyeken, ahol a szarufák vannak elrendezve. A szemközt fekvő tetőfelületeknek -4- szarufáit élére állí­tott vízszintes -5- deszkák kötik egymáshoz, melyek a szarufák kétoldalánál haladnak.v A szarufa-párok mindegyikét két ilyen -5- deszka helyett egyetlen élére faragott fa (torokge­renda) is összekötheti. Ezek az -5- összekötő tagok tetőszékeknél önmagukban ismertek, azonban jelen esetben további feladatot tölte­nek be, minthogy egyidejűleg a födém hordá­sára szolgálnak. Az -5- deszkákon a pl. alkal­mas lemezekből vagy hasonlóból álló és a va­kolat hordására szolgáló alsó -6- héjazat, vala­mint a pl. deszkákból álló felső -7- héjazat van megerősítve. A -6, 7- héjazatokból kialakított vízszintes födém • két oldalánál a héjazatok a -4- szarufákhoz vannak erősítve, úgyhogy víz­szintes középrészétől kétoldalt a födémet lej­tős felületek képezik. Mint a rajz jobboldali ré­szén ábrázolva van, a felső -7- héjazat meg­hosszabbítható felfelé egészen a tetőgerincig, vagy pedig mint balpldlalt fel van tüntetve, csu­pán csak a vízszintes födémrész felső felületéig nyúlik. A tetőburkolat jelen példánál a szokásos lé­ceken elhelyezett -8- fedélcserepekből áll, azon­ban tetszésszerinti más módon is kialakítható. ki alsó és a felső -6- és -7- födémhéjazatl kö­zötti tér üresen^ maradhat, vagy pedig mint a rajz bal! felében fel van tüntetve, -9- szigetelő­anyaggal pl. üveggyapottal, salakkal, vagy ha­sonlóval tölthető ki. A tető által kifejtett víz­szintes nyomást közvetlenül a -2- betonkoszorú veszi föl. Amint baloldalt fel van tüntetve, a -2- be­tonkoszorú egyidejűleg az -1- falban lévő -10-ablaknyílás felső elzáró tagjául szolgál. Ify­módoa megtakaríthatók az ablak és ajtónyitá­sok részére a külön felső elzáró tagok. Azáltal, hogy az emelet födémé a -2- beton­koszorú fölött van elrendezve, vagy más sza­vakkal kifejezve, az emelet a lejtős tetőfelüle­tek közötti térbe nyúlik, utóbbit igen kedvezően használjuk ki. A födémek lejtős részei nem csökkentik az emelet kihasználható terét, mint­hogy a függőleges külső falak elegendő maga­sak ahhoz, hogy e falaknál- szekrényeknek

Next

/
Thumbnails
Contents