140854. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumtárgyak felületeinek díszítésére

Megjelent 1951. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140854. SZÁM. 75 b. 1—14. OSZTÁLY. — H-12629. ALAPSZÁM. Eljárás aluminmmtárgyak felületeinek díszítésére. Hajós Manó oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1949. április 22. Az alumínium az iparnak eddig számos terü­letén tért hódított és kiszorította a drágább nyersanyagokat, mert tulajdonságai a műszaki követelményeket általában kielégítették. A díszműiparban azonban, ahol az anyaggal szemben támasztott műszaki követelmények csak másodrendű fontosságúak, az aluminium nem tudott jelentős mértékű alkalmazást ta­lálni, mert nem ismertek oly díszítő eljárást, mellyel az aluminiumfelületiek kényesebb Ízlést kielégítően díszíthetek lettek volna. A nemes fémeknél szokásos . guillochirozás figyelembe alig jöhetett, mert az alumínium tompább fehé­res fénye az ily díszítés mellett még inkább ki­emelte volna a hasonló nemesfémtárgyakkal szemben az aluminiumanyag kevésbbé nemes voltát. Aluminiumtárgyak felületi kikészítésére találtak ugyan alkalmas eljárásokat, melyek használati tárgyaknál, pl. szifonfejeknél a tárgy Ízlésességét növelték, nevezetesen az eloxálást, ezzel az eljárással azonban a tárgynak csak felületi színezést tudtak adni, amely díszmű jellegű daraboknál csak másodosztályú áru szá­mára kielégítő. A találmány oly eljárás, mely lehetővé teszi, hogy az aluminiumtárgyak felületeit nagy vál­tozatossággal és a legkényesebb ízlést is kielé­gítő módon díszítsük és ezzel utat nyissunk az alumíniumnak a díszműiparban való elterjedé­sére. A találmány szerinti eljárással minőségi árut állítunk elő, amelynek fokozottabb kelen­dősége és megnövekedett értéke nemzetközi piacokon is messzemenően érvényesülhet és a termék hasonló áruféleségekkel szemben tért hódíthat. A találmány lényege, hogy, a magában véve ismert eloxálást és a magában véve ugyancsak ismert guillochirozást egymást követőleg, még pedig — és ez lényeges — a fent megadott sor­rendiben • alkalmazzuk. A találmány szerinti eljárás első szakaszában az eloxálás révén vékony színes réteg keletke­zik az aluminium felületén. Ha azután az ily felületen guillocheokat vezetünk, ezekben az aluminium eredeti fehéres fénye tűnik elő. A két eljárás egymás utáni alkalmazása meglepő és egészen újszerű díszítőhatást eredményez. A díszítőhatást lényegesen emeli, ha a díszített tárgy felületi görbülete nagy, mert ily esetben a guiUochebarázdák változatos fényvisszave­rése is érvényesül. A fényvisszaverő hatás a találmány szerinti eljárást különösen alkalmassá teszi rúdszerű testeknek, pl. töltőtollak és töltőirónok fémhá­zainak, ajakirtokoknak és hasonlóknak díszíté­sére, die alkalmazási területe távolról sem kor­látozódik ezekre az árukra. Minthogy a talál­mány szreinti eljárásban szereplő mindkét sza­kasz önmagában is ad némi változatosságot, nevezetesen az eloxálás a színezésben, a guil­lochirozás pedig a mintázatban, a két eljárás együttes alkalmazása a díszítőművész számára tág lehetőségeket nyújt. A találmány szerinti eljárással díszített tárgyak tehát yalóban fel­vehetik a versenyt az eddigi eljárások szerint díszítettekkel. A dohány-, szivarka- és rizspor­szelencéket csupán példakép említjük meg, mint a találmány szerinti eljárás további alkal­mazási területeit. Szabadalmi igénypontok;i 1. Eljárás aluminiumtárgyak felületeinek dí­szítésére, melyre jellemző, hogy az aluminium­tárgyat eloxáljulk és ezt követőleg guillochiroz­zuk. 2. Az 1. igénypontban maghatározott eljárás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy nagy fe­lületi görbületű, pl. rúdszerű aluminiumtárgyat eloxálunk és guillochirozunk. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Újpesti nyomda. — 4516. — Fv. a nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents