140849. lajstromszámú szabadalom • Gyújtószerkezet

Megjelent 1951. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140849. SZÁM. 4 d. 12—17. OSZTÁLY. — B-16939. ALAPSZÁM. Gyújtószerkezet. Baker & Company, Incorporated cég, Newark, N. J. (A. E. A.), mint Cohn Johann Günther vegyész East Orange (N. J.)-i lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1948. szeptember 29. A. E. Á.-beli elsőbbsége: 1947. december 19. A találmány gyújtókra vonatkozik, éghető anyagok gyújtására és különösen molekulári­sán vagy másként finoman elosztott éghető anyagokhoz, így pl. éghető gázokhoz, főként földgázhoz és annak főalkotórészéhez, a me­tánhoz való gyújtók létrehozása a tárgya. Gázgyujtók, mint ilyenek, természetesen jól ismeretesek és különféle készülékekben, külön­féle célokra már használtattak. Háztartási ké­szülékekben gyujtóláng közvetlen lángja hasz­nálatos általában. Bizonyos készülékekben vil­lamos gyújtókat, mint pl nagy intenzitású vil­lamos szikrákat és izzó villamos ellenállás­huzalokat is használtak. Valamennyi ilyen gyújtó — gyujtóláng, vil­lamos szikra, izzóhuzal — egy legalább is a szóbanforgó adott körülmények között az ég­hető anyag gyulladási hőmérsékletével rendel­kező, hevítőelem útján előidézett indukált gyúj­tás elvén alapszik, amikor is az éghető: anyag­levegő-keveráket helyileg olyan hőfokra heví­tik, hogy a fejlesztett meleg eléggé nagy arra, hogy a lángragyujtást a szóbanforgó keverék­ben tovább vigye. Az ilyen gyújtóknak azon­ban számos tökéletlensége van. A gyujtólángok használata különösen költséges, emellett ezek megbízhatatlanok és veszélyesek. A villamos szikrák és izzóhuzalok számos szempontból előnyösebbek a gyujtőlángnál, de elég drágák és emiatt a leggyakoribb' alkalmazásokra hasz­nálhatatlanok, így pl. villamos ellenállásgyuj­tók esetében a feszültségingadozásoktól függet­len gyújtás biztosítása végett az ilyen gyújtó­kat olyan hőmérsékleten kell működtetni, mely lényegsen felülmúlja azt a legalacsonyabb hő­mérsékletet, melynél a gyújtás végbemegy. Ez a körülmény lényegesen megrövidíti az ilyen gyújtók élettartamát, minthogy az ilyen hő­mérsékleten a huzal anyaga rekrisztallizációra, szemcsenövekedésre és lágyulásra hajlamos. Az ilyen túlságos hőmérséklet elkerülése vé­gett használhatunk ugyan feszültség-stabilizá­tort, de ez a készüléket a legtöbb célra túlságo­san drágává teszi. Ezenfelül az ilyen gyújtók működése elég költséges a nagy teljesítmény­felvétel miatt. Kísérletek történtek már gázok gyújtására katalitos gyűjtők, vagyis platinából vagy ha­sonlóból való katalizátorok segélyéveli is, ami­kor is a gáz gyújtását az éghető gáz katalitos elégetésére alapították. A gyakorlatban: azon­ban az ilyen kísérleti katalitos gyújtók ki nem eiégítőknek bizonyultak, a működlés megbíz­hatatlansága, valamint a katalitos reakció meg­indításával és fenntartásával, valamint különö­sen a katalitos égés ama pontjáig való meg­gyorsításával járó nehézségek miatt, amely ponton a katalitos rakció láng nélküli égése meggyújtja a gázalakú éghető anyagot. Bizonyos esetekben a reakció megindítása és annak végső gyújtásig való gyorsítása köny­nyebb, mint más esetekben. így pl. a gyártott vagy másnéven városi gáz esetében az ilyen katalitos reakció viszonylag könnyű szabad hidrogénnek az ilyen gázban való jelenléte folytán, minthogy a szabad hidrogén katalitos égése kömben megindul és a szerves éghető anyag meggyújtására vezet. Ezzel szemben földgáz esetében, mely kevés egyéb összetevő mellett főként metánból áll és az olyan keres­kedelmi gázok, mint pl. metán, propán, bután, etán, stb. esetében, melyek szabadi hidrogént nem tartalmaznak, a szerves éghető anyag katalitos égés útján való meggyújtása rend­kívül nehéz és a kereskedelemben kapható ka­talitos gyújtók egyáltalában nem működnek: az ilyen gázokkal. Az eddig javasolt katalitos gyújtók minden körülmények között igen bi­zonytalanok és ezenfelül számottevő időbeli késedelmet mutatnak a katalitos reakció meg­indulása és a gyújtás között. Mármost azt találtuk, hogy az előző kutatók ellenkező végkövetkeztetései dlacára. mégis le- m hetséges katalitos gyújtó előállítása éghető gá-

Next

/
Thumbnails
Contents