140754. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zománcozandó fémfelületek előkezelésére

Megjelent 1951. december 15, ORSZÁGOS TALÁIMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140794 48 c osztály, L-10018 alapszám Eljárás zománcozandó iórafelüleiek előkezeléséi*©, LAiVíPAET MtJVflK, BUDAPEST Bejelentés napja t 1949«, juntas 9e , Fémfelületek zománcozása előtt a zomán- neü zománcréteget az «, n* tiszütózomáhcoi cozandó íémíeltlleteket tisztító előkezelésnek homokfúvással eltávolítjuk, A tisztitó-zománc kell alávetni» Az ismert üsztitó előkezelések a íémf elületen lévő tisztátalanságokkal, oxj«. nem eléggé m egbizhatók, mivel a fémfelüle- dokkal, féinzománo elegy et létesít, mimeljett tek mikroszkopikus nagyságrendű üregeiben a zománc kiégetésének hőmérsékletén a repedéseiben a legkülönbözőbb szennyező- zsirok elégnek és a keletkező fém-zománc­dések vannak, amelyeket csiszolással, ho- elegy az összes el nem éghető tisztátalan­mokfuvással vagy savval való pácolással nem Ságokat magába veszi, lehet tökéletesen eltávolítani. A tisztitő zománc-Jém-elegy szine és csil-Savval való előkezelésnél még az a hát- logása a tiszta fémfelület szinőtől és cslilo­rány is fenyeget, hogy a sav, pl. só3av a gásától eltér, ügy hogy a homokfúvással fémlemez mikroszkopikus nagyságrendű való tisztítást végző munkás pontosan látja, üregeibe hatol, ott hidrogén keletkezik, amely hogy hol kell homokfuvóval a főmfelülefet a későbbi zománcozás során, a hőkezelés tisztítani. A homokfúvással tökéletesen meg­alatt egyes helyeken kifuvódik és az olvadó tisztított felületet ezt követően ismert módon állapotban lévő zománcot ezeken a helyeken alapzománccal fedjük, kiégetjük, majd a min­magával ragadja, ugy hogy a zomáhefélület denkori célnak megfelelően a zománcozandó nem összefüggő, hanem helyenkint hiányzik, .tárgyat önmagában véve ismert módon lo-Bekövetkezhet az a másik hiba is, hogy a -vábbkezeljük, pl. fedőzománc-réteggel vagy bezárt hidrogéngáz a fémlemezben hólya*. rétegekkel vonjuk be és mindenegyes zo­gokat lőtesit, amelyek helyehkint lepattognak, máncréteget kiégetünk«. Az ismert előkezeléseknek az a további Az ilymódon előkezelt zománcozandó tárgy­hátrányuk, hogy főként homokfúvás alkahnjá- nál nem fenyeget az a veszély, hogy ä zása esetén nem nyújtanak kellő biztonsagot zománc utólag egyes helyeken lepattog, a arra nézSre, hogy a zománcozandó .felUléft főmfelülettöl elválik, felhólyagosqdik. Az eljá­minden egyes részét alaposan letisztitöttuk-e,. rás ugy közönséges mint saválló zománcó-A tapasztalat azt mutatta, hogy egyes kisebb^ záshoz felhasználható. Ezen eljárás alkalma­nagyobb felület-szakaszok a tisztításból kima- zása esetén a savval való előkezelés elma­radnak, rad és a fémtárgy alakítása, pl, sajtolása és A találmány szerinü eljárással az előzők- kilágyitása után közbenső művelet nélkül vé­ben íelsorolt összes hátrányokat kiküszÖ- gezzük a tlsztitó-zománcozást-, illetve a tisz­böljuk és az előkezelés után minden egyes UW zománcozás a savval való pácolást he­részében fém tiszta felületet kapunk« lyettesitl. Az eljárásnak az a lényege, hogy a zomán­­; cozandó fémíelületet átmenetileg zománcré- «Fém» elnevezés alatt nemcsak tiszta |eggel vt>njuk be, kiégetjük és ezt az átme- fémet, hanem fém ötvözetet is értünk. *

Next

/
Thumbnails
Contents