140727. lajstromszámú szabadalom • Eljárás timföldhidráttartalmú kaucsukkeverékek és kaucsukemulziók előállítására

Megjelent 1951. decen ber I ORSZÁGOS TÁLAI JVIANYI ..HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 140727 C os o 44 foC . .3'! b 1-11 osztály. C 5W alapszán-, 6c3t ^ Eljárás timföldhidráttartalmu kaucsukkevprék^k ós kaucsukemulziók elöállitásáru SPOLEK PRO CEIIMICKOU A IIUTNI VYROBU, NARODNI PODNIK, PRÁGAI C*G MINT A CIIEMISCIIE WERKE AUSSIG-FALKENAÜ, GESELLSCIIAFT MIT ' BESCHRXNKTER HAFTUNG, AUSSIG4 CÉG. JOGUTÓDA. A bejelentés napja: 1944. október 10. Mémetországi elsőbbsége: 1944. március 20. Ismeretes, hogy aluminátlugoknak .kikavírá­sával vagy szénsavval vagy szénsavtartaliuú gazokkal való kezelésével timföldhidrát többé­kevésbbé jól kialakult kristályalakban állit­ható elő. üymódon elsősorban bayerit vagy hidrar­gíllit szerkezetéhez hasonló timföld hidráto­kat kapunk, amelyek azonban a kaucsuk­ipar céljaira nem, vagy csak kevéssé al­kalmasak. Amennyiben ezen-az utón amorf timföld­hidrátokat is kaptak, ezek a hl. Iratnak nem stabil átmeneti alakjai voltak, amelyek már rövid idÖ elmultával bayeritté vagy hidrar­gillitté alakultak át Vizsgálatainkból kitűnt hogy timföldhM-i-áttartalmú kaucsukkeverékek, illetve k< u­"sukemulziók előállítása hoz előnyöst n iiasználliató oly timföld hidrát, amelyet alu­minátlugokból állítottunk elő és amely rönt­gengrafikus vizsgálat szerint egészben, vagy nagyobbik részben amorf stabil alak­ban áll rendelkezésre. Ily stabil amorf tim­földhidrátok előállítását'pl. a 139.999 sz. szabadalmunk leírása ismertetett. Elsősorban különösen alkalmasaknak bi­zonyultak oly timföldhidrátok, amelyeknek píl-értéke 8-9,5 és amelyek 1-6 súlyszá­zalék COp-t szabad vagy kötött alakban lartalmazhak. Ilyen timföldhidrátok alkalikus tulajdon­ságaik következtében kaucsi.^emulziókban is alkalmazhatók anélkül, hogy koagulálást okoznának. Ehhez járul még az a további előny, hog;> ;\/ ilyen timföldhidrátok különleges tulajdon­ságai következtében azokkal nagymértékben töltött kaucsikfajták állithatók elő, amelyek­nek dörzsöléssel, szakítással és kiszaka­dással szemben-nagy, szilárdságuk van. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás timföldhidráttartalmű kaucsuk­keverékek és kaucsukemulziók előállítására melyre jellemző, hogy oly timföldhidrátokiit alkalmazunk, amelyeket tetszőleges ali'u.ii­nátlugokból állitottunk elő és amelyek rönt­gengrafikus utón megállapíthatóan egészük­ben vagy nagyobbik részükben amorfszer­kezetüek. 2. Az 1, igénypont szerinti eljárás fogana­tositási módja, melyre jellemző, hogy oly timföldhidrátokat alkalmazunk, amelyeknek pll-értéke 8-9,5. 5. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljá­rás foganatosítás! módja,'melyre jellemző, hogy oly tlmföldbidrátokat alkalmazunk, ame­lyek 1-6 súlyszázalék C0 -t szabad vagy kötött alakban tartalmaznád. 'K kiadásért telel a Tervgazdasági Könyvkiadó Vállalat vezetője Typopress, Felelős vezető : Mező Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents