140697. lajstromszámú szabadalom • Revolverfej csúcsesztergapadokhoz vagy revolveresztergapadokhoz

Megjelent 1951« december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140697 49 a 20-37 osztály. M-13529 alapszáiv Revolverfej csucsesztergapadokhoz vagy revolveresztergapadokhoz iVíUSIL JÓZSEF VEZÉRIGAZGATÓ, WIEN üojeleiités napja : 194& szeptember 14. Osztrák elsőbbsége : 194a Január 27. Vízszintesen ágyazott revolverfejjel dolgozó revolveresztergáknál, melyeknél a revolver­fej tengelye mélyebben van elrendezve, mint a munkaörsó tengelye és a revolverfej járu­lékos, az ágy függőleges homlokfala mentén hosszirányban'vezetett harántszánnal dolgo­zik együtt, a munkaorsót a revolverfej függő­leges középsikjából a kezelő személy helyé­nek oldala felé eltolva ugy helyezik el, hogy az orsó tengelye a revolverfej zárt állapotá­ban a revolverfej felső elülső negyedében fekvő szersz'ámfuraí tengelyével összeesik, niimellett a, harántszán a munkaorsó felé ha­rántirányban oly mértékben hajló pályán rn oz­gatható, hogy nem nyúlik be~ a revolverfej körvonala által meghatározott térbe. Ezzel az elrendezéssel oly revolveresztergapadokkál szemben, amelyeknél a munkaorsó a revol­ve rfej legmagasabban fekvő szerszám fura­tával szemben van elrendezve, azt érik el, hogy a revolver fejben levő elülső szerszám­iuratokat a haránts-zán mozgása közben nem * fedi el, Úgyhogy valamennyi szerszámfurat­ba szerszámok helyezhetők és igy a revol­verfej teljes mértékben kihasználható. Ennek az ismert kivitelnek azonban több hátránya van, nevezetesen mivel a harántszán az ágy elilláő oldalán vaii elrendezve az a munka­darabhoz való hozzájutást lényeges mérték­ben akadályozza. EzenkivUl nagymértékű igénybevételek jelentkeznek, mert a vágás közben i<>ll'po eredő nyomásnak a revol­verfej tengelyére kifejtett' nyomatéka a fel­ső elülső negyedben fekvő szerszámfurat használata következtében nagy. A fent leirt elrendezés mellett ugyanis a vágáskor fel­lépő eredő nyomás viszonylag hosszú ka­ron fejt ki forgató nyomatékot., További hát­rány, hogy a munkálatok alkalmával, amely ék­nél a szerszámot az esztergapad közepe felé kell eltolni, a szerszámhordozó szabad kinyúlása nagyméretű» A találmány célja a fenti hátrányok meg­szüntetése és egyidejűleg csueseszterga­padoknál jelentkező előnyök biztosítása. A találmány lényege abban van, hogy a haránt­szupporttal dolgozó Csucsesztergapadnál vagy revolveresztergapadnál, amelynél a harántszupport harántolőkája az ágy -széles­sége irányában elállítható, az előbbinél ed­dig alkalmazott csucsnyereg helyett revol­verfejet rendezünk el, amelynek tengelye magasabban fekszik, mint áz esztergapad­nak azzal párhuzamos orsótengelye és attól oldalt van elhelyezve, úgyhogy a re­vorverfej egyik, előnyösen a viz szintes és függőleges sikhoz egyaránt 45° alatt fekvő szer számfuratának tengelye a kezelő sze­mély helyére vonatkoztatva a revolverfej elülső alsó negyedben, a revolverfej lere­teszelt állapotában az orsó tengelyével ösz­szeesik. E kivitel következtében a revolver­fej nehézség-nélkül haladhat el a haránt­szupport harántirányu tolókájának vezetéke és a haránttolóka hátsó részé fölött is. úgyhogy a revolverfej a főorsóig tolható el„ A vágásnál fellépő eredÖhyomás vagy

Next

/
Thumbnails
Contents