140621. lajstromszámú szabadalom • Kimérőkészülék

140621 nyitó "helyzetbe forgatjuk,.miáltal a folyadék az -o- hordóból átfolyik, v£ gy átnyoraódik a kimerőedénybe, azután a csaptestnek elforgatásával megnyitjuk a, leeresztönyilást.í úgyhogy a folyadék kimérő'dik. A csaptest elforgatásának számát a -d- számlálószer­kezet mutatja. A kim érőedény megtöltésekor a levegő a -j- szelepnyiláson át távozik az edénybői, ha azonban a íolyadékfelszin áz edényben kellő magasságra emelkedett, ek­kor a folyadék a-k- szelepgolyót rászoritjá a szeleprészekre és ez edény lezárul. Szabadalmi igénypontok: 1.-Kimérőkészülék azzal jellemezve, hogy egy zárt szekrényt alkotó csaptelepből áll, mely csővezeték utján összeköttetésbe hoz­ható a hordónak, illetve folyadéktf rtánynak íolyadékkiboesájtő csapszerkez'etével és mely csrptelep különböző űrtartalmú kimé­rőedényékkel van ellátva, melyek' mindegyi­kéhez egy-egy folyf dékbebocsájtő- és folya­dékkleresztőnyilással birö csaptest vala­mint egy-egy számlálószerkezet tf -tozik; 2. áz v "i'-ypont szerinti kim«'.'ökészü­lék kiviteli etikja azzal jellemezve, hogy a kimérőedények szájnyílásában a levegő kibocsájtása céljából szelepfészek van el­helyezve, melynek szelepnyilását uszósze­lép zárja el. 1 rajz melléklettel. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó Vállalat vezetője Typopresa. Felelős vezető: Mező Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents