140621. lajstromszámú szabadalom • Kimérőkészülék

Megjelent 195h november 15. ORS0 AG OS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 140621 szám. 64 cl - 20 osztály. S-20971 aJapszám. Kimér őkészülék. SÍNDÖH KáROLÍ TISZTVISELŐ, BUDAPEST ÉS IIAPP JÁNOS NY. PÉNZÜGYÖM SZEMLÉSZ, BALATONFÜRED. A bejelentés napja: 1949. február 26. A találmány kimérőkészülék, melynek' segélyével a hordóból, illetve a folyrdék­íartányból meghatározott mennyiségű fo­lyadékot lehet kimérni. Nagy jelentősége van a találmány alkalmazásának olyan he­lyeken, ahol a kimérésre került folyadék mennyiségét állandóan ellenőrizni kell, pl vasúti vendéglőkben, vagy egyéb korcsmai bérleteknél, minthogy a kimérő készülők a kimért folyadék mennyiségét mute ló szám­lálószerkezettel van ellátva. A kimért folya­dék mennyisége tehát álkndóan ellenőriz­hető és igy mindennemű visszaélést a ké­szülék már előre lehetetlenné tesz» A ké­szüléknek további előnye még, hogy telje­sen zárt és igy kezelése higiénikus és a folyadékot nem lehet hamisít? ni, idegen anyag hozzákeverésével. A találmány lényegében egy zárt szek­rényt alkotó csaptelepből áll, mely cső­vezeték utján összeköttetésbe hozható á hordónak; illetve íoiyadéktrrtánynak folya­dékkibocsátó csapszerkezetével és mely csaptelep különböző űrtartalmú kimérőedé­nyekkel van ellátva, melyek mindegyikéhez egy-egy íolyadékbebocsátó- éo íolyadék­kierésztőnyilással birő csaptest, valamint egy-egy számlálószerkezet tartozik. . A eset olt rajzon a találmány példaképpen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve, meg pedig az L ábra a kimérökész'ülék elölnézete, á 2a ábra a kimérökész'ülék, összeköttetés­be hozva a hordó kibocsátó csapszerke­zetével, oldalnézetben, a 3. ábra a kimérökészUlékkel összeköt tetősbe hozott hordó- csapszerkezet oldal­nézete, melyen át légnyomással, illetve szénsavnyomással szoritják a folyadékot a hordóból a ki'uérőkészülékbe, a 4. ábra pedig a kiméröedények felső szájrészének hosszmetszete, a szájnyí­lást elzáró szeleppel. A rajzon -a- egy zárt szekrényt alkotó csaptelepet jelfl, mely a különböző űrtar­talmú -b- kimérő edényekkel van ellátva. E kiméröedények mindegyikéhez a csap­telepnek olyan -c- csapteste tartozik, mely­nek folyadékbevezető és folyadékkibocsátó nyílása, valamint -d- számlálószerkezeté van. Az -a~ csaptelep -f- csővezeték segé­lyével összeköttetésbe hozható á hordó­nak, illetve a foly; dékte rtánynak -g- folya­dékkibocsátó csapszerkezetével, A -b­kimérőedények szájnyílására az -i- szelep fészek van felhelyezve, melynek -j- szelep­nyilasát a -k- szelepgolyó zárja el ; utóbbit a szelepfészekhez erősített -m- kengyeles kosár tartja. (4. ábra.) A szelepfészkeí az edőnynyakra felcsavart -fi- anya sző­rit .a a szájnyíláshoz, mely anya az -n- vé­dőkosárral van ellátva. A 2. ábra szerinti megoldásnál az -o­hordóból a folyadék saját súlya következ­tében nyomódik át a kimérőkészUlékbeJ A 3. ábra szerinti megoldásnál légnyomás­sal, vagy szénsav nyomással szorítjuk át a folyadékot a hordóból a kim érőkészükékbe. A készülék használatakor á megfelelő Űrtartalmú -b- kimérőedény -c- csaptestét

Next

/
Thumbnails
Contents