140600. lajstromszámú szabadalom • Nagyfrekvenciánál csekély veszteségű mágneses mag és eljárás ilyen magok előállítására

- Megjelent 1951. október 15. ORSZÁGOS TALAMANYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140600.- szám. 21 g 1-16 osztály. P -10476 alapszám. Nagyfrekvenciánál csekély veszteségű mágneses mag és eljárás ilyen magok előáJlitására N.V. PHILIPS' (&OEIMMPENFABRIEKEN CÉG EINDIIOVENBEN (NÉMETALFÖLD) •;" A bejelentés napja ; 1942 október 21. Németalföldi elsőbbsége ; 1941 október 24. A találmány célja ferritekből aló mágneses magok előáUitása, melyek csekély'indukció­nál, még nagy frekvenciák esetében is, csekély veszteségüek, ami rádió- és táv­beszélés! célokra pL szürőcsévék, pupin­csévék, transzformátorok és elektroakusz­tikai berendezések előállítására jelentős. Ismert eljárásokkal olyan mágneses, kubikus, azaz szabályos kristályrácsu ierriteket lehet előáHitani, melyelmek fajlagos villamos ellen­állása nagy, pl. 1000 Ohm cm vagy ennél is nagyobb, ügy hogy az örvényáranveszteségek csekélyek. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy azok a veszteségek, melyek az ilyen ferriteknél annak ellenére fellépnek, hogy az Örvényáramveszteségek nagysága kö­zélitőleg nulla, a ferrit oxigéntartalmával állnak összefüggésben,, Az oxigéntartalom tekintetében megjegyez­hetjük, hogy ismeretes, hogy a ferrit ma­gas hőmérsékletékre való hevítésnél, ami­lyeneket pl. az elöállitás.nál alkalmaznak, oxigént adhat le. Ez oxigénhiány elhárítá­sára az 'emiitett hevítést tiszta oxigénben végezték. Megállapítottuk, hbgy még az esetben is, ha az előáUitáshoz vagy egyéb célokhoz szükséges hevítést tiszta oxigénben végez­zük, sokszor lép fel csekély oxigénhiány ős hogy az ilyen csekély oxigénhiány, amely az összes ferrit súlynak csak néhány század súlyszázalékát teheti ki, a veszte­ségek tekintetében meglepetésszerűen igen hátrányos, ; A találmány abban van, hogy 1000 Ohmó cm-nél nagyobb fajlagos ellenállású, mág­neses, kubikus ferritbul álló mag előálli­tásánál a ferritnek olyan nagy oxigéntar­talmáról gondoskodunk, hogy a tg c£ vesz­teségtényező 10 és 1000 kHz között 0,06-nál kisebb, . Ezt az oxigéntartalmat, a ferrit féleségé-" töl függően, különféleképpen érhetjük el. Az elvileg legegyszerűbb eljárás abban van, hogy a körülmények alkalmas kiválasz­tásával gondoskodunk arról, hogy a ferrit elöáHüására szükséges hevitési hőmérsék­letet elégségesen alacsonyra tartsuk. E hevitési hőmérséklet tekintetében meg­jegyezzük, hogy pl. olyan ferritnél, melyet a íerritet alkotó, szilárd oxidok bensőséges keverékének hevítésével készítünk, a hő­mérséklet függ attól az intenzitástól, amely­lyel és attól a finomságtól, amellyé a ke­veréket őröljük. A hosszabb ideig őröl, igen finom keverék megfelelő időn belül teljesen keresztülreagált, homogén 'termé­ket alacsonyabb hőmérsékletnél adhat, mint a rövid ideig őrölt, durvább keverék. A végleges termék kezdeti permeabilitására való tekintettel, mint ezt a következőkben még részletesebben fogjuk kifejteni, az ilyen teljes reakció a legnagyobb jelen­tőségű. Ha ferritet akként készítünk, hogy á fémvegyületek oldatát Iocs apátjuk és a fi­noman elosztott csapadékot hevítjük, ugy a teljes reakció elérésére általában ala­csonyabb hevitési hőmérséklet szükséges,

Next

/
Thumbnails
Contents