140572. lajstromszámú szabadalom • Gumifolt vulkanizáló készülék

Megjelent 1951 évi március hó 15~én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140572 szám 59a 8-13 osztály B'•• 16627 alapszám /ül/W Gumifolt vulkanizáló készülék«. |3 á n Lajos Tégy ész iparos, B u d a-p e s t. 1 bejelentés napja: 1946«december 20, . A Shaler néven ismert, évtizedek óta használt guwifolt vulkanizálok egyik hátránya, hogy a Tialkanisálás hó*­jltkek kifejtésére való főanyag, az úgynevezett mii tapló 0^ kicsi fémcsészében volt rggzitve, miáltal ezt a fémes észét c6ipán egyetlen egyszer lehetett használni* Igás ug^an» hogy ® flmesésse súlya csekély, de mire! az ilyen foltvmkasáz'álők évenként százezer sőt milliószámra készülnek minden kultúrai-» Iámban, aa ilymődon erenként veszendőbe menő fémanyag mezm&t­sége mégis számottevő, Ehhez járulj hogy az ismert Tulkaniáá­lóknál a foltnagyságet szabályozni vagyis'a csészére kisebb vagy nagyobb foltot tenni jóformán lehetetlen, mert hiszen a múíapló nagysága változatlan, ha tehát a folt tul kiesi vagy tití, nagy, akkor a fejlesztett meleg is sok illetve kevééyami a jó vulkanizálást lehetetlenné teszi De emellett a csészéket, éppen mert azokat csak egyszer lehet használni» aránylag ki­csire készítik és igy azok a néha előforáuló nagyobb lyukak vagy szakadások foltozására alkalmatlanok« További hátrány, hogy a szokásos -• fémesé­széből, foltból és égőanyagból álló — vulkanizálót nehezen lehet a nedvesség behatása ellen megvédeais márpedig ha az é%$» a^yag nedves lesz, akkor csak igen nehezen lehet azt «éggy&$*­tani és ha sikerül is a gyújtás, a nedves mütapló kevés mele­get fejleszt, á sütés tehát tökéletlen lesz* A taláLaániiyal mindesen hátrálok kiküszöböl­hetők, olykép, hogy a vulkanizálót állandó, tehát gyakorisfilag korlátlan ideig használható fémcsészével látjuk el, amelybe az égőanyagot minden egyes alkalommal behelyezzüke ílymődon egy­részt anyagaegtakaritást érünk el, mert az aránylag nagy és vastagfalu csésze több fémanyagot tartalmaz ugyan mint a szo­kásos fémesészék, de pl« ezerszer vagy többezerszer is hasz» nálHató, tehát egész használata során igen jelentős fém»*gta~ karitaft jelent« Emellett aránylag nagy lévén a nagyméretű folytonossági hiányok javítására is alkalmas, de ©lyképs hogy mindig a szükséges nagyságú és vastagságú foltot tesszük az

Next

/
Thumbnails
Contents