140570. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektrolizáló cellák különböző elektrodái között az áram eloszlásának szabályozására és az anódeffektusok előzetes jelzésére, ill. megállapítására

Megjelent 1951« évi április hó 15-én, atyrnirr lÉimiwwi irpm >MM—i niwi, j im i • ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140570 szára 40 Co 5-6 osztály A-5058 alapszám/VIÍ»iV Eljárás és berendezés elektrolizálő cellák különböző elektró­dái között az áram eloszlásának szabályozására és a^^nódeffek­tusok előzetes jelzésére ill. megállapítására, Cie de Produits Chimiques et Electrométallurgiques AlllS, PROGES & CÁMAHGÜE cég Paris A bejelentés napJas 1947.március. 24« "Franciaországi elsőbbsége: 1944*április 7. /A 620/194© *•*• sz. rendelet alkalmazásával /, Az elektronizáló cellák üzeme tudvalevőleg szükséges­sé teszi az egyes elektródák pólusközti távolságának oly sódon való szabályozását, hogy az összes áramerősségnek köztük való eloszlása lehetőleg egyenletes legyen. Erre a célra áthidalőellenállás /sönt/ közbeiktatásá­val vagy anélkül mindegyik elektróda áramköréhez csatlakoztatott mozgótekercses ampermérőket használhatunk„ la azonban a» összes áramerősség változó, igén nehéz gyorsan felismerni, hogy melyek azok az elektródák, melyeket nagyobb áramerősség terhel, mint amekkorát hozzájuk vezetni kell, s melyek azok amelyéket kisebb terhel. : A találmány tárgyát alkotó eljárás lényegében abban •van, hogy mem az elektródán, áthaladó áramerősséget, hanem az e­lektrodán áthaladó áramerősségnek az összes áramerősséghez való, finden pillanatban fennálló viszonyát vesszük tekintetbe, mely hányados ismerete azonnal lehetővé teszi mindegyik elektróda e­setéfcen annak felismerését, hogy az elektródán áthaladó áram nem erőötebb-e annál, melynek rajta rendes körülmények között ét kel­lene haladnia, tekintet nélkül arra, hogy mekkora.az összes áram­erősség és milyen az áram eloszlása a különböző elektródák kö­zött, A találmány szerinti berendezések a szóbanforgó hánya­dos értékének megállapítását, vagy pedig e hányados és a hánya­dos kivánt értéke között bármely pillanatban fennálló eltérések távjelzését teszik lehetővé, akár kézi, akár önműködő szabályo­zás céljából.

Next

/
Thumbnails
Contents