140537. lajstromszámú szabadalom • Mechanikai és/vagy villamos berendezés

. Megjelent 1951. november 15, ORSZÁGOS TALÁIMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRÄS 140537 szám. 21c 68-72 osztály» 1-4952 alapszám. , iMechanikai és vagy villamos berendezés« EGYESÜLT IZZÓLÍMPA ÉS VILLAiviOSSiGJ MSZVÉNYTiRSASÁG ÚJPEST. A bejelentés napja: 1947. november 19 A találmány tárgya #%anmelegedő, vagy meleg helyen alkalmazásra kerülő mechani­kai és vagy villamos berendezés, amely­ben a szobahőmérsékleten melegebb része­ken alkalmazott rugók thorloÄdioxidtartalmü wolframfémből állanak. Ismeretes, hogy különféle villamos klstttő­csöv ékben,- például nagywattú adóésövekben gyakrön szükségessé válik az izzó katod­száí feszesen tartása, nehogy elhajoljon és a klsütőeső rácsához, vagy egyéb alkatról széfeez közeledve, vagy azokhoz hozzáérve a villamos adatok megváltozását, vagy pedig villamos zárlatot okozzon. Szokás avégből a kátódszál egyik végét egy áramvezető lemez kis nyilasa körül megtámaszkodó spirálrugón keresztül oly­módon égy fém sapkához vezetni és ahhoz hozzáerősíteni, hogy ennek segítségével a lehűlő", azaz megrövidülő katódszál a spt­rálrugót összenyomja, a felmelegedő, tehát meghosszabbodó katódte:zálat viszont a kiter­jeszkedő spirálrugó állandóan feszesen tarlja. A villamos kisütőcsöv ékben, például adó­csövekben, az alkatrészek és igy a spirál­rugók is többnyire a^áflyira felmelegszenek, hogy a kilágyulás veszélyének vannak ki­téve. Ezért az ilyen kisütőcsövek számára a, spirálrugókat már huzamosabb idő óta, mint tudvalevő nehezen kilágyuló wolfram­fémből készttik. Ismeretes azonban, hogy erre a célra még a wolfram fém is csak célszerűen megválasztott előzetes maga* sabb hőfokú kezelés, például 1000-1300 C°-on 10-30 percig tartó hevítés után vá­lik többé-kevésbbé alkalmassá. Amíg ugyanis például egy gyakorlatilag tiszta wolfram fém bői készült olyan spirál­rugó, amelyik nyersen Összenyomott hosz­szának kétszeresére ugrik ki, azaz 100$­kal nő meg. 50Ö C°-os meleg állapotban néhány óráig összenyomva annyira elveszti ~~ rugalmasságát, hogy összenyomását meg­szüntetve már csak lO^kal tud kiterjesz­kedni,, addig egy előzetesen 10 percig :• 1300 C0*-ra felhevített ugyanilyen rugó azonos igénybevétel után összenyomott hosszának 30-40#-aval is visszarugózik, tehát rugalmasságát jobban megtartja. Az ilyen magasabb hőfokú előzetes hevítés kedvező hatását a wolframfémben eközben meginduló kristályöövekedesre szokás visz­szavezetni, abból kiindulva,; hogy egyes vizsgálatok szerint az egykristályos wolf­ramtesteknek a rugalmassági tényezője * a legkedvezőbb. Idevágó vizsgálataink során evvel szem­ben azt tapasztaltuk, hogyha a »ár emlí­tett wolfram spirálrugókat nem gyakorla­tilag tiszta woMramféBkból, hanem •.'JÖ.1 final több, például i£$fc thoriumdioxidot tartalmazó wolframhuzalból készítjük — amelyben pedig általános nést szerint a thoriumdioxid a . kristály növekedést nagymérfék&ea gátolja, akkor rugalmasságukat melegen is oly kiválóan megtartó spirálrugókat nyerünk, amelyek pár mindén előzetes hőkezelés nélkül ts az 500 C°-os teljes meleglgénvbe­vétel titán összenyomott hosszuk 30-40?Híal visszarugóznak, előzetesen 10 percig 1300 C°-on hevítve és azután azonos melegigénybe-

Next

/
Thumbnails
Contents