140446. lajstromszámú szabadalom • Készülék a képfilmet képablak mentén ugrásszerűen tovamozgató berendezéssel

Me5je lent 1951- évi február hó 15-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140446 szám 57 a 33-63 os&tály P - 10946 alapszín fEL/i.J rKészülék a képfilset képablak mentén ugrásszerűen tovamozgató bersndezéss^l,n B.V.Philips’ Gloilampenfabrieken cég Eindhovea /Kémetálfold/. A bejelentés n^pja: 1944 január 29. Bémetalföldi elsőbbsége: 1945 február 2. A találmány készülék olyan berendezéssel, mely egy eset­leg hangfeljegyzéssel ellátott vagy ellátandó képfilmnek képablak mentén ugrásszerűen való tovamougatására alkalmas, amilyen készü­lékek pl. a felvevő- vagy ve titoké s zWéke k, Az ilyen fajtájú ismert készülékekben, amelyekkel szemben a tovamozgatás pontossága te­kintetében nem kell a maximális követelményeket támasztani, me­lyek szerkezete ezért viszonylag egyszerű lehet, azon a filmpá­lyán kívül, amelyben a képablak van, továbbá egy megszakittatla­­nul forgatható görgőn, a hajtógörgőn kívül, mely a film előremoz­­gásának irányában nézve a kepablak mögött fekszik, a filmpálya és a hajtógörgők között az itt adódó filmhurok növelésére pe­riódusosán fel- és lefelémozgatható ütőszervet is alkalmaznak, mely a filmet egy-egy filmképecske méretével mindenkor a helyes pillanatban előremozgatja. A jelzett fajtájú készülékekben az a hátrány jelentke­zik, hogy a film a képablak mentén nem tolódik el mindenkor azonos hosszal, ez pedig, kiváltképpen vetítés esetében, azt eredmé­nyezi, hogy a kép az ernyőn helytelen helyzetbe kerül. A találmány célja e hátrány kiküszöbölése. A találmány szerint alkalmazandó rendszabály azon a fel­ismerésen alapul, hogy az eddigi nehézségek abból a körülményből származnak. hogy a szokásos készülékekben a filmpálya és a hajtó­­görgő között adódó filmhurok, amelyre az ütőszerv periódusosán hat, függ a mindenkor alkalmazott film féleségétől és hogy a fila­­hurok a valamely adott pillanatban a készülékben levő filmben a* dódó feszültségkülönbségek hatására mindenkor különböző görbüle­­, tekkel állhat többé-kevésbbé szabad meghajtásai során be. Ennek az a következménye,. hegy a huroknak az ütőszerv egyik és másik oldalán lévő részei az üzem folyamán változó hosszúságúak. A jelzett hátrányt a találmány szerinti készülőkben azzal küszöböljük ki, hogy gondoskodunk arról, hogy az ütőszerv ama hely­zetében, amelyben a filmhurok a legnagyobb, - azaz abban a helyzet­ben. amelyben az ütőszerv a filmet a képablak mentén éppen tova­­huzta -, a filmhurokmk olyan kényszervezetése legyen, hogy benne

Next

/
Thumbnails
Contents