140351. lajstromszámú szabadalom • Erősítőkapcsolás

Megjelent 1950* évi november hő 15-én« z1rr J "*r J ~i~~~"~~T~r~YrT^'*T"'^TTMwrTrTTi»F*"itF^^ IIHIÍIIIWIUBIWH«»» m iMinnmi n 'mniiwiiiniiiirii"un»i rr~ n-i—rT'ir-r'n 'HT 0RSZÄG0S TÄLÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140351 *»ám [ , .. 21 a4 21-35 OSZTÍLT P~10Ö08 AIAPSZÍM—•/Ílt*l;/\ Br Ő s J t Uap c solas I,V, P H III ,IP S* Gloeilampenfabrieken eégr Bindiove n-ban /Béme%altölá/* A bejelentés napja: 1943. szeptember 22. * Németalföldi elsőbbségé/ 1942* h találmány erősítőkaposolásf melynél a fellépő torzítás csökkentésére éllencsatolást alkalmazTmks mely olyan erősitőcsövét tartalmaz» mélynek béménŐkörébe a felerősiténdő feszültségét vezetjük és melynek aä4na* és katődaköre egy-egy impedanciát» előnyösen ellenállást tattalmáz"? melyek két ellén­ütémbé kapcsolt érőeitőcí^béméáőkől'éitél aJ:kén^ vanöák össze­kötve, négy az «mlitettvimfedMéfákÖÁ fellépő*feszültségek .©se*» •'• ket a esőteket "ellénütéjita vizelik* »üelíltt ás>erősített ki~ mtóőfeafcültslgét e csövet kifcenőköféiről vesszük ••",ia,. A ^katődá­kör* kiféjezésen az anőda- és rácskör közös részét kívánjuk ér­teni* •:• Ilyén kapcsolás a rajzfii ábráján látható. -* kapcso­lás 1 erősitőcsövet tartalmai?V melynek vézérlőraCeába 2 és 3 bémehíltapcSókon keresztül ä felérj[Sítendő 'feszültségét v.ézet­fük éh melynek anőda- és katődaköíébén : éisy-égjr, égyiaátsal @~ gyénlő 4 "és 5 ellenállás van; Az I^sőan<5dá|á és katidája szo­kásos mődö^ 7, illetve 9 éeáiólÖkohdénzátörön és 11^ illetve 13 lévezetőellénáliásoh keresztül léi éllénütémd'kap'ösoláátlf' Í5 és 17 erősifőéső ^ezérlőráosáváT van Ssslékötvéj %y hogy az I cső vezérlésékor a 4 és 5 élléaállésököh fellépő feszült­ségek a 15 és 1? csöveket ellenütéíabeíi vezérlik* £ 15 éa 17 csövek ahódaköreibé rendes>1$ eílenlitém^tjfaiiézí'öfmátor »1 pri­mértekfrcsélésé van kapcsólváj'" é ti-ánszföMátőrnak továbbá 23 szekündértekercselése van, melyről erősitett kimenőrezgést vehetünk le. .< Az 1 cső ázu.n. "katódyne^-kapósolás szerint van kapcsolva, mélynek segélyével a föld&Öz képest részaráriytalan váltakozófeszültséget részarányos feszültséggé alakithatunk..át. |*kapcsolás ismert tulajdonsága, hogy a katodáeilénálláson .fel-' lépő-egész feszültségét a felerősítendő béméhőfeszültsé&gél el­lenfázisban az'efősitőcsővezérlőrácsába vezetjük, azaz az 1 eső eliencéátölás&, lilgy 3ögy: az: ebben ä csőbe« féllépő torzítás erŐ~ -sen-esökkeh,. '"Az" 'ellén&satolásf további 'következménye:: azonban* hogy az- 5 katődaelléhállásőnfellépő feszültség- legfeljebb e|yenlő." lé- . het a be^enőfészültséggel,Í azaz ezen az ellenállé&ön neÉ lép fel

Next

/
Thumbnails
Contents