140345. lajstromszámú szabadalom • Legalább egy szekunder emissziós elektródát tartalmazó villamos kisütőcső

Megjelent 1951. évi március hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140345 SZÁM 21g 1—16 OSZTÁLY P-10686 ALAPSZÁM — (VH/d) „Legalább egy szekunder emissziós elektródát tarta'mazó villamos kisütó'cső" N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven, (Németalföld) A bejelentés napja: 1943 május 13. Németalföldi elsőbbsége: 1942 május 16. A találmány villamos* kisütőcső, melynek elek­tródarendszere legalább egy szekunder emisz­sziós elektródát tartalmaz, mely alkálifémek vegyületeiből és igen kis mennyiségű szabad alkálifémből «álló, nagy szekunder emittálóképes­ségű anyaggal van bevonva. Az ilyen szekunder emissziós elektródákat segédkatóda névvel is jelöük. Azoknak a szekunder elektronoknak a száma, amelyeket kis mennyiségű alkálifémet tartal­mazó alkalivegyületekkel bevont elektródák egy­egy felcsapódó elektron hatására Leadni képesek, tudvalevően függ a szabad fém mennyiségétől. A szabad fém bizonyos mennyiségénél mutalsko­zik a maximális Szekunder emissziós együttható, azaz a szám, mely jölzi, hogy egy-egy felcsapódó primer elektron hatása hány szekunder elektront vált ki. Kitűnt, hogy, ha az alkálifém gőznyomása a csőben állandó, a szabad fém mennyisége a sze­kundér emissziós elektródán főleg ennek hőmér­sékletétől függ, a szekunder emissziós elektróda hőmérséklete viszont lényegileg annak terhelésé­tő! függ. Nagy. terhelésnél, azaz a felcsapódó primer elektronok nagy számánál, a szekunder emissziós'elektróda magas hőmérsékletet. vesz fel m'nek foM?n- bizonvos mennyiségű alkálifém elgőzölög. Kisebb terhelésnél a segédkatóda ala­csonyabb hőmérsékleteket vesz fel és ennek folytán az elektródán lévő alkálifém mennyisége viszonylag nagyobb. A segédkatóda bizonyos hőmérsékleténél az elektródán éppen a maximá­lis szpkun^er emrssziós együtthatót eredményező mennyiségű alkálifém fog jelen lenni. Ha olyan fogóanyagot alkalmazunk, mely az alkálifémet oly mértékben képes lekötni, hogy az alkálifém gőznyomása a csőben gyakorlatilag nullává válik, a segédkatóda terhelését egy bizonyos ér­téknél nagyobbra nem választjuk, mert ekkor ennek az elektródának a hőmérséklete olyan ér­tékig növekedik. meg, amelyen a szekunder emissziós együttható többé maximális értékű nem lehet. Ekkor ugyanis alkálifém gőzölög el és ez közvetlenül lekötődik. Ez az ismeretes csöveknél nagy hátrányt jelent az olyan szekun­der emissziós elektródák alkalmazása tekinteté­ben, melyek felületét alkalifémvegyületeket és kis mennyiségű alkálifémet tartalmazó, aktív ré­teg alkotja. Az említett hőmérséklet mesterséges hűtéssel vagy erősen hőkisugárzó bevonatok alkalmazás s"ával szabályozható ugyan, ez azonban bonyo­lultabb szerkezetű elektródarendszereket tesz szükségessé és ennek ellenére is mindenkor a segédkatóda bizonyos terhelésén alul kell marad­nunk. A találmány megoldást ad a jelzett hát­rányok elhárítására. A találmány szerinti villamos kisütőcsőnek olyan elektródarendszere van, mely ,a szokásos elektródákom, — mint a katódán vezérlőelektró­dán, anódán, stb. —, kívül legalább egy olyan szekunder emissziós elektródát is tartalmaz, mely alkálifémek vegyületéből és kis mennyi­ségű alkálifémből álló,, aktív réteggel van be­vonva, és a találmányt 'az jellemzi, hogy a cső-: ben olyan sajátos adszorpciós fogóanyag van, mely az alkálifémet lekötni képes, 'emellett e foigó­anivag mennyisége oly nagyra van megszabva, hogy a szekunder emissziós elektróda szekunder' emissziós együtthatója a cső üzeme során a cső számára előírt feszültségeknél és áramok­nál maximális értékű. ? " A találmány szerinti villamos kisütőcsövek a szekunder emissziós elektróda vagy elektró­dák tekintetében a maximális szekundér emisz­sziós tényező megtartásával erősebben terhelhe­tők az olyan ismeretes csöveknél, melyek ugyan­azt az elektródarendszert tartalmazzak, még pedig anélkül, hogy a segédkatóda hűtésére akár szerkezeti, akár technológiai eszközöket al­kalmaznunk kellene. „Sajátos adszorpciós fogó­anyag" kifeiezés'en olyan anvagot értünk, mely a csőben előforduló hőmérsékleten alkáliféme­ket bizonyos gőznyomáson felvenni, majd a gőznyomás csökkenésénél rövidesen ismét leadni képes, úgyhogy a gőznyomás bizonyos határok

Next

/
Thumbnails
Contents