140327. lajstromszámú szabadalom • Dobburkolat textilipari bontófogak és kártolótűk ágyazására

Megjelent 1951. évi március hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140327 SZÁM 76b 1—7 OSZTÁLY S-20641 ALAPSZÁM — (XlV/a^ Dobburkolat textilipari bontófogak és kártolótűk ágyazására. Sor László oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1947 november 22. A textilipari bontó- és kártológépek dobjainak burkolására használt, rendszerint egymáshoz ragasztott falemezekből álló deszkák, melyek arra vannak hivatva, hogy a bevert fogakat, szegeket vagy tűket megbízhatóan fogvatartsák, a tapasztalat szerint nem minden tekintetben felelnek meg a velük Szemben támasztott köve­telményeknek. A deszkák ugyanis, noha a szom­szédos falemezekben a rostszálak egymást ke­resztezik, aránylag rövid használat után repe­deznek és kitöredeznek, mikor Is a fogak, szegek vagy tűk kihullanak, ami komoly üzemzavart idézhet elő. A találmány az eddigi ágyazódeSzkák itt em­lített, hátrányos tulajdonságának megszünteté­sét célozza és ezt azáltal éri el, hogy az ágyazó dobburkolat teljes egészében vagy annak leg­alább is külső rétegében, repedésre nem hajla­mos, szintetikus műanyagból áll, mely jól Sze­gezhető, erős, szívós és jól megmunkálható. Kísérleteink azt mutatták, hogy a célnak kü­lönösen megfelel a kereskedelemben „textil­bakelit" néven ismert műanyag, melyet főleg zajtalan fogaskerekek készítéséhez használnak, mivel esztergapadon vagy marógépen jól meg­munkálható, szívós anyag. A találmány a szin­tetikus műanyagnak éppen azt az eddig nem tapasztalt jó tulajdonságát juttatja érvényre, hogy repedésre nem hajlamos, hogy továbbá elő­nyösen kombinálható és együttesfen megmunkál­ható falemezekkel. A mellékelt rajz a találmány szerinti dobbur­kolat négyféle kiviteli alakját, a dobalkotóra me­rőlegesen vett metszetben, példaképpen tünteti fel. •# Az 1. ábrán bemutatott kiviteli példában a dobburkolatot alkotó, szokásos alakú elemek a repedésre nem hajlamos, szintetikus, külső (a) műanyagrétegből és" ez alatti (b) falemezekből állanak, mely utóbbiakban a szomszédos fale­mezek rostszálainak iránya egymást keresztezi. A műanyagréteg és a falemezek ragasztás útján vannak egymáshoz erősítve. A 2. ábra szerinti kiviteli példa az előbbitől annyiban tér el, hogy a (b) falemezek közé is" van egy repedésre nem hajlamos, szintetikus (a) műanyagréteg iktatva. A 3. ábrabeli kiviteli alak szerint a (b) fa­lemezek közé iktatott (a) műanyagrétegen kívül a burkolóelem külső es belső rétege is repedésre nem hajlamos, szintetikus műanyag és" ragasz­tás útján van a szomszédos falemezhez erősítve. E megoldásnál a fa- és műanyagrétegek válta­koznak. A közbeiktatott műanyagrétegek számá­nak növelésével a repedés elleni Szilárdságot előnyösen fokozzuk. A 4. ábrán oly (c) dobburkolóelem látható, mely teljes egészében a már említett textil-bake­lit műanyagból áll. A találmány szerinti dobburkolat úgy is elő­állítható, hogy a faanyagot a műanyag alap­anyagával impregnáljuk és az így előkészített fát műanyagkészítésnek (bakelizálásnak) vet­jük alá. Szabadalmi igénypontok: 1. Dobburkolat textilipari bontófogak és kár­tolótűk ágyazására, azzal jellemezve, hogy tel­jes egészében vagy csak egyes részeiben, repe­désre nem hajlamos, szintetikus, szegelhető mű­anyagból áll. 2. Az 1. igénypontban meghatározott dobbur­kolat kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy' külső rétegét az 1. igénypont szerinti műanyag alkotja, mely ragasztás* útján van az alatta lévő falemezhez erősítve. 3. A 2. igénypontban meghatározott dobbur­kolat kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a falemezek között további, egy vagy több 1. igénypont szerinti műanyagréteg van a fa­lemezekhez való ragasztás útján megerősítve. 4. A 2. vagy 3. igénypontban meghatározott dobburkolat kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy két-két szomszédos falemezben a rostszá­l'ak iránya egymást keresztező. 5. A 3. igénypontban meghatározott dobbur­kolat kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy fa- és* műanyagrétegei váltakoznak.

Next

/
Thumbnails
Contents