140317. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet emelők alvégének önmagában zárt görbe pálya mentén való mozgatására

Megjelent 1951. évi március hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140317 SZÁM m 13—21 OSZTÁLY M-13425 ALAPSZÁM — (Yl/d) Szerkezet emelőkar végének önmagában zárt görbe pálya mentén való mozgatäsärfa. Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, 3udajpést A bejelentés napja: 1947'november 18. . Á találmány szerkezet különösen játékszerek­ben alkalmazott emelők vagy csapok önmagában zárt görbe pálya, különösen kör mentén rúgó­rníível való mozgatására. Ilyen szerkezeteket embert vagy állatot utánzó játékszerekben kü­lönösen a végtagok mozgatására használnak. Evégből fogaskerekes rugós óraműveket alkal­maznak és az emelőkart, amelynek egyik végét görbe pálya mentén kívánják mozgatni, forgaty­tyúcsapként alakítják ki és fogaskerékkel hajt­ják. Az ilyen fogaskerekeknek és forgattyúcsa­poknak a játékszer szóban forgó helyein való elrendezése azonban a játékot nehézkessé és drágává teszi, ezenkívül azzal csak körmozgás érhető el. A találmány oly szerkezet, amely az emelő, illetőleg hajtókar önmagában zárt görbe páilya mentén való mozgatását lényegesen egyszerűbb módon teszi lehetővé és amellyel tetszőleges csap, vagy tengelyvég egyszerű módon, tetsző­leges, önmagában zárt görbevonalú pálya men­tén fogaskerék nélküli rúgóművel mozgatható. A találmány szerinti szerkezet különösen játék­szerekhez alkalmas, ahol például az emberi vagy állati alakzat egy vagy több végtagját mozgató csap az élő testet utánzó burkolat egy nyílásán van kivezetve és azt görbe pálya mentén kell mozgatni. Az ilyen mozgások lökete rendszerint rövid, úgy, hogy fogaskerekek és forgattyúkarok elrendezése ezeken a helyeken nehéz és különle­ges, költséges intézkedéseket "kíván. A találmány értelmében az emelőkart, amely­nek - végét mint hajtócsapot görbe pályán kell mozgatni, minden irányban elbillenthetően ren­dezzük el, például a bádogból készült burkolat egy furatán vezetjük át, amelyben az emelő minden irányban elbillenthető és annak a test belsejébe eső végét két egymásra merőleges fő­irányban'mozgatjuk.Ha a két főirány mind­egyikére vonatkoztatott utak az időegységben egyforma nagyok, akkor az emelőnek a testből kiálló szabad vége körhöz hasonló, ha az utak nagyságra egymástól eltérőek, akkor ellipszis­hez hasonló alakú görbe pályán mozog. Az emelő belső végének két egymásra merő­leges főirányban való mozgatása végett az'.éme­löt egyrészt, hosszirányában ide-oda mozidatjutk, például evégből a játékszer belsejében elrende; zett forgattyu.vat kötjük Össze,,,másrészt a. for­gattyút forgástengelye irányában ide-oda eltol­juk. Természetesen a forgattyú, figyelemmel a szükségelt löket rendszerint rövid .'valtára, excem­terként is kialakítható. ; A találmány szerinti hajtóművet óraművel mű­ködtetjük, mimellett a rúgó lehet csayarrúgQ vagy spirálrúgó. A rúgó elernyedése közben, az emelőre harántirányú .pályán oly tagot mozgat ide-oda, amely vagy maga van excenterként kialakítva, vagy az excenterrel össze van kötvei úgy, hogy azt ide-oda mozgása közben az excen­ter forgástengelye irányában magával viszi. . A találmány egyik célszerű kiviteli alakjánál a rúgó tengelyalakú tartón elrendezett csavar­rúgó, melynek egyik vége a tartóval, másitc vége a tartón elcsusztathatóan elrendezett és azon forgatható oly taggal van összekötve,., me­lyet forgása közben a tartón• •.kényszerpálya!*&* oda vezet. Ez a tag lehet maga excenter, 'vagy azzal mereven lehet összekötve. A találmány továbbá kiterjed a szerkezetet hajtó rugós óraműre, is. A találmány értelmében; ugyanis, a^ rúgó lejárati idejének meghosszabbí­tása végett, oly hosszú rugót, amely a JAték­alakzat belsejében már nem volna elhelyezhető, több rövidebb részre osztunk, ezeket egym᧠mellett helyezzük el és erőátvitelre alkalmas hajtóművel egymással kapcsoljuk. Ilymódon hengeralakú térben,' amely könnyen alakítható ki, embert vagy álíatot utánzó alakzat torzsé* nek belsejében, igen hosszú, tehát hosszú idő; alatt lejáró rúgó helyezhető el. ( A találmány további részleteit ,a rajz kapcsán magyarázzuk, amelyben az 1. ábra a találmány szerinti rúgórnuves hajtó­szerkezet egyik példakénti' kiviteli alakjának né­zete és részben metszete, a 2. ábra egy másik példakénti kiviteli alak né* zete és részben metszete,

Next

/
Thumbnails
Contents