140306. lajstromszámú szabadalom • Gép öntött üvegtárgyak készítésére

Megjelent 1951. évi augusztus hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140306 SZÁM 32a 7—25 OSZTÁLY J-4924 ALAPSZÁM— (Vll/e, Vll/h) Gép öntött üvegtárgyak készítésére. Charles fan de Walle mérnlk, llontierameyf Edmond fai de falle üséniölc, leollly $m Seine es Emile Oiiiiefof pares, La Varenne, mim a Seelétl Inonyme 1ER0ÜE s BONREFOY « Ne., cég ' (Cóurbovoie Seine Franciaország) jogutódjai -A bejelentés napja: 1947. április 16. Franciaországi 'elsőbbsége: 1940. január 9. (620/1940. M. E. Sz. rend. alapján.) A találmány öntött üvegtárgyakat készítő gé­peken alkalmazandó javításokra vonatkozik, mely gépek pl. izzólámpák üvegburáit készítik. A találmány főleg oly gépekre vonatkozik, ame­lyeknél a folyékonnyá tett képlékeny üveganyag fokozatosan lerakódik az öntésre való nyílások* kai ellátott munkaasztalon. A találmány pontosabban kifejezve az üveg­tárgyaikat előállító gép különböző rászeire, ügetve készülékeire vonatkozik és célja a gép működés­módjának javítása. A kitűzött célok közül meg­említendők a következők: 1. Az üvegszerű anyag felvételére való és a munkaasztalon elhelyezett szerkezet, ennek az asztalnak a mozgását meggátló szerkezet, to­vábbá az asztalon lévő üveganyagot elvéko­nyító, illetve sajtoló szervek, mind olyan szer­kesztésűek, hogy azok levegőnyomással vezérel­hetők és működtethetők, miáltal azok mozgása szabadabbá és rugalmasabbá válik. 2. A munkaasztal és az öntésre való részek, illetve minták hűtése vízzel történik. 3. Az öntőminták mozgatása huzalokkal törté­nik, hogy ilyen módom mozgásuk lágyabb és ru­galmasabb legyen. • • 4. A munkaasztalok csuklósan vannak sze­relve és ezek az asztalok megfelelő működtető­szerv hatása alatt a rajtuk lévő kész üvegtár­gyakkal együtt billenőmozgást végezhetnek. 5. Az üvegtárgyak nyakrészét köralakú olló segítségével lehet elvágni. 6. A fúvószervek helyzetét pontosan lehet megszabni, ( illetve azokat központosítani lehet ütközők és "működtető rugók segítségével, 7. A kész és levágott nyakú üvegtárgyaknak, továbbá a hulladék üveganyagnak az eltávolí­tása a gépen kívülre történik. , A találmány még több különböző előnyös szer­kezeti javításokat is megvalósít, amelyeket az alanti részletes leírásban a mellékelt rajzok kapcsán ismertetünk, amely rajzok a találmány példaképem kiviteli alakjait szemléltetik. Az 1. és 1 -bis ábra a. gép egy-egy felének füg­gőleges metszete. E két ábra a gép függőleges, központos oszlopa által határolt egy-egy félrészt szemlélteti. A 2. ábra az üveganyag felvételére való sűrí­tett levegővel működő szerkezet függőleges met­szete. Az ábra még a munkaasztal nyílásának elzárására való légnyomásos szerkezetet is rnu­""tatja, továbbá a szintén sűrített levegővel mű­ködő sajtoló berendezést. A 3. ábra ugyanezen szerkezeti részek elölnézete, míg a 3a. ábra an­nak egy részletét metszetben mutatja. A 4. ábra az üvegtárgyak — az ábrán izzó­lámpa üvegburájának — nyakrészét elvágó szer­kezet nézete. Az 5. és 6: ábra a gép két vízszintes metsze­tét mutatja, amelyek közül az elsőnél a metsző­sík a munkaasztal alatt van, a másiknál pedig a­munkaasztal fölött. A 7. ábra vázlatosan ábrázolt, síkba kiterített nézet, amely az öntést végző alkatrész billenő mozgásait szemlélteti. A 8. és 9. ábra két részlet rajza felülnézetben, illetve függőleges metszetben, amelyek a munka­asztal hűtőberendezését mutatják. Végül a 10. ábra az izzólámpa üvegkörtéjé­nék, illetve üvegburájának készítési módját nyolc különböző helyzetben vázlatosan szemlélteti, míg a 10a. ábra a 10. ábra első helyzetéhez tartozó felülnézet ugyancsak vázlatosan. Az üreges —1— tengelyt a hengeres —5— oszlop veszi körül, amely a feltüntetett kiviteli alaknál gyűrűalakú, kettős —5a— fallal készült.

Next

/
Thumbnails
Contents