140287. lajstromszámú szabadalom • Szinkronórás kapualj transzparens

Megjelent 1951. elvi január hó 15-éö. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LElRÁS 140287 SZÁM 54 h 3—5 OSZTÁLY D-6244 ALAPSZÁM — (IX/h) Szankronórás kapualj transzparens. Dömjén József hirdetési vállalkozó Budapesten A bejelentés napja: 1948 október 4. A találmány tárgya a kapualjban elhelyezett, körülbelül 1 négyzetméter nagyságú transzpa­rens, melybe egy szinkronóra van beépítve azon célból, hogy a kapun ki-bejárók feltekintsenek reá. Az óra körül és a transzparens alján, át­világítható reklámok felvételére szolgáló mező­nyök vannak kiképezve. A mellékelt rajz, a találmánynak egy példa­képpeni kiviteli alakját vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra a transzparens távlati képét mutatja, a 2. ábra a beosztását szemlélteti, a 3. ábra az előlap eltávolítása után, a belső szerkezetet mutatja, a 4. ábra függőleges metszetben mutatja váz­latosan az elrendezést a transzparensben, az 5., 6., 7. ábrák szemléltetik, hogy a csőingára szerelt transzparensét miképpen lehel leakasz­tani a felfüggesztéséről. Az (a) szekrény kettős (b) csiőingára van szerelve, a ^ csőinga (c) fedőlapba van beerő­sítve, a csőinga a kapualj mennyezetére van függesztve és a villamos vezeték azon van be­vezetve a transzparensbe. A fedőlap a szek­rényt derékszögben befelé hajlított ' (d) szé­leinél fogva tartja olyképpen, hogy eaeik a szélek ráfékszenek a fedőlap szélére, A szekrény előoldaíia, hátoldala i és alsó oí­dala (e) keretek által (f, í1 mezőnyökre van osztva. Ezek a mezőnyök kettős üveglap közé helyezett papír- vagy közvetlenül az üvegre festett, reklámokat tartalmaznak és belülről át­világíthatok. A szekrény középén van a (g) szinkronóra elhelyezve, mégpedig úgy, hogy a a számlapja szintén átvilágítható. Az órát be­fogadó mezőny, kinyitható ajtó gyanánt van kiképezve (a rajzból nem tűnik ki) azon célból, hogy ott be lehessen nyúlni a szekrénybe, ha igazítani kell valamit, vagy reklámot aka­runk cserélni. A szekrény oldalfalain körülfutó vezetékbe bekötve (h) villanylámpák vannak felszerelve. A fedőlapon a csőingák közelében (i) dugaszoló aljzatok vannak alkalmazva, egyik a világító vezeték, a másik a szinkronóra veze­téke részére. A lámpák és a szinkronóra veze­téke ugyanis (j) villás dugaszoló segítségével van bekötve úgy, hogy ha a szekrényt le akar­juk emelni a csőingáról, a dugaszolok kihúzása által az áramforrással való összeköttetést meg­szüntethetjük. A szekrény felső részén kétol­dalt (k) rögzítő csavar van alkalmazva; melyet eBblb el1 kell távoílítani, mielőtt a szekrényt a fedőlapról, mely a esőingával szilárdan össze­függ, leemelhetnők. A leemelés a 6., 7. ábrá­kon vázolt módon úgy történik, hogy a szek­rényt az (1) nyíl irányában félrebillentjük, az­tán (m) nyíl irányában a fedőlapról lecsúsz­tatjuk. A csőingán áthaladó világítási vezeték a ka­pualj világításba, köthető be, együttműködhet a lépcsőházi automata kapcsolóval és a bekap­csolása vagy kikapcsolása legcélszerűbben a házfelügyelő lakásából történhet. A találmány szerinti transzparens elhelyezé­sének módja természetesen a helyi viszonyoktól függ. Általában a kapualj tengelyére merőlege­sen fogjuk felfüggeszteni és a s*zekrény két­oldalas lesz. De elképzelhető olyan eset, amikor csak az oldalfalon helyezhető el és akkor a szekrény egyoldalas lesz. Ezek az alaki változ­tatások a találmány lényegét nem érintik, Szabadalmi igénypontok: 1. Kapualj transzparens, jellemezve, szikron­órával felszerelt, üvegezett keretekből alkotott szekrényben elhelyezett átvilágítható reklámo­kat befogadó szerkezettel. 2. Az 1. igénypont szerinti szinkronórás kapu­alj -transzparens kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy világító berendezése a házfel­ügyelő által kezelt kapualjvilágítással, valamint az éjjel használatos lépcsőházi automatavilá­gítással van összekapcsolva és azzal együtt gyullad ki. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti szinkron­órás kapualj transzparens kiviteli alakja, azzal

Next

/
Thumbnails
Contents