140229. lajstromszámú szabadalom • Pengetáras biztonsági beretva

Megjelent 1950. évi szeptember hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140229 SZÁM 69 20—21 OSZTÁLY G-10365 ALAPSZÁM — (III. b.) Pengetáras biztonsági beretva. Gillette Safety Razor Company cég, Boston, USA, mint Müros Joseph mérnök, cambridgei (Massachusetts) lakos jogutóda A bejelentés napja: 1948 január 3. Amerikai Egyesült Allamok-beli elsőbbsége: 1943 február 26. (A 8.780/1948, Korm. számú rendelet 5. §-a alapján.) A találmány a „Valet" vagy „Auto-Strop" tí­pusú biztonsági beretvákra vonatkozik. Ezeknek olyan pengetartójuk van, mely fenő műveletkor egyik oldalról a másikra billentődik át. Egy szem­pontból a találmány a pengetárral együtt használ­ható fentemlített típusú, biztonsági beretvák töké­letesítése, más szempontból pedig a biztonsági beretva és pengetár olyan újszerű kombinációja, melynél e kettő egymáshoz képest úgy van elren­dezve és kialakítva, hogy a beretva hosszirányú mozgás útján, mindjárt a rézsútos* beretváló helyzetben bevitt pengéket fogad be. A fentemlített típusú biztonsági beretváknak pengetárral való, korábbi szabadalmi leírások­ban ismertetett, kombinációjánál a beretvának pengelefogó szerve és pengevédője van, melyek a penge rézsútos síkjához képest Számottevő szöggel elmozgathatok, hogy a pengét beretváló helyzetben tartsák, mimellett a pengetár kulcsa vagy szabaddá tevő eszköze a pengeüléshez ké: pest elcsavart, viszonylagos" helyzetben van. Az itt ismertetett, tökéletesített beretvánál a penge­lefogó- és védőszervek a pengével lényegében párhuzamos irányban mozgathatók, vagyis le­felé és előre rézsútos irányban. Ilymódon tömö­rebb és közvetlenebb működésű beretvaszerkeze­tet érünk el, mimellett olyan pengetár használ­ható, melynek kulcsa vagy szabaddá tevő szerve lényegében párhuzamos a beretvában lévő penge­üléssel, ahelyett, hogy elcsavart kapcsolatra lenne szükség. Ennél is fontosabb azonban az, hogy a tökéle­tesített szerkezetnél, bár a pengelefogószerv az elhasznált penge élétől elegendően eltávolítható arra, hogy a nyomás ezen annyira csökkenjen, hogy a penge kidobódáskor hosszirányban eltol­ható legyen, ugyanakkor a penge a szögelfor­dulás szempontjából mégsem válik szabaddá. Azoknál ,a, szerkezeteknél, ahol a lefogószerv a pengéhez szög alatt álló pályán távolítódik el, a lefogós'zerv a pengének nemcsak élét szabadítja fel, hanem szabaddá teszi annak felületét is, lehetővé tévén azt, hogy a penge üléséről fel­emelkedjék, vagy pedig, hogy az súlyerő hatá­sára elmozduljon, fia a beretvát elbillentik, ami­nek következtében néha előfordul, hogy a beve­zetett penge a használt penge alá fut és meg­szorul, ahelyett, hogy azt előre kitolná. A találmánynak ezek és egyéb jellegzetességei a találmány példaképpen választott, céls*zeru kiviteli alakjának alant következő leírása alapján érthetők meg és értékelhetők legjobban. A példa­képpeni kiviteli alakot a csatolt rajz szemlélteti, ahol az 1. ábrán a beretvafej nagyított mértékű táv­lati képe, a ' 2. ábrán e beretvafej függőleges metszete, a 3. ábrán a beretvafej egyes összetevő részeit szétszedetten, távlati képben, a 4. ábrán a beretvafejnek az 1. ábra szerinti­vel ellentétes* oldalról nézett, kisebb mértékű távlati képe, végül az 5. ábrán a pengetár távlati képe látható. A találmányt itt fenőrendszerű biztonsági be­retvával kapcsolatos alkalmazásában ismertet­tük, bár az semmikép sincs a biztonsági beret vaknak sem erre, sem más, különleges* fajtájára korlátozva. A szemléltetett beretvának —10— nyele van, melynek felső végéből négyzetes keresztmetszetű, csőalakú —11— nyél nyúlik ki. Ez felső végén kifelé hajlított —12— harántfülekkel van ellátva, melyeket a 3. ábrán látható módon belső végü­kön rövid, négyzetes sarokbütykök határolnak. A —11— nyél homlok- és* hátfalai ki vannak vágva és a homlokfal befelé van hajlítva, hogy egy előre és lefelé hajló vezetőpálya fenekét al­kossa. E vezetőpálya tetejét egy csatorna1 akú darab alkotja, melynek rézsútos —14v- fenék­lapja akként van kialakítva, hogy beleüljék a csőalakú —11— nyél kivágásába. A vezetőpályát határoló e —14— fenéklapban hosszúkás — 15— hasíték van. A —14—fenéklap a csatornaalakú darab függőleges oldalfalai között fekszik, amely falak felső szélükön a —13— harántfülekbe men­nek át. Ha a csatorriadarab a —11— nyéllel

Next

/
Thumbnails
Contents