140217. lajstromszámú szabadalom • Vízhűtéses motortömb, főként gépjárművekhez

Megjelent 1950. évi szeptember hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1.40217 SZÁM 46c4 OSZTÁLY A-5143 ALAPSZÁM — (V/d/2 és XX a/2) Vízhűtéses motortömb, főként gépjárművekhez. Usines D'Automobiles, Entreprise Nationale cég, Praha A bejelentés napja: 1949. január 7. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1948. február 4. A találmány főként gép-járművekhez való, víz­hűtéses motortömb, külön behelyezett és* vízzel közvetlenül hűtött hengerekkel. Oly motortömbök szilárdsága, melyeknek akár velük egydarabban öntött, akár beléjük helye­zett, azonban közvetlen vízhűtés nélküli henge­reik vannak, mind hossz-, mind pedig haránt­irányban kielégítő. Ha behelyezett és közvetlen vízhűtéses hengereink vannak, akkor a tömb­szelvény ellenállásnyomatéka csökken úgy, hogy ily eSetben a tömb merevítőfalait eddig a for­gattyútengely középvonalán átmenő sík szintje alatt kellett átvezetnünk, miáltal a tömb me­revsége ugyan fokozódik, azonban egyszer­smind a tömb magassága és súlya is növekszik. A találmány elgondolása, hogy behelyezett és közvetlen vízhűtésű hengerekkel ellátott motor­tömböt is kellő merevvé képezzük ki, anélkül, hogy az említett jnerevítőfalakhoz folyamod­nánk. A találmány értelmében már most a víz­térnek az alsó hengerrészt ágyazó öntőkiugrás­sal ellátott feneke kettős és így zárt szekrény­tartót alkot. Ezen a réven, valamint az öntőki­ugrásoknak a behelyezett hengerek ágyazásához való fészkek kerületén való, alkalmas méretezé­• Sével, a szekrénytartó-szelvény ellenállás nyo­matékának kívánatos növelését érhetjük el, anélkül, hogy a tömbfalakat a forgattyútengely középvonalán alulra kellene meghosszabbítanunk. E megoldás előnye nem csupán, hogy meg­takarítunk merevítőfalanyagot és megfelelően csökkentjük a súlyt, hanem hogy csökkentjük a tömb magasságát is és így megkönnyítjük az öntödei műveleteket (kisebb keretek). A kisebb térfogatra tekintettel javítjuk az öntvény minő­ségét és olcsóbbítjuk az öntödei termelést, amint ez kisebb és egyszerűbb formák és magok használatából következik. Továbbá ama körül­mény folytán, hogy a behelyezett hengerek alsó végét kettőzött vezetéssel fogjuk, szabaddá tehet­jük-azok felső végét, amelyet eddig ki kellett tá­masztanunk, miért is a tömb vízterének koküla­öntését is megkönnyíthetjük. A behelyezett hen­gerek hődeformációja is korlátozódik, mert azok befogóhossza megrövidül. További előnyként megemlíthető, hogy a szekrénytartó alkalmasan veszi fel a hatóerőket és hogy a tömb hosszfalai­nak igénybevétele csökken. A rajzok vázlatosan tüntetik fel a találmány egyik kiviteli példáját. Az 1. ábra a tömb rész­leges hosszmetszete, a 2. ábra pedig az —A—B— vonal menti keresztmetszet. —1— a motortömb, —p— a tömb és ennek alsó fedele közötti, a motor forgattyútengelye középvonalán átmenő osztófelület, —2 és 3— a víztérnek zárt szek­rénytartó alakjára megkettőzött feneke, amely öntővállakkal van megerősítve, a' hengerek alsó részének beágyazásához. A leírás és rajz példája korántsem meríti ki a találmány megvalósításának gyakorlati jelen­tőségeit. Szabadalmi igénypont: Főként gép-járművekhez való, vízhűtéses mo tortömb, beléje helyezett és közvetlen vízhűtésű hengerekkel, azzal jellemezve, hogy a víztérnek az alsó hengerrészeket ágyazó öntőkiugrásokkal ellátott feneke kettőssé van kiképezve és szek­rénytartót alkot. 1 rajzlap-melléklettel

Next

/
Thumbnails
Contents