140197. lajstromszámú szabadalom • Nagyfrekvenciás kábel

Megjelent 19(50. é^aag-fisztus hó 16-én. OESZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL &ZABÄ&ALMI LEÍRÁS 14019? SZÁM 21c 1-19 OSZTÁLY S-19933 ALAPSZÁM — (VII. j.) Nagyfrekvenciás kábel. Standard Villamossági Részvénytársaság, Budapest A-.bejelentés napja: 1944 május. 15; Nagyfrekvenciás: jelek •átvitelére-két vagy, több'; áramkörös' olyan kábeleket használnak;* amelyek-, ben az áramkörök vezetőinek a sodrathossza a kölcsönös csatotáá'icsökkentése-végett különböző. Terheletlen kábelek esetében általában kívána­tos; hogy. a rezgések terjedési állandója-az összes áramkörökben' azonos legyen: Ez- a követelmény azért fontos, mert teljesítése lehetőséget ad arra, hogy a' kábelnek az adó felöli végén elrendezett kiegyenlítő'csatolással könnyen ki lehessen egyen­líteni a kábelnek a vevő felőli végén ar áramkörök között jelentkező áthallási csatolást. Ez az át­hallási csatolás ugyanis ebben az esetben függet­len az őt okozó villamos vagy mágneses maradék csatolás helyétől. Ennélfogva ezeket a csatoláso­kat képzeletben helyettesíteni lehet egyetlen eredő csatolással. Ha azonban az egyes áramkörökben a rezgések terjedési állandója nem egyenlő, akkor ezeknek a csatolásoknak a helye jelentőséget kap és ennélfogva nem * lehet egyetlen kiegyenlítő csatolást alkalmazni, hanem mindegyik zavaró csatolást külön-külön kiegyenlítő csatolással kell kiküszöbölni. A találmány azon a tényen alapszik, hogy a Y = ß + « terjedési állandó képzetes tagjában az a fázisállandónak különleges jelentősége van, mert lineárisan növekszik a frekvenciával. A valós rész, a ß csillapítási állandó sokkal kisebb mér­tékben függ a frekvenciától. Noha tudvalevő, hogy a kábelnek a vevő felőli végén adódó át­hallást könnyen ki lehet küszöbölni, ha a két áramkör terjedési állandója egyenlő, nem ismer­ték fel azt, hogy a nagyfrekvenciás kábelek ki­egyensúlyozásával kapcsolatos nehézségeket az egyes áramkörök fázisállandóinak aránylag kis eltérései okozzák. A találmány továbbá annak fel­ismerésén alapszik, hogy az esetben, ha a kábel áramkörei egyébként azonos szerkezetűek, mind­egyik áramkör fázisállandója a vezetők sodrat­hosszától is függ. Minél kisebb a sodrathossz, annál nagyobb a fázisállandó. A fázisállandó és a sodrathossz között nemlineáris• függőség'ált fean,"... A találmány szerint e felismerések atapjánT ölyan nagyfrekvenciás kábelt, amelynek áramkörei nem egyformák és- sodrathosszuk mindvégig külön­böző,, az egész-kábel hosszához viszonyítva rövid szakaszokból állítunk össze. Az egyes szakaszokon belül az egyes áramkörök sodrathosszát (esetleg egynek kivételével, lásd lentebb) olymódon választ­juk meg, hogy a szakasz valamennyi áramköré­nek fázismértéke egymással pontosan vagy leg­alábbis; gyakorlatilag egyenlő legyen. A találmánnyal elérjük, hogy mindegyik kábel­szakasz külön-külön úgy működik, mint egy-egy olyan kábel, amelynek egyforma fázisállandójú áramkörei vannak. A kábelnek két áramkör kö­zötti maradék csatolással terhelt pontja után kö­vetkező részeinek összessége ez esetben nem idéz elő olyan zavaró hatást, amilyent az előzők sze­rint az egyik áramkörben folyó elsődleges áram és egy másik áramkörben folyó másodlagos za­varó áram közötti fáziskülönbség okoz. Ebből az előbb említett előny adódik, nevezetesen az, hory a kábel-adó felöli végén elrendezett egyetlen ki­egyenlítő csatolás elegendő, a kábelnek a vevő felöli végén a különféle áramkörök között jelent­kező áthallást okozó csatolás kiküszöbölésére. Az áramkörök fázisállandójának egyenlősége azért is fontos, mert fennforgása esetében a ká­belnek a vevő felőli végén az egyik áramkörből a másik áramkörbe irányuló átha'Ilás csillapítása egyenlő a másik áramkörből az először említett áramkörbe irányuló áthallás csillapításával., ha az adót a kábelnek mindig ugyanazon a végén tételezzük fel. Ennélfogva az esetben, ha az át­vitel mindig ugyanabban az irányban megy végbe, az adónak az egyik áramkörről a másik áramkörre való átkapcsolása nem okoz nehéz­ségeket. A találmány előnyös hatása annál nagyobb, minél több részből van a kábel összetéve. Az egyes részek hosszának csökkentése annál elő­nyösebb, minél nagyobb azoknak az áramoknak a frekvenciája, amelyeknek átvitelére a kábel hivatott. A" találmány; Szerinti kábelt előnyösen lehet alkalmazni összeköttetéseknek négyhuzalos áramkörön való létesítésére. Az egyik forgalmi

Next

/
Thumbnails
Contents