140193. lajstromszámú szabadalom • Szappanvédő

Megjelent 1950. évi augusztus hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140193 SZÁM 34k 1—6 OSZTÁLY R-9149 ALAPSZÁM — (III. b) Szappanvédő. Richter Mór kereskedő, Budapest A bejelentés napja: 1948 április 10. Darabos szappan használatánál a szappan­darabon használat után meglehetős mennyiségű víz, illetve Szappanoldat marad vissza, amely a szappant a szappantartóba való helyezése után eláztatja, illetve elmállasztja és az elmállott szap­pan a szapp'antartó belső falaihoz tapad. Ily­módon nem jelentéktelen szappanveszteség kö­vetkezik be és a szappantartó állandóan bepisz­kolódik. Előfordul az ds, hogy a szappan oly erő­sen tapad a tartóhoz, hogy a következő haszná­latnál a szappannal együtt a szappantartót is-fel­emelik és azok szétválasztásánál a Szappantartó leeséskor eltörhet. Az előzőkben felsorolt hátrányok a találmány szerinti szappanvédővel elkerülhetők. A talál­mány szerinti szappanvédő lényegében alátét­test, olyan részekkel vagy alkatelemekkel, ame­lyek révén az alátét-test a szappandara'bbal oly­ként egyesíthető, hogy a szappan akadálytala­nul használható és az előzőkben felsorolt hátrá­nyok elkerülhetők. A találmányt részletesen a mellékelt rajz kap­csán ismertetjük, amelyen két példaként felvett kiviteli alakot vázlatosan ábrázoltunk. A mellé­kelt rajzon az 1. ábra az egyik kiviteli alak felülnézete. 2. äbra annak oldalnézete. A 3. ábra függélyes metszet az 1. ábra A—A vo­nala mentén. A 4. ábra további kiviteli alak felülnézete. • A találmány szerinti Szappanvédő a szappan­darabbal állandóan összeköthető alátét-test, amely víz-' és lúgálló anyagból alakdarabként önmagában ismeretes módon, például öntéssel, sajtolással vagy megmunkálással készülhet. A rajz szerint az előnyösen műanyagból saj­tolással készült -1- alátét-test felső kerületi 2 peremén -3- csúcsos fogak vannak, amelyek a szappandarabba benyomott -1- alátét-testet a szappandarabban megtartják, illetve rögzítik. Kívánt esetben további rögzítő alkatelemek gya­nánt a -4- fenéklap belső, előnyösen homorú, se­kély mélységű felületéből kiálló csúcsos -5- pec* kek, illetve tövisek rendezhetők el. Az előnyösen kifelé domború -4- fenéklap alsó külső felülete, a siklás csökkentése végett, például recés vagy érdes lehet. Az -1- alátét-test, valamint ama ré­szek, illetve alkatelemek, amelyek révén az a szappandarabbal egyesíthető, vagyis a -3- fo­gak és ai -4* peckek olyan magassággal készül­nek, hogy az -1- alátét-test a szükséges rögzítés biztosítása végett kellő mélységig nyomható a szappandarabba és a szappan használatát nem akadályozza. A kerületi -2- peremnek folyadék­felfogó karimája, illetve hornya lehet. • Kívánt eSetben a -4- fenékiapban szellőző nyij lások lehetnek a szappan száradásának előmoz­dítása végett. Ezeket a nyilasokat azonban úgy rendezzük el, hogy azokhoz a szappanról víz vagy szappanoldat nem juthat. A találmány szerinti szappanvédő alátét-test a tartó, illetve rögzítőalkatelemekkel együtt fém­lemezből csákózás útján is* készülhet. Az -1- alátét-test alakját előnyösen a szappan­darab alakja szerint választjuk és az kívánt eset­ben a szappandarab sajtolásakor, vagy ezután a szappanelőállító üzemben nyomható a Szappan­darabba és az ebben az alakban hozható forga­lomba. Készenlétben lévő szappandafabba az -1- alátét-testet esetről-esetre használatbavétel előtt nyomjuk be. ' A találmány szerinti szappanvédő, például a 4. ábra szerint huzalból huzal-váz alakjában is készülhet. E kiviteli alaknál az előzőkben ismer­tetett -2- peremet -6- huzalkoszorú és a -4- fe­néklapot -7- hossz-, valamint a -8- haránt huzal­bordák helyettesítik. A -6- koszorút és -7, 8-bordákat a keresztezési pontokban egymással tetszőleges ismeretes módon kötjük össze. A -7, 8- bordák felső szabad végei -9, 10- rögzítő, illetve tartó alkatelemeket, például fogakat at-' kotnak. A találmány szerinti szappanvédő alátét-test rendszerint oly méretekkel készül, amelyek na­gyobbak, mint a szokásos mosdók és fürdőkádak lefolyónyiláSának átmérője, úgyhogy a. szappan­védő megakadályozza, hogy a használat folytán a lefolyó nyilas átmérőjénél kisebb méretre csökkent szappandarab véletlen elejtésekor a a mosdó, illetve fürdőkád lefolyóján át elvesszen.

Next

/
Thumbnails
Contents