140132. lajstromszámú szabadalom • Egy ekevassal felszerelt keretes eke

Megjelent 1950. évi június hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140132 SZÁM 45a 6—40 OSZTÁLY V-4589 ALAPSZÁM — (X/a.) Egy ekevassal felszerelt keretes eke. Vacek Karel Frantisek Jindrich műszaki rajzoló, Lysán n|Labem (Csehszlovákia) A bejelentés napja: 1947. december 18. Csehországi elsőbbsége: 1946. november 1. (A 41.700/948 Ip. M. sz. rendelet 1. §-a alapján.) Egy évszázad óta, lényegében kétfajta egy ekevassal felszerelt ekék ismeretesek. Első sorban olyan ekék, melyeknek önálló hátsó részét önálló mellső targoncával feszítő-láncok kötik össze. Ha a kapcsolatot két lánc alkotja, akkor az egyvasú eke a munka közben nem állítható be; ha azonban a hátsó részt a mellső targoncával csak egy feszítőlánc köti össze, akkor a hátsó rész az eke szarvával szabadon mozgat­ható, úgyhogy az eke szükség szerint balra vagy jobbra fordítható. Az eke e fordítására külön­böző mezőgazdasági munkálatoknál szükség van, így például az első barázda szántásakor, a mező­mesgye készítésekor, burgonya felhantolásakor, a barázdák kiszántásakor. Az egyvasú ekéknek hátránya azonban, hogy mélységbeállításuk igen körülményes és helyes beállításuk nehézkes munka; végül szállításuk al­kalmával azokat rendszerint kocsira kell felrakni, illetőleg arról lerakni és ezért a munka bonyolult és kényelmetlen. Keretes ekék előnye az egyvasas ekékkel szem­ben lényeges és abban van, hogy a mélység­beállítás igen egyszerű módon foganatosítható, mégpedig fogasív mentén mozgatható mélység­beállító emelővel. Ezenkívül e keretes ekék szál­lítása is sokkal eg-yszerűbb, különösen akkor, ha a hátsó rész, szállítás céljából, az elülső részre rábillenthető. Ezzel szemben viszont az eddig ismert keretes ekékkel nem végezhetők el a tar­goncás ekével elvégezhető sajátos munkák, mert az eketestek szilárdan és el nem mozdíthatóan vannak a merev kerettel összekötve. A gazda tehát kénytelen mindkét fajta ekét beszerezni. A találmány értelmében a keretes ekének az ekevasat, illetve az ekevas előtt még egy szele­telőt stb. hordozó hátsó részét önálló egységként alakítjuk ki és az gerendelyből áll, amely az elülső keretrésszel hossztengelyé körül elforgathatóan van összekötve. A mellékelt rajz a találmány kiviteli példáját vázlatosan szemlélteti. A —2— eketestet vagy eketesteket hordozó hátsó —1— rész, a gerendely, elfordíthatóan van az elülső —5— targonca —4— keretrészével összekötött —3— részben ágyazva. Az —1— gerendely elfordítható ágyazása a —3— részben tetszőleges módon létesíthető. A —6— ágyazat emellett előnyösen úgy van kiala­kítva, hogy a gerendely nem fordulhat el egészen 360°-kai, hanem a hossztengelyen átmenő függé­lyes síkhoz képest csak — 60°-os, de legfeljebb — 90°-os elforgást végezhet. A —3— és —4— részek, szántás közben, két —7,8— orsó útján vannak egymással összekötve; a hátsó —8— ors<j> tartós összeköttetést létesít az említett részek között, míg a mellső —7— orsó csupán a szántásnál köti össze egymással a két részt, míg az eke szállítása közben el van távolítva, úgy, hogy a hátsó rész, ismert módon, a mellső részre felbillenthető. A hátsó ekerésznek fentemlített ágyazása foly­tán az eke éppen olyan szabadon kezelhető, mint a fentemlített egyvasú ekék. A találmány szerinti szerkezet az első barázdának leszántását is lehe­tővé teszi, feltéve, hogy az elülső kereten ismert reteszgyűrűt alkalmazunk. Ez utóbbi lehetővé teszi a jobb tengelynek szabaddá tételét és ennek következtében a jobb keréknek a bal kerékkel egy magasságba hozatalát. Az eke rendes meneténél azonban a gerendely kilengethetősége felesleges és nem kívánatos. Ezért a találmány oly szerkezetről is gondosko­dik, melynek segélyével a gerendely forgás elle­nében biztosítható. A biztosítás a legkülönbözőbb módon történik, pl. úgy, hogy a gerendely előtt

Next

/
Thumbnails
Contents