140100. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús gép

Megjelent 1950 évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LElRÁS 140100 14b OSZTÁLY P-10332 ALAPSZÁM — (V/d/2) „Dugattyús gép." N. V. Philips' Koeilampenfabrieken cég Eínioven-ban (NÉmetalföld). A bejelentés napja: 1942 május 6. Németalföldi elsőbbsége: 1941 május 8. A találmány olyan dugattyús gép, amely­nél a dugattyúk alternatív mozgását forgó moz­gássá a tengelyre merőleges korongon boltoza­tosán kialakított pálya vagy több ilyen pálya se­gélyével alakítjuk át, mely pályán vagy pályá­kon a dugattyúk vége gördül vagy csúszik. Az egyik ilyen ismert gépnél1 a hengereket két ko­szorú alakjában helyezzük el a tengely 'körül az e tengelyen elrendezett korong, két oldalán. A találmány szerint a jelzett fajtájú gépek felépítését módosítjuk akként, hogy ezzel külön­böző előnyöket érünk el és új lehetőségeknek nyitunk utat. A .találmány szerint a hengerek kettesével egymáshoz 'képest kiigazitottan a tengelyen köz hagyásával elhelyezett két korong krzött vannak elrendezve és e korongok kölcsönös szöghely­zete, valamint a nyomás lefolyása a hengerek­ben akként van beállítva, hogy az axiális nyomó­erők vagy gyorsítóerők, teljesen vagy részben, kiegyenlítődnek. Célszerű, ha mindegyik hengerpár hengerei nyitott közösségben vannak egymással össze­kötve és a dugattyúknak e hengerekben azonos., azonban ellentétes értelmű mozgást adunk. Ha a hengerpárokat kettesével' átmérősen akként rendezzük el, hogy pl. párois számú hen­gerpár a tengely körül egyenletesen helyezkedik el és ha ezenkívül a korongon páros számú szinuszoidot alkalmazunk,; úgy elérhetjük azt, hogy a tengelyben minden időpontban a hasznos torziós feszültségen kívül kizárólag húzófeszült­ségek lépnek fel, amelyek ezenkívül e tengely­ben kiegyenlítődtek. A gép ennélfogva teljesen rezgésmentesen futhat ós az ágyazásoknak csu­pán a tengely és az erre erősített alkatrészek súlyából adódó nyomást kell felfogniuk, A kő­vetkezőkben még ki fog tűnni az is, hogy, amennyiben. kívántataék^ ezt. a súlyt is .hatása­bain; kiküszöbö;lhet|ük,: . A nyugodt járás előnyén kívül ,a kis térszük­ségletű felépítés, az anyag- és súlymegtakarítás, valamint az esetleges elosztó- és gyújtószerke­zet megfelezésének előnyét is elérjük, mivel egy­részt a hengerfedelek teljesen elmaradnak és másrészt mindegyik pár két hengere számára esetleg egyetlen, közös elosztó- és gyújtószerke­zet elégséges. A találmány szerinti szerkezeti megoldás lehetővé teszi, hogy mindamaz esetekben, ame­lyekben & tengelyben húzó- vagy nyomóterhelé­sek fellépnek, pl. repülők, illetve járóművek ese­tében., olyan berendezést létesítsünk, hogy a hasznos terhelőerőket, egészen vagy gyakorlati­lag egészen, a dugattyúk vegyék fel, minek foly­tán nehéz nyomócsapágyak és az ezekben fellépő súrlódási veszteségek elkerülhetők, miután a kö­zepes dugattvúerőt az egvik irányban tetszőlege­sen nagyobbra választhatjuk, mint a másik irányban, még pedisr akként, hogv vagy nagyobb túlnyomást engedünk meg az egyik koszorú hen­gereiben, mint a másik koszorú 'hengereiben, vagy nedi;g az első helyen említett hengereknek nagyobb keresztmetszetet adunk, mint a másod­sorban említett hengereknek. Ugyanezt az eljárást alkalmazhatjuk füg­gőleges ten.gelvű gép esetére is. ho'gy a mozgó­részek sűlvát kompenzáljuk. M'vel a henc-erek átmérőié tekintetében adott különbség esetében az adódó tengelyirányú nyomás a dugattyúkra ható közepes túlnyomástól függ, a tengelyirányú terhelőnvomás vagv -húzás önműködő kiegyen­lítődését azzal érhetiük el, hogv a közepes túl­nyomást a hengerekben a tengelyirányú nyomás­sal szabályozzuk. Célszerű, ha a találmány szerint! gépiiéi gondoskodunk arról, hogy a dugattyúk által a. sz'nuszalakü pályákhoz szorított tagok, pl. .gör­gők, minden időpontban legalábbis bizonvöS erő­vel az említett pályákhoz szorulva maradianak, hogy; az úgynevezett „ütést"' megakadályozzuk.

Next

/
Thumbnails
Contents