140064. lajstromszámú szabadalom • Köpőcsésze fogorvosi berendezésekhez

Megjelent 1950. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140064 SZÁM 30b 21 OSZTÁLY B-16941. ALAPSZÁM — (\ He.) Köpőcsésze fogorvosi berendezésekhez. Bán Zoltán műszaki tisztviselő, Budapest A bejelentés napja: 1948. október 2. Ismeretesek és használatosak már régóta oly fogorvosi berendezések, amelyek a fúrót, köpőcsészét, fecskendőt, stb. tehát a fogkezelés­hez szükséges eszközök és műszerek legnagyobb részét, vagy valamennyit egy egységben tartal­mazzák. Az ilyen berendezéseknél eddigelé hát­rány volt, hogy a köpőcsésze lefolyóján át kelle­metlen szag volt érezhető, amin a találmány értelmében úgy segítünk, hogy ezt a köpőcsészét magában véve ismert szerkezetű bűzelzáróval látjuk el. A találmány még további javításokra és tö­kéletesítésekre «is vonatkozik, amelyeket a csa­tolt rajz kapcsán ismertetünk. E rajz 1. ábrája a találmány példaképpeni kiviteli változatát füg­gőleges metszetben mutatja, a 2. ábra pedig másik kivitelnek ugyancsak függőleges, részle­ges metszete. Az 1. ábra szerint az 1. köpőcsésze a szo­kásos 2 szűrővel együtt a műszer 11 álványán elforgatható 4 karon foglal helyet, illetve a kar gyűrűalakú 4a részére van helyezve. Ez a kar 4b hüvelyben folytatódik, amelyet a műszer vagy berendezés állványán forgathatóan ágyazunk. Ilyen módon a köpőcsészét az őt tartó 4 karral együtt ide-oda forgathatjuk, ami a használatot kényelmessé teszi. A 4 kar üreges és egyben a szennyvíz elvezetésére is szolgál, mely célból belső végénél a 11 állványban lévő csatornához csatlakozik és így a szennyvizet az 1. ábrán lát­ható nyilak irányában elvezeti. Ä 4 kar külső végén alul a lefelé nyúló, csészealakú 5 meg­hosszabbítás van és az 1 köpőcsésze, illetve a hozzáerősített 3 gyűrű alatt elhelyezett 6 cső ebbe az 5 mélyedésbe nyúl. Az 1 köpőcsésze a 3 gyűrűvel együtt csavarmenet révén van meg­erősítve (tömítőgyűrű közbeiktatásával) a 6 cső pedig a 6a perem révén egyszerűen be van he­lyezve a hengeres 4a részbe olykép, hogy a 6a peremet a becsavart 3 gyűrű szorítja le. Az 5 és 6 részek együttesen bűzelzárót al­kotnak, mert a 6 csövön át lefolyó víz az 5 rész­ben felfelé emelkedve jut el a 4 kar belsejébe és innen folyik tovább, de természetesen, az 5 Csésze vízzel állandóan telve van. A csatorná­ból tehát rossz szag nem jöhet fel. Mivel a bűzelzáró a köpőcsésze alatt, tehát a 4 kar végénél van, alkalmazása a csésze el­fordítását nem zavarja, vagyis elforgatáskor a köpőcsésze a bűzelzáróval együtt mozog. Azon­ban megoldható a szerkezet olykép is, hogy a bűzelzárót a 11 állványban helyezzük el, pl. oly­kép, hogy a kétrészű bűzelzáró külső része, amely tehát az 5 edénynek felel meg, a 11 áll­vánnyal egy darabon van, illetve azzal mereven függ össze és így helybenálló (rögzített) kivitelű, a 4 karnak pedig lefelé nyúló csőszerű nyúlványa van, amely az említett helytálló részbe hatolva a bűzelzárót alkotja olykép, hogy a 4 kar for­gatásánál ez a csőszerű rész saját tengelye körül fordul el. A 2. ábra szerinti kivitel lényegében véve csak abban tér el az előbb leírt szerkezettől, hogy a 4. karral egy darabban készült 5 rész helyett kü­lön darabból beerősített 5a nyúlványt alkalmaz­zuk, amely az 5 résznél lényegesen hosszabb és ennek megfelelően a bíízelzáró másik részét al­kotó 6 cső is hosszabb mint az 1. ábra szerinti szerkezetnél. Ennek célja, hogy a köpőcsészét függőleges irányban mozgatni, illetve beállítani lehessen. E célból a köpőcsészét tartó 3 gyűrű egy különálló 7 gyűrűvel van összeerősítve, ame­lyen körülfutó 7a horony van és mely a 6 csövet is tartja. Ez az együttes tehát az 1,2, 3, 6 és 7 részek, mint egységes egész van behelyezve' a 4 kar végén lévő tartórészbe, de olykép, hogy a köpőcsésze és a hozzátartozó részek függőleges irányban mozgathatók. A mozgatás céljára a 7a körhoronyba villaszerű rész nyúl be, amelyet a rajz nem mutat és amelynek segítségével a füg­gőleges irányú eltolás akár kézzel, akár pedig önműködően létrehozható olykép, hogy ezt a villát a fogorvosi székkel hozzuk merev kapcso-

Next

/
Thumbnails
Contents