137981. lajstromszámú szabadalom • Világító berendezés

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.981. SZÁM 21. f. 61. OSZTÁLY — B—16268. ALAPSZÁM Világító berendezés Bürger József gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1944. március 21. Az utóbbi időkben a mesterséges fényforrások, különösen gazdaságos izzólámpák, lumineszkáló csövek, neongázcsövek tökéletesítésével, igen nagy haladást mutatnak, a lámpatestek azonban, me­lyek a fényáram irányítására, formálására, alakí­tására valók, már tudatos és korszerű szerkesztés eredményei, mégis lényegileg ma is többnyire centrális elrendezésűek és alakjukon felismerhető, hogy a mécsesek vagy petróleumlámpák ernyői­ből fejlődtök ki. A fényforrások színének az em­beri szem számára kellemes és egészséges válasz­tása és a fényforrás erősségének helyes beállítása már nagyban hozzájárul a jó világításhoz, de ha arra gondolunk, hogy a gyertyákat utánzó villa­mos izzólámpákkal felszerelt csillárok még ma is igen gyakoriak, akkor azonnal szembetűnik az a nagy különbség, ami a fényforrások fejlődése és a lámpatestek fejlődése között fennáll. A találmány azt a feladatot oldja meg, hogy miként lehet valamely helyiség, szoba, terem meg­szokott nappali szétszórt megvilágításának pótlá­sára illetőleg ablakból való megvilágítására oly világító elrendezést létesíteni, hogy a szobában tartózkodók a fényáram irányából és eloszlásából lehetőleg észre se vegyék azt, hogy már mestersé­ges fényforrások világítják a szobát, hanem az le­gyen az érzésük és benyomásuk, mintha még min­dig az ablakon keresztül kapnák a fényt, vagy pedig, ha ez utánzás nem is sikerül egészen töké­letesen, mégis a különbség a természetes' nappali fénnyel való megvilágítás és a találmány szerinti mesterséges világítás között lényegesen kisebb le­gyen, mint az eddig szokásos mesterséges világí­tások eseteiben. A találmány lényege világító berendezés vala­mely helyiség, szoba vagy terem megszokott nap­pali megvilágításának a pótlására illetőleg ablak­ból való mesterséges megvilágítására, melyre az a jellemző, hogy lumineszkáló csöveket, izzólám­pákat vagy más mesterséges fényforást tartalma­zó szerelési egység vagy világító csoport, melyben előnyösen e fényforrások közös tartókra vagy kö­zös keretre vannak szerelve, az egyébként nap­pali fény átbocsátására való ablakban, az ezt kö­rülvevő valamely szerkezeti részben, vagy mű­ablakban van elhelyezve, illetőleg maga a világító csoport van műablaikként kialakítva. A találmány egyik kiviteli alakja szerint a mes­terséges fényforrásokat tartó szerelési egység vagy világító csoport valamely nappali fényt átbocsátó ablak alatt, mellett, vagy fölött van elmozgatha­tóan elrendezve, illetőleg az ablakpárkányba van redőnyként besüllyesztve, úgy, hogy az redőny­szerűén az ablakba felhúzható vagy behúzható, amidőn a redőnyként kialakított világító csoport által elfödött ablakból a mesterséges fényforrá­sok világítják meg a helyiséget. Ez a megoldás a fényforrások helyes megválasztása és például ho­mályos üveggel, ún. tejüveggel való lefödése ese­tén, teljesen azt a benyomást kelti, mintha a nappali fény világítaná meg a helyiséget. Az a körülmény, hogy ugyanabból az ablakból érkezik a fény a helyiségbe, amelyből nappal is érkezni szokott, a helyiségben tartózkodók részére rend­kívül kellemes és megnyugtató, munkájukban is sokkal kevésbé fárasztja őket az ilyen helyiség­ben való tartózkodás, mint akkor, ha a fényfor­rások elrendezése a nappali megvilágítástól eltérő. A találmány értelmében nem okvetlenül kell a fényforrásoknak az ablakba szerelve lenniök, ha­nem lehetnek azok az ablakon vagy az azt körül­vevő bármelyik szerkezeti részben, például a füg­gönytartóban (a karnisban) is elrendezve. Vannak oly sötét helyiségek is, melyeknek a szokásos nappali megvilágítása nem kielégítő és így nem volna helyes megoldás az esti megvilágí­tást éppen olyan rosszra tervezni, mint amilyen rossz a nappali megvilágítás. Ily esetekben a ta­lálmány szerint célszerű hordozható műablakot készíteni, azaz oly ablakot, mely külső kialakítá­sában teljesen hasonló valamely szokásos ablak­hoz, de semmiféle nappali fényt nem bocsát ke­resztül, hanem tejüveg lapjai mögött a nappali fénynek megfelelő színű mesterséges fényforrások vannak elhelyezve és e műablakból kapja a helyi­ség sokszor még nappal is a helyes megvilágítását és így a helyiségben tartózkodóknak teljesen az a benyomásuk, mintha a szobát nem is mesterséges, hanem természetes nappali fény világítaná meg az ablakon keresztül. Az a kísérleti hordozható

Next

/
Thumbnails
Contents