137964. lajstromszámú szabadalom • Készülék lapoknak, különösen rajzlapoknak kifeszítésére

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.964. SZÁM 70. e. OSZTÁLY — R—8989. ALAPSZÁM Készülék lapoknak, különösen rajzlapoknak kifeszítésére Rempl Adolf, Mistelbach (Ausztria) A bejelentés napja: 1946. szeptember 13. Ausztriai elsőbbsége: 1945. október 26. Ismeretesek már készülékek lapoknak, különö­sen rajzlapoknak kifeszítésére, melyek lényegé­ben a lap alátétjeként szolgáló alaplemezből és ehhez csuklósan elforgathatóan (hozzáerősített fe­szítőkeretből állanak, mely utóbbi segítségével az alaplemezre helyezett lapot a szélénél kifeszítik. Ez ismert készülékeknek az a hátrányuk, hogy kifeszítés alkalmával a lapot sokszor zúzódás éri, illetve ráncok képződnek rajta, ami sok esetben a lap használhatatlanságát eredményezi. E 'hát­rányok kiküszöbölődnek a találmány szerinti ké­szüléknél, melynek lényeges jellemvonása, egy elő­reálló kerettel ellátott alaplemezből és hajlékony anyagból, előnyösen kartonból, prespánból, vagy hasonlóból előállított, az alaplemez keretébe illő feszítőlemezből áll, mely a kifeszítendő lap tar­tójául szolgál és melynek szélén több előreugró bedugónyelv van, amelyek a feszítőlemeznek az alaplemez keretébe való behelyezésénél utóbbi­nak zseb alakú ikimélyítéseibe nyúlnák, miniéi­lett a kifeszítendő lap a feszítőlemez élén áthaj­tott szélbehajtás közvetítésével rögzítődik. Itt tehát a kifeszítendő lap már előre annyira rögzítődik a tartóján, hogy a tulajdonképpeni ki­feszítés inkább csak a feszítőlemeznék az alap­lemez keretébe való behelyezéséből áll. A lapnak a feszítőlemezre való felvitele és rögzítése min­den nehézség nélkül oly gondosan végezhető, hogy semmiféle zúzódás vagy ráncképződés nem lép fel és ezt követőleg a feszítőlemeznek az alaple­mez keretébe való behelyezésénél is kicsiny gon­dossággal könnyen elkerülhetők ezek a káros je­lenségek. A találmánynak további jellemző tulajdonsága az, hogy az alaplemez mindkét oldalon keretté! van ellátva, úgy, hogy fennáll annak a lehetősé­ge, hogy egy és ugyanazt a készüléket két külön­böző lapnagysághoz használjuk. A találmány to­vábbi jellemvonásai a találmány szerinti készülék­hez használandó lapok különleges kialakítására vonatkoznak. A csatolt rajzon a találmány példaképpen fel­vett kiviteli alakjaiban van feltüntetve éspedig az 1. ábra a készülék részeire szétszedve, távlati képben, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala mentén vett hosszmetszet, a 3. ábra a készülék módosított kiviteli alakjának a 2. ábrához hasonló hosszmetszete, a 4. ábra az 1. ábra 4—4 vonala mentén vett ke­resztmetszet, az 5. ábra a találmány szerinti készüléknél alkal­mazandó lapok egyikének nézete, a 6. ábra pedig e lapoknak irattö-mbbé való egye­sítése. Az 1. ábrán —1— jelöli az előnyösen derékszö­gű négyszög alakú merev alaplemezt, mely cél­szerűen fából, prespánból, vagy hasonlóból ké­szült és melynek széle előreálló —2— kerettel van ellátva. Ebbe a keretbe beleillik a hajlékony anyagból, előnyösen kartonból, prespánból vagy hasonlóból készült —3— feszítőlemez, mely két szembenfekvő oldalán előreugró —4— bedugó­nyelvekkel van ellátva, amelyek a feszítőlemez­nek az alaplemez —2— keretébe való behelyezé­sekor, a keretnek zseb alakú —5— kimélyítései­be nyúlnak és így az alaplemezhez képest a fe­szítőlemez helyzetét biztosítják. A kifeszítendő lapot, kiváltképpen a —6— rajzlapot előbb föl­helyezzük a —3=— feszítőlemezre és ezen úgy rög­zítjük, hogy (7, 8, 9, 10) hosszéleit mint behajtó­szélt a feszítő lemez szélei körül áthajtjuk. A fe­szítőlemez behelyezése után tehát a kifeszítendő lap azáltal van rögzítve, hogy a (7—10) szélbehaj­tása be van szorítva a feszítőlemez és az alaple­mez közé (2. ábra). A feszítőlemez behelyezését lényegesen megkönnyíti az, hogy a lemez — mint említettük — hajlékony anyagból készült, úgy, hogy behelyezés előtt kissé ívelt alakra hozható, azután pedig az ívelés kiegyenesítésekor a —4— nyelveket egyszerű módon betoljuk a zseb alakú —5— kimélyítésekbe. A behelyezett feszítőlemez kiemelésére i(pl. a kifeszített lap kicserélése cél­jából) az alaplemez egy vagy több —12— nyílás­sal van ellátva, melyek a feszítőlemez • hátlapján ujjnyomás alkalmazását teszik lehetővé, Mint a 3. ábrán látható, az is lehetséges, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents