137958. lajstromszámú szabadalom • Sebességszabályozó, főlként beszélőgépekhez

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.958. SZÁM 42. g. Í7-20. OSZTÁLY - P-10834. ALAPSZÁM Sebességszabályozó főként beszélőgépekhez Svenska Aktiebolaget Philips cég, Stockholm A bejelentés napja: 1943. november 3. Azoknál a sebességszabályozóknál, amelyeket beszélőgépeknél alkalmaznak, nagy igényeket kell kielégíteni a szabályozó érzékenysége és gyors beállóképessége szempontjából. Mivel emellett a szabályozó számára rendelkezésre álló tér nagyon kicsi, a gyakorlatban nehéznek bizonyult a beszé­lőgépek számaira teljesen megfelelő sebességsza­bályozót szerkeszteni. A kérdés megoldásánál célszerűen kilendülő testeket alkalmaznak, amelyek .a röperő hatása alatt fékezőszervek működtetése céljából sebes­ségnövekedésnél a szabályozó tengelyétől távo­lodva kifelé mozognak. A találmány, amely a fent említett alapelveken nyugszik, a kérdést úgy oldja meg, hogy nagy ér­zékenység és gyors beállöképesség tömör, tehát kevés helyet elfoglaló szerkezettel érhető el. A találmány értelmében rugók által hordozott ki­lendülő testek mindegyikében párasával együtt­működő golyók vannak ágyazva, amelyek a tes­tek kilendülésénél egymáson és a kilendülő tes­teket a forgástengely irányában közrefogó tányé­rokon gördülnek, és amelyek közül az egyik ten­gely irányban mozgatható és féktesttel van egye­sítve; emellett a tányérok olyan alakúak, hogy a féktest a fékező helyzetbe tolódik, ha a golyók kifelé gördülnek. A fékezőszerv előnyösen oly tárcsából áll, amely a tengelyen szabadon mozgathatóan van ágyazva, de a tengellyel a tárcsát csavarrugó köti össze, amely rendes körülmények között a tárcsát magá­val viszi és ezenkívül a tárcsát egy bizonyos nor­mális helyzetben utánengedően beállítva tartja, mely helyzetből a tárcsa a fékezőhelyzetbe toló­dik, ha egy bizonyos forgási sebességet túllépünk. A csatolt rajz a találmány egyik kiviteli példá­ját szemlélteti. Az 1. ábra a sebességszabályozó függőleges metszete, a 2. ábra pedig keresztmet­szet az 1. ábra 2—2 vonala szerint a nyilak irá­nyában tekintve. Az —1— tengelyen, amelynek sebességét sza­bályozni kell, —2— hüvely van megerősítve, amely egyrészt a —3— tárcsát, másrészt pedig a —4— tányért tartja. A —3— tárcsából az —5— fülek vannak felhajlítva, amelyekben —6— csa­varok vannak és ezek a —7— lemezrugókat tart­ják a füleken. A —7— lemezrugók, amelyek be­felé nyúlnak és az —1— tengelyt koncentrikusan körülvevő körhöz érintőleges helyzetűek, egyik végükön a —8— kilendülőtesteket hordozzák, amelyekben —9—• nyílások vannak. Ezekben fog­lalnak helyet a —10— golyók; Amint az 1. ábrá­ból látható, ezek a golyók párosával vannak mind­egyik nyílásba vezetve. Az alsó golyó a —4— tá­nyéron fekszik és ez a tányér tartja a golyót, a felső golyó pedig a megfelelő fölső —11— tányér­hoz szorul. Mindkét tányérnak kúpos szélső ré­sze van, amelyek egymás felé hajlanak. A —11— tányért a —12— hüvelyhez erősítjük, amely az —1— tengelyen szabadon forgathatóan van ágyaz­va. A —12— hüvelyen még egy —13— féktest is van, amely pl. tárcsa alakú, és amelyet a —11—• tányérral együtt a —14— zárógyűrű a —12— hü­velyhez szorít. A —12— hüvely fölött az —1— tengelyen egy harmadik —15— hüvely van meg­erősítve, amellyel a tengelyt koncentrikusan kö­rülvevő —16— csavarrugó egyik vége kapcsoló­dik. A rugó másik vége a —13— féktesthez van erősítve. Ily módon a—11— tányér utánengedően szorul a fölső golyókhoz, amelyek viszont az alsó golyókhoz szorulnak, míg ezeket a —4— tányér hordozza. A —13— féktest fölött egy nyugvó —17— gyűrű van és ezen/—18— féksaruk van­nak megerősítve. A szabályozó működése a következő: Tegyük fel, hogy az —1— tengely forgássebes­sége egy bizonyos rendes sebességet túllép. En­nek eredményeképp a —8— testek kifelé lendül­nek és a —10—J golyók kifelé, a tányér kerülete felé gördülnek. A golyók az 1. ábrán látható nyi­lak irányában forognak, eközben egymáson és a tányérokon csúszás nélkül gördülnek. Ily módon az érzékenység igen nagy. Amint a kilendülő tes­tek kifelé haladnak, a golyók természetesen a föl­ső —11— tányért, s ezzel együtt a —13— fékező­szervet megemelik, úgy, hogy az utóbbi a —18— féksarukkal érintkezik. Ily módon a —13— fék­test forgó mozgása akadályba ütközik. Ezt a fék­hatást (lassítást) a —16— rugó a —15— hüvelyre ás az —1— tengelyre viszi át, amelynek forgása mindaddig fékeződik, amíg a kilendülő testek a

Next

/
Thumbnails
Contents