137952. lajstromszámú szabadalom • Üreges kő ép1tkezési célokra és gép annak előállítására

Megjelent: 1962. december 31. - .. —..—.-•• ... — — * . ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.952. SZÁM 37. b. OSZTÁLY — L—8681. ALAPSZÁM Üreges kő építkezési célokra és gép annak előállítására Lindman Erarik Ivar mérnök Ekbacken, Rönninge (Svédország) A bejelentés napja: 1942. február 21. Svédországi elsőbbsége: 1939. április 28. A találmány építkezési célokra való üreges kö­vekre, valamint az ezek előállítására való gépre vonatkozik. Üreges műkőtesteknek, különösen hidraulikus kötőanyagok, pl. cement alkalmazásával való elő­állítására már a legkülönbözőbb gépeket ajánlot­ták és így az előállított formatestek alakja és kül­seje igen különböző volt. Könnyű betonból ké­szült formatesteknél ritkán kívánják lyukak ki­alakítását, mert a könnyű beton hőszigetelőképes­sége már önmagában jelentékeny. Ezzel szemben nehéz betonból készült üreges testeknél arra tö­rekszenek, hogy a hőszigetelőképességet a formá­lásnál létrehozott megfelelő lyukak kialakításával fokozzák, mert maga az anyag hőszigetelőképes­sége csak viszonylag csekély. Erre a célra a leg­bonyolultabb lyukkialakításokat ajánlották, de mindamellett a hőszigetelés rendszerint nem volt kielégítő. Némely esetben ezenfelül körülményes vagy lehetetlen volt az ilyen bonyolult üreges testek alakítására a gyakorlatban kifogástalanul dolgozó gépeket szerkeszteni. Ezért az ilyen bo­nyolult lyukkialakításokról lassanként lemondtak és egyszerű gépekkel létesíthető lyukkialakítások­ra tértek át, amikor is aránylag csekély hőszige­telési értékekkel kellett megelégedni és ezért ez ilyen alaktesteket csak olyankor lehetett alkal­mazni, ha a szigetelőképességgel szemben támasz­tott követelmények nem voltak nagyok, így pl. garázsok, villaalapozások stb. készítésénél. A betontesteknek eddig szokásos kialakításánál az üreges kő hőszigetelése számára mérvadó jel­legzetességeket nem vették pontosan figyelemoe, hanem a lyukak kialakítását a véletlenre bízták és ezért az eredmény is rossz volt. A feltaláló megállapította, hogy a kő megkívánt szilárdságát figyelembe véve az (n) lyukaknak (lyuksoroknak) a kő (B) szélességéhez való viszo­nya következőképp választandó: Ugyanekkor a lyukak (1) hossza azok (b) széles­ségéhez képest következőképp választandó: l > 1,5b Továbbá a kövek befalazására tekintettel ki­tűnt, hogy a lefelé nyitott lyukak (h) magassága a kövek (H) magasságához a következő viszony­ban legyen: H > h > 0,9H. Ezzel egyidejűleg jó hőszigetelést érünk el. A lyuksorok száma a kő szélességirányában a kő vastagsága szerint 4, 5, 6 vagy több legyen. A legmagasabb számot többek között a kő megkí­vánt szilárdsága szerint választjuk. A lyuksorok száma lehetőleg nagy legyen. Feltételezzük, hogy a hő a falon vagy máseffélén, amelyben az üre­ges követ mint falazási téglát felhasználjuk, a kő szélességirányában megy át (a kövek szélessége = = a fal vastagságával). A leírt módon olyan üreges köveket kapunkj melyek tulajdonságai az ismert üreges testeknél jelentékenyen jobbak. Mindenekelőtt a (szilárd­ság -4- hőszigetelőképesség) -értéknek az árhoz képest való viszonya nagy, vagyis a megkívánt szilárdság betartása mellett a hőszigetelés egysé­gére eső ár alacsony. Egyidejűleg a tömb alakja a nyersanyag tulajdonságai szerint választható, úgy, hogy az előállításnál nem mutatkoznak ne­hézségek. A találmány felhasználásával tehát ol­csó üreges kövek állíthatók elő, melyek beton­klinkerhomoknak (aprított égetett agyagnak) és cementnek nyersanyagokként való felhasználása és 25 cm vastagság (szélesség) mellett. olyan hő­szigetelést fejtenek ki, mely 100 cm vastagságú táglafalazatának felel meg. Mindamellett az üreges. kőből készült fal kevesebbe kerül, mint a szoká­sos 25 cm-es téglafal. Már közönséges homokból és cementből is a találmány szerint igen olcsó üre­ges köveket állíthatunk elő, melyek már 25 cm vastagságban 40 cm vastagságú téglafaléval azo­nos hőszigetelőképességet fejtenek ki. Közönséges homoknak és cementnek nyersanya­gokként való felhasználása különösen félreeső he­lyeken nagy fontosságú, ahol a szállítási költsé­gekre való tekintettel nemes nyersanyagokat (pl.

Next

/
Thumbnails
Contents