137949. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a füstgázokkal távozó meleg tökéletesebb kihasználására

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TAIALMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.949 SZÄM 36 a. 13—15. OSZTÁLY — K—17188. ALAPSZÁM Berendezés a füstgázokkal távozó meleg tökéletesebb kihasználására Károlyi István, Makó A bejelentés napja: 1946. január 14. Ismeretes már olyan berendezés, amelynél a kályhát a kéménnyel összekötő csőbe, a cső át­mérőjénél nagyobb átmérőjű dob van iktatva, mely keresztirányban légvezetőcsövekkel van át­törve úgy, hogy az e csöveken keresztül tóduló szobalevegőt a dobon keresztülvonuló füstgázok felmelegítik. E berendezésnél azonban a füstgá­zok és a levegő melegkicserélése, tapasztalat sze­rint, nem elég tökéletes. A találmány már most olyan berendezés, amely a kályha és a kémény közötti füstcsőbe van ik­tatva és lényege az, hogy fémlemezből való, zárt henger illetve bod, hosszában, központosán vagy ferde irányban, mindkét végén nyitott, egy vagy több légvezetőcsővel van áttörve és hogy a dob alsó és felső részén csőtoldatok vannak, melyek közül a felső a kályha füstcsövéhez, az alsó cső­toldat pedig a kéménybe vezető füstcsőhöz csat­lakozik úgy, hogy az alulról-felfelé, a légvezető csőbe vagy csövekbe tóduló szöbalevegőt, arány­lag nagy út hosszában, a felülrő lefelé illetve el­lenkező irányban, a dobba áramló füstgázok fel­melegítik. A füstgázok és a nagy sebességgel mozgó szoba­levegő ellenkező irányú árama folytán a hőkicse­rélés tökéletesebb, mint az ismeretes berendezé­seknél. A találmány egyik változata, amikor két — előnyösen — függőleges irányban elrendezett, hő­kicserélő berendezés van sorba kapcsolva. Ez eset­ben a dobok felső csőtoldatai a kályhából kiin­duló közös füstcsővel, alsó csőtoldatai pedig a kéményhez vezető füstcsövekkel vannak össze­kötve, amely füstcsövek a kéménybe vezetett, közös füstcsőbe torkollnak. Természetes, hogy a találmány szerinti beren­dezés alakja, mérete és jó hővezető anyagának megválasztása, valamint egyes részeinek szerke­zeti kialakítása tetszés szerinti lehet anélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnénk. így pl, a dobok légvezetőcsöve, ismert módon, kihúzhatóan rendezhető el úgy, hogy a döb belseje szabaddá válik és kitisztítható. A találmány szerinti berendezés, a mellékelt rajzon, négy ábrában van bemutatva, melyek kö­zül az 1. ábra az egyik kiviteli alak vázlatos hossz­metszete és a 2. ábra felülnézete. A 3. ábra egy más kiviteli alak hosszmetszete és a 4. ábra felülnézete. A fémből való, zárt ->—a— dob felső részén a kályha füstcsövével összekötendő —b— csőtoldat, alsó részén pedig a kéménybe torkoló csővel ösz­szekötendő —c— csőtoldat van. Az —a— dob, hosszában, központosán vagy ferde irányban, a mindkét végén nyitott —d— légvezetőcsővel van áttörve úgy, hogy az alulról-felfelé a nyilak irá­nyában tóduló szobalevegőt a felülről-lefelé il­letve a szöbalevegővel ellenkező irányban a dob­ba áramló füstgázok, hőkicserélés útján, felmele­gítik. A —d— légvezetőcsövek száma tetszés sze­rinti lehet. A 3. és 4. ábra szerint két darab 1. ábra sze­rinti hőkicserélő berendezés úgy van sorba kap­csolva, hogy az —a— dobok —b, b1 — csőtoldatai a kályhából kiinduló közös —e— füstcső — f, f1 — ágaival vannak összekötve és a füstgázok a —c, c1 — csőtoldatokkal összekötött csövön át a ké­ménybe távoznak. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés a füstgázokkal távozó meleg tö­kéletesebb kihasználására, azzal jellemezve, hogy a fémlemezből való, zárt henger illetve dob, hosz­szában, központosán vagy ferde irányban, mind­két végén nyitott, egy vagy több légvezetőcsővel van áttörve és hogy a dob alsó és felső részén csőtoldatok vannak, melyek közül a felső a kály­ha füstcsövéhezö az alsó csőtoldat pedig a ké­ménybe vezető füstcsőhöz csatlakozik úgy, hogy az alulról-felfelé, a légvezető csőbe vagy csövekbe

Next

/
Thumbnails
Contents