137917. lajstromszámú szabadalom • Eljárás d-lizergsavdialkilamidok előállítására

Megjelent:^ 1962. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.917 SZÁM 12. p. 11—17. OSZTÁLY — S—19894. ALAPSZÁM Eljárás d-lizergsavdialkilamidok előállítására Sandoz A. G. cég, Basel (Svájc) A bejelentés napja: 1944. március 28. Svájci elsőbbsége: 1943. április 30. Azt találtuk, hogy a d-lizerígsavsorazat gyó­gyásza tilag értékes új dialkilamidjaihoz jutha­tunk, ha d-lizergsav- ill. d,l-llzergsav- vagy d-izo­lizergsav-, ill. d,l-izolizergsavazidokat dialkilami­nokkail kondenzálunk, a d- ill. d,l-lizer;gsav-és d- ill. d,l-izolizergsavdialkilamidok így kapott keverékéből a d-lizergsavdialkilamicLokat elkülö­nítjük és a megmaradó izolizergsavdialkilaniido­kat, lizergsavdialkilamidokká való átcsoportosítás céljából, lúgok vagy savak hatásának ismételten kitesszük, aholis minden kezelés után az újonnan képződött d-lizergsavdialkilamidokat elkülönítjük. A találmány szerint alkalmazott dialkilaminok­ban szereplő alkilgyökök egyenlők vagy külön­bözők, és telítettek vagy telítetlenek lehetnek, Alkalmas dialkilaminok pl. a dimetilarnin, dietil­amin, dipropilamin, dibutilamin, diamilaimin, metil­eülamin., etilallilamiin, butilamilamin, stb. A d­-lizergsav-, ill. d-izolizergsavazidok kondenzálása dialkilaminokkal előnyösen valamely közömbös oldószer jelenlétében, szobahőmérsékleten törté­nik. így például d-lizergsavazid és dietilamin csere­bomlásakor d-lizergsavdieilamid és d-izolizergsav­dietilamid keveréke jön létre, melyből a d-lizerg-Bavszármazékot elkülönítjük. Éppígy d-izolizerg­savazidból és dietilaminból d-lizergsavdietilamid és d-izolizergsavdietilamid keveréke keletkezik, melyet szétbontunk. A d-izolizergsavdietilamidot is az anyarozsalkaloidáknál szokásos módszerek­kel, tehát lúgnak vagy savnak behatásával, d­-lizergsavdietilamiddá csoportosíthatjuk át. Végül rac. lizergsavazidot vagy rac. izolizergsavazidot is használhatunk, amikor is d,l-lizergsavdietilamid és d,l-izolizergsavdietilamid keverékei képződnek, melyekből a d-lizergsavdietilamidot alkalmas mó-­don, pl. mint tartarátot kaphatjuk meg. A találmány szerinti ejárással kapható d-lizerg­savdialkilamidok az ismert természetes vagy szin­tetikus anyarozsalkaloidákkal szemben a központi idegrendszerre kifejtett igen erős fajlagos' hatá­sukkal tűnnek ki. 1. példa: 3,0 g d-izolizergsavhidrazidot ismert módon só­savas oldatban 0°-on nátriumnitrittel azoddá ala­kítunk át, a savanyú oldatot nátriumbikarbonát­tal semegesitjük és az azidot 300 cm3 éterrel ki­rázzuk. A frissen izzított káliumkarbonáttal rövid ideig szárított éteroldathoz 3 cm3 dietilamimt adunk és: az egészet, időközönként felrázva, 24 órán át sötétben, szobahőmérsékleten állni hagy­juk. Az étert, melyből kevés sötét olaj vált ki, vákuumban elpárologtatjuk, a maradékot pedig 30 cm3 vízzel eldörzsöljük és leszívatjuk. A sötét 20 amorf termék fajlagos forgatóképessége [«] D = = kb. 100° (piridinben) és e termék nagyrészt kb. egyenlő mennyiségű d-lizergsavdietilamidból és d-izolizergsavdietilamidból, áll. A két izomer elküönítése pl. kromatografikus adszorpcióval történhetik. A keveréket kevés kloroformban oldjuk, mely 0i,5% alkoholt tartal­maz és ezt az oldatot 4 cm átmérőjű, 60 cm hosszú alumíniumoxid-oszopra öntjük, végül a kromatogramot ugyamazzl az oldószerrel előhív­juk. Sötét szennyeződések gyorsan a szüredékbe vándorolnak. Ezt ibolyántúli fényben kéken vilá­gító széles övezet követi, mely a d-lizergsavdietil­amidot tartalmazza. A termelési hányad 1,0—1,3 g. A d-izolizergsavdietilamid övezete sokkal lassab­ban halad át az oszlopon. A 'kloroformoldat 0,8— 1,2 g súlyú maradéka, acetonnal felvéve, szép hasábokban kristályosodik, melyek olv. pontja bomlás közben 182° (korr.), és amelyek tiszta d-izolizergsavdietilamidból állnak. [«] D = +217 (c = 0,4 piridiniben). Az elemi analízis a követ­kező értékeket adta: C 74,41; H 7,48; N 13,27%. A d-izolizergsav­dietilamidban, C20H25ON3, számítással talált ér­tékek: C 74,25; H 7,79; N 13,00%. A d-izolizergsavdietilamidot az anyarozsakaloi­. dáknál szokásos eljárásokkal d-lizergsavdietil-

Next

/
Thumbnails
Contents