137839. lajstromszámú szabadalom • Eljárás közvetlenül fogó azofestékek réztartalmú festéseinek maratására

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TAlAUíÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.839. SZÁM 8. m. OSZTÁLY — C—6007. ALAPSZÁM Eljárás közvetlenül fogó azofestékek réztartalmú festéseinek maratására Ciba Société Anonyme cég, Basel A bejelentés napja: 1946. május 31. Svájci elsőbbsége: 1944. október 31. Közvetlenül fogó azofestékek réztartalmú fes­téseit eddig, tudvalevőleg, különböző módon állí­tották elő. Eljártak például úgy, hogy a közvet­lenül fogó festőanyagok festéseit rezet leadó anyagokkal utókezelésnek vetették alá vagy hasz­nálhatók közvetlenül fogó réztartalmú festőanya­gok is. Az ilyen festésekhez vezető festőanyag­csoportok újabban különös jelentőségre tettek szert. Ez vonatkozik például a mi réztartalmú ki cran tin-f ény-f estőanyagainkra (Chlorantinlicht­farbstoffe), valamint koprantin-festőanyagainkra is. A közvetlenül fogó azofestőanyagok réztartal­mú festéseiről, melyek tudvalevőleg kiválóan fényállóak, mely tulajdonság sok esetben igen jó mosásállósággal van összekötve, ismeretes azonban, hogy maratási eljárásokra rendszerint kevéssé alkalmasak, amennyiben ezeket a festé­seket a szulfoxilátok jelenlétében végzett gőzölés elroncsolja ugyan, de úgy, hogy a maratási ha­tások a vízzel való öblítés után, sőt még enyhe szappanozás után sem tiszta fehérek. Ajánlották már ugyan azt, hogy a mosó-, illetve öblítőfür­dőkhöz oxidálószereket adagoljunk, ami a mara­tási helyek fehérségét lényegesen megjavítja. Ek­kor azonban, ha oxidálószerként pl. hidrogén­szuperoxidot alkalmazunk, ez igen könnyen za­varhatja a festések nem-maratott részeit, melyek­nek színe ezen kezelés következtében lényegesen meggyengül vagy pedig árnyalata megváltozhat. Azt a megfigyelést tettük, hogy közvetlenül fogó azofestőanyagok réztartalmú festései szulf­oxilátokkal meglepően jól marathatók, ha a gő­zölés után, a maratott nyomatokat ammóniák vagy bázisos aminők vizes oldataival kezeljük. Bázisos aminokként pl. a mono-, di- és trietanolamin, valamint a ciklonexilamin jönnek tekintetbe. Te­kintettel az ammóniák jutányos árára és jó ha­tására, a szerves aminők alkalmazására általában aligha lesz szükség. A találmány szerinti eljárással alkalmazandó, szulfoxilátokat tairtalmazó nyomófestékkeverékek a szokásos összetételűek lehetnek és a szulfoxilá­tokat célszerűen stabilizált alakban, formaldehid­addiciós vegyületekként tartalmazhatják. Előnyös,­ha a fehérremaratás céljaira is, számos esetben Lúgosán reagáló pl. káldumkarbonátot tartalmazó nyomófestékkeverékeket használunk, míg a csáva­festőanyagokkal foganatosított tarkamaratásnál a marófesték lúgos reakciója amúgy is elengedhe­tetlen. A nyomás, szárítás és gőzölés ismert módon foganatosítható. A gőzöléshez csatlakozőlag az árut adott esetben mindenekelőtt külön hozag nélkül öblítjük és ezután, a találmány szerinti eljárásnak megfelelően, ammóniák vagy bázisos aminők vizes oldataival kezeljük. Ezek az oldatok aránylag hígak lehetnek. Azok a kezelőfürdők, amelyek a víz minden literére kb. 2—10 térfogat­rész tömény ammónia-kot tartalmaznak, rendsze­rint jó eredményeket adnak. Hogy az ammóniák szaga a kezelés közben ne legyen terhes, foga­natosíthatjuk a kezelést hidegben, pl. 10—20 C°­on. Szükség esetén alkalmazhatunk azonban ma­gasabb hőmérsékleteket is. A találmány szerinti eljárással elért hatások általánosságban legalább olyan jók, mint azok, amelyeket oxidálószerek segítségével érhetünk el. Ezzel szemben a fes­tések nem-maratott részeinek károsodásától nem kell tartani. Az új eljárás egész általánosságban minden cellulózaroston akalmazható, tehát pl. gyapoton, vásznon, regenerált cellulózán, mint pl. viszkózán vagy rézműselymen, stapelrostan, fénytelenített enyagon stb., éspedig függetlenül attól a módtól, amelyen a réztartalmú festések keletkeztek. Ez kitűnik már az új eljáráshoz alkalmas festőanya­gok bevezetésbeli felsorolásából is. A réz tehát eredhet magából a közvetlenül fogó azofestő­amyagból, mint például a réztartalma klorantin­fényfestőanyagok esetében. Keletkezhetett azon­ban a festéseknek alkáliás rézoldatokkal való ke­zelése útján a roston is, mint a koprantin-festő­anyagok esetében. Keletkezhetett azonban sava­nyú utókezeléssel is, mint az olyan festőanyagok esetében, amelyek festéseit rézszulfáttal utókezel­jük; felvihető a rostra nagymolekulás vegyül e-

Next

/
Thumbnails
Contents