137814. lajstromszámú szabadalom • Kész darabokból összeállítható vasbetonfödém

Megjelent: 1965. február 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 137.814 SZÁM 37. a. 6. OSZTÁLY — B—8918 ALAPSZÁM Kész darabokból összeállítható vasbetonfödém Becvar József és Buczka Viktor oki. építészmérnökök, Wien A bejelentés napja: 1944. augusztus 31. A találmány vasbetonfödém, melynek az az előnye, hogy gyors építőeljárással állítható elő és olyan részekből rakható össze, amelyek műhely­ben vagy a helyszínen állíthatók elő. A találmány lényege az, hogy a födém tartó­gerendákból és azokon átfektetett, vasbeton lapok­ból áll, amelyek a tartógerendák felső éléből ki­álló gerendakengyeleknék és a lapok helyenként szabadonálló vasalásának összecsavarásával van­nak egymással összekötve. -- A lapoknak s'zerelőnyílásaik vannak, melyeken belül a lapok vasalása szabadon fekszik és amely nyílásokat, a lapok és a gerendák kötővasalásai­nak összecsavarása után, cementhabarccsal ön­tünk ki, mimellett a kiöntéssel egyidejűleg beton­simítóréteget viszünk a lapokra, ami a lapokat is összeköti egymással. Hogy a lapoknak terhelés alatti, oldalirányú csúszását megakadályozzuk, a gerendák felfekvő­fejrészei szélesbítve vannak úgy, hogy az így ki­alakított tartóvállak a lapokat oldalt megtámaszt­ják és a tartóvégek összefüggő szerkezeti egy­séget alkotnak. A rajz a találmány példaképpeni kiviteli alak­ját szemlélteti. Az 1. ábra a födém metszete a tartógerenda kö­zepén át, annak hossziránya szerint, a 2. ábra metszet az 1. ábrára merőleges sík szerint, a 3. ábra a födém távlati képe. A födém az —1— gerendákból, a bennük el­helyezett --3— betonvasakból és a —4— kengyel­vasakból áll. Az —1— gerendáknak a falazat­ban fekvő végei —2— felfekvőfej ékké vannak kiszélesítve. Ezekre az —1— gerendákra, me­lyeknek —4— kengyelvasai a gerenda felső élén túlnyúlnak, fekszenek az —5— lapok, éspedig — előnyösen — a 3. ábra-szerint, hosszanti sávok alakjában. Ezeknek az —5— lapoknak —8— szerelőnyílásaik vannak, melyeken belül a beton­lapok —6— vasai szabadon fekszenek. A szerelő­nyílások egymástóli távolsága a gerendaosztás­nak felel meg úgy, hogy az —6— lapok felfek­tetésénél a gerendaélekből kiálló —4— kengyel­vasakat a szerelőnyílásokon keresztül kivezetjük és a lapok szabadon maradt kötővasaival szoro­san összecsavarjuk. Ezáltal a gerendavasakaak a lapok betonvasai­val való szoros kapcsolatát állítjuk elő és a fö­dém a szükséges húzó- és nyomószilárdságot kapja. A falazat melletti lapok a kiszélesített —2— felfekvőfejeknek fekszenek úgy, hogy ter­helés alatt a lapok oldalirányban nem tolódhat­nak el. A lapoknak a gerendákra helyezése és a lapok vasalásának a gerendák kengyelvasaival való összecsavarása után, egy' munkafolyamatban, a lemezek fölé a —9— betonsimítóréteget visszük fel, amellyel' egyidejűleg a —8— szerelőnyílá­sokat is betonnal öntjük ki. A födémnek ily módon való előállításánál, az eddigi födémépítés­móddal szemben, teljesen elmarad a zsaluzás, mivel a gerendákat és a lapokat a helyszínen vagy egyebütt állítottuk elő. Ezeknek a részek­nek a helyszínen való elkészítése egyszerű, mint­hogy négyszögletű keresztmetszetük komplikált formákat nem igényel és minthogy csak két típus szükséges. Ezeknek a kész daraboknak elhelyezése egyszerű, mivel az egyes darabok súlya csekély és nem kíván külön állványzatot. -Szabadalmi igénypontok: 1. Kész részekből összeállítható vasbetonfödém, melyre az (1) vasbetontartógerenda és .az efölé helyezett (5) vasbetonlapok a jellemzők, melyek a gerendák felső éle fölé nyúló (4) kengyelvasak és az egymástól bizonyos távolságban, szabadon fekvő lapok <6) vasainak összecsavarásával vannak egymással összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents